O R D E R
Date Bench I Bench II Bench III Bench IV
09.04.2024
  UPDATED ON //2024
  UPDATED ON //2024
  UPDATED ON 09/04/2024
 1. CCP 8 of 2024 [OA 112 of 2023]
 2. CCP 9 of 2024 [OA 20 of 2023]
 3. MA 19 of 2024 [OA 579 of 2019]
 4. MA 20 of 2024 [OA 579 of 2019]
 5. MA 21 of 2024 [OA 867 of 2021]
 6. MA 22 of 2024 [OA 867 of 2021]
 7. MA 23 of 2024 [OA 773 of 2023]
 8. MA 26 of 2024 [OA 324 of 2021]
 9. OA 284 of 2023
 10. OA 324 of 2021
 11. OA 376 of 2023
 12. CCP 65 of 2023 (OA 526 of 2021)
 13. OA 117 of 2023
 14. OA 122 of 2023
 15. OA 818 of 2019
 16. OA 422 of 2023
 17. OA 9 of 2024
 18. OA 248 of 2023
 19. OA 475 of 2022
 20. OA 592 of 2022
 21. OA 125 OF 2024
 22. OA 126 OF 2024
 23. OA 127 OF 2024
 24. OA 128 OF 2024
 25. OA 129 OF 2024
 26. OA 130 OF 2024
 27. OA 131 OF 2024
 28. OA 132 OF 2024
 29. OA 133 of 2024
 30. OA 134 of 2024
 31. OA 135 of 2024
 32. OA 136 of 2024
 33. OA 137 of 2024
 34. OA 138 of 2024
 35. OA 139 of 2024
 36. OA 322 of 2022.
 37. OA 490 of 2021.
 38. OA 495 of 2021.
  UPDATED ON //2024
Date Bench I Bench II Bench III Bench IV
08.04.2024
  UPDATED ON //2024
  UPDATED ON //2024
  UPDATED ON 09/04/2024
 1. CCP 65 of 2022 (OA 532 of 2020)
 2. CCP 66 of 2022 (OA 512 of 2020)
 3. CCP 67 of 2022 (OA 513 of 2020)
 4. CCP 68 of 2022 (OA 515 of 2020)
 5. CCP 69 of 2022 (OA 517 of 2020)
 6. CCP 72 of 2023 [OA 754 of 2022]
 7. MA 72 of 2023 [OA 651 of 2022]
 8. MA 87 of 2023 [OA 78 of 2020]
 9. MA 88 of 2023 [OA 735 of 2019]
 10. OA 142 of 2023
 11. OA 22 of 2024
 12. OA 545 of 2023
 13. OA 600 of 2023
 14. OA 651 of 2022
 15. OA 735 of 2019
 16. OA 737 of 2019
 17. OA 78 of 2020
 18. CCP 70 of 2022 (OA 518 of 2020).
 19. CCP 71 of 2022 (OA 519 of 2020).
 20. CCP 72 of 2022 (OA 520 of 2020).
 21. CCP 73 of 2022 (OA 521 of 2020).
 22. CCP 74 of 2022 (OA 522 of 2020).
 23. CCP 75 of 2022
 24. CCP 76 of 2022
 25. CCP 77 of 2022
 26. CCP 78 of 2022
 27. CCP 79 of 2022
 28. CCP 80 of 2022
 29. CCP 59 of 2022 (OA 525 of 2020)
 30. CCP 60 of 2022 (OA 526 of 2020)
 31. CCP 61 of 2022 (OA 527 of 2020)
 32. CCP 62 of 2022 (OA 528 of 2020)
 33. CCP 63 of 2022 (OA 529 of 2020)
 34. CCP 64 of 2022 (OA 531 of 2020)
 35. CCP 81 of 2022 OA 328 of 2020
 36. CCP 82 of 2022 OA 329 of 2020
 37. CCP 83 of 2022 OA 330 of 2020
 38. CCP 84 of 2022 OA 331 of 2020
 39. CCP 85 of 2022 OA 332 of 2020
 40. CCP 86 of 2022 OA 333 of 2020
 41. CCP 30 OF 2022 (OA 265 OF 2021)
 42. CCP 52 of 2022 (OA 6 of 2020)
 43. CCP 58 of 2022 (OA 524 of 2020)
 44. OA 1124 OF 2017
 45. OA 295 OF 2022
 46. OA 92 OF 2023
  UPDATED ON //2024
Date Bench I Bench II Bench III Bench IV
04.04.2024
  UPDATED ON //2024
  UPDATED ON //2024
  UPDATED ON 04/04/2024
 1. CCP 80 of 2023 [OA 327 of 2023]
 2. MA 146 of 2022 [OA 563 of 2022]
 3. OA 264 of 2023
 4. OA 563 of 2022
 5. OA 776 of 2022
 6. OA 866 of 2017
 7. UPDATED ON 05/04/2024
 8. OA 773 of 2022
 9. OA 1259 of 2016
 10. OA 375 of 2017
 11. OA 817 of 2019
 12. OA 874 of 2021
 13. OA 1324 of 2016
 14. OA 597 of 2023
 15. OA 802 of 2023
 16. OA 757 of 2022
 17. OA 310 of 2023
 18. OA 442 of 2023
 19. OA 259 of 2022
 20. OA 336 of 2022
 21. OA 66 of 2021
 22. OA 717 of 2022
 23. OA 474 of 2021
 24. OA 565 of 2022
 25. OA 814 of 2019
 26. OA 03 of 2022.
 27. OA 332 of 2019.
 28. OA 624 of 2022.
 29. OA 71 of 2023.
 30. OA 39 of 2023
 31. OA 172 OF 2020
 32. OA 687 OF 2021
 33. MA 13 of 2024 OA 828 of 2023
 34. OA 332 of 2022
 35. OA 378 of 2023
 36. OA 484 of 2022
 37. OA 563 of 2023
 38. OA 710 of 2022
 39. OA 721 of 2022
 40. OA 777 of 2022
 41. OA 255 of 2023.
 42. OA 256 of 2023.
 43. OA 504 of 2023.
 44. OA 506 of 2023.
  UPDATED ON //2024
Date Bench I Bench II Bench III Bench IV
03.04.2024
  UPDATED ON //2024
  UPDATED ON //2024
  UPDATED ON 04/04/2024
 1. OA 152 of 2024
 2. OA 330 of 2021
 3. OA 337 of 2017
 4. OA 69 of 2024
 5. OA 771 of 2023
 6. CCP 34 2023 (OA 316 of 2022)
 7. CCP 40 of 2023 (OA 999 of 2017)
 8. OA 48 of 2021
 9. OA 697 of 2021
 10. OA 71 of 2021
 11. OA 796 of 2022
 12. OA 430 of 2023
 13. OA 437 of 2023
 14. OA 674 of 2023
 15. OA 67 of 2024
 16. OA 785 of 2023
 17. UPDATED ON 05/04/2024
 18. CCP 48 OF 2022 (OA 144 OF 2019)
 19. CCP 81 OF 2023 (OA 451OF 2023)
 20. OA 353 OF 2018
 21. OA 389 OF 2023
 22. OA 503 OF 2022
 23. OA 534 OF 2019
  UPDATED ON //2024
Date Bench I Bench II Bench III Bench IV
02.04.2024
  UPDATED ON //2024
  UPDATED ON //2024
  UPDATED ON 02/04/2024
 1. CCP 6 of 2024 [OA 594 of 2022]
 2. CCP 7 of 2024 [OA 595 of 2022]
 3. OA 107 of 2024
 4. OA 108 of 2024
 5. OA 110 of 2024
 6. OA 20 of 2024
 7. OA 644 of 2023
 8. OA 114 of 2024
 9. OA 362 of 2023
 10. OA 582 of 2023
 11. MA 100 of 2023 [OA 665 of 2022]
 12. MA 101 of 2023 [OA 665 of 2022]
 13. MA 80 of 2021 [OA 11 of 2021]
 14. OA 109 of 2024
 15. OA 111 of 2024
 16. OA 752 of 2023
 17. OA 687 of 2023
 18. OA 688 of 2023
 19. OA 690 of 2023
 20. OA 579 of 2022.
 21. UPDATED ON 03/04/2024
 22. OA 120 of 2024
 23. OA 121 of 2024
 24. OA 122 of 2024
 25. OA 123 of 2024
 26. OA 124 of 2024
 27. OA 740 of 2014
 28. OA 956 of 2019
 29. OA 957 of 2019
 30. OA 958 of 2019
 31. UPDATED ON 04/04/2024
 32. OA 317 of 2021
 33. UPDATED ON 05/04/2024
 34. OA 112 OF 2024
 35. OA 113 OF 2024
 36. OA 117 OF 2024
 37. OA 118 OF 2024
 38. OA 119 OF 2024
  UPDATED ON //2024
Date Bench I Bench II Bench III Bench IV
01.04.2024
  UPDATED ON //2024
  UPDATED ON //2024
  UPDATED ON 01/04/2024
 1. MA 14 of 2024 [OA 105 of 2024]
 2. OA 105 of 2024
 3. OA 268 of 2023
 4. OA 579 of 2023
 5. OA 708 of 2023
 6. OA 93 of 2024
 7. UPDATED ON 02/04/2024
 8. OA 103 of 2024
 9. OA 104 of 2024
 10. OA 106 of 2024
 11. OA 100 of 2024
 12. OA 101 of 2024
 13. OA 102 of 2024
 14. OA 115 of 2024
 15. OA 115 of 2024_Modified
 16. OA 511 of 2019
 17. OA 551 of 2023
 18. MA 15 of 2024 [OA 835 of 2021]
 19. MA 16 of 2024 [OA 835 of 2021]
 20. MA 22 of 2023 [OA 363 of 2018]
 21. MA 23 of 2023 [OA 363 of 2018]
 22. OA 643 of 2023
 23. OA 770 of 2023
 24. OA 152 of 2023.
 25. OA 445 of 2023.
 26. OA 683 of 2019.
 27. OA 237 of 2023
 28. OA 296 of 2023
 29. OA 486 of 2023
 30. OA 510 of 2023
 31. OA 665 of 2023
 32. OA 94 OF 2024
 33. OA 95 OF 2024
 34. OA 96 OF 2024
 35. OA 97 OF 2024
 36. OA 98 OF 2024
 37. OA 99 OF 2024
  UPDATED ON //2024
Date Bench I Bench II Bench III Bench IV
21.03.2024
  UPDATED ON //2024
  UPDATED ON //2024
  UPDATED ON 21/03/2024
 1. OA 127 of 2021
 2. OA 39 of 2023
 3. OA 489 of 2023
 4. OA 773 of 2022
 5. OA 110 of 2020
 6. OA 299 of 2023
 7. OA 450 of 2022
 8. OA 85 of 2021
 9. OA 1057 OF 2015
 10. OA 279 OF 2020
 11. OA 384 OF 2020
 12. OA 385 OF 2020
 13. OA 386 OF 2020
 14. OA 387 OF 2020
 15. OA 388 OF 2020
 16. OA 679 OF 2016
 17. OA 686 OF 2017
 18. OA 790 of 2022.
 19. OA 817 of 2022.
 20. OA 822 of 2022.
 21. UPDATED ON 22/03/2024
 22. CCP 76 of 2023 (OA 23 of 2023).
 23. MA 89 of 2023 (OA 23 of 2023).
 24. OA 23 of 2023.
 25. OA 818 of 2021
  UPDATED ON //2024
Date Bench I Bench II Bench III Bench IV
20.03.2024
  UPDATED ON //2024
  UPDATED ON //2024
  UPDATED ON 20/03/2024
 1. OA 1323 OF 2016
 2. OA 143 OF 2024
 3. OA 362 OF 2022
 4. OA 764 OF 2021
 5. OA 98 OF 2022
 6. OA 102 of 2019
 7. OA 429 of 2016
 8. OA 462 of 2019
 9. OA 495 of 2019
 10. OA 609 of 2015
 11. OA 764 of 2019
 12. OA 892 of 2015
 13. OA 902 of 2019
 14. OA 116 of 2024.
 15. OA 458 of 2022.
 16. MA 109 of 2023 [OA 1291 of 2014]
 17. MA 17 of 2024 [OA 639 of 2023]
 18. MA 18 of 2024 [OA 640 of 2023]
 19. OA 1291 of 2014
 20. OA 495 of 2023
 21. OA 601 of 2022
 22. OA 602 of 2022
 23. CCP 25 of 2023
 24. OA 647 of 2023
 25. OA 683 of 2023
 26. OA 689 of 2023
 27. OA 780 of 2022
 28. OA 120 of 2023
  UPDATED ON //2024
Date Bench I Bench II Bench III Bench IV
19.03.2024
  UPDATED ON //2024
  UPDATED ON //2024
  UPDATED ON 19/03/2024
 1. OA 149 of 2019
 2. OA 733 of 2023
 3. OA 82 of 2024
 4. OA 84 of 2024
 5. OA 87 of 2024
 6. CCP 5 of 2024 [OA 623 of 2022]
 7. OA 734 of 2023
 8. OA 83 of 2024
 9. OA 834 of 2023
 10. OA 85 of 2024
 11. CCP 02 of 2023 (OA 470 of 2022)
 12. OA 128 of 2023
 13. OA 172 of 2020
 14. OA 710 of 2022
 15. OA 821 of 2022
 16. CCP 4 OF 2024 (OA 1143 OF 2016)
 17. MA 119 OF 2021 (OA 885 OF 2021)
 18. MA 132 OF 2022 (OA 885 OF 2021)
 19. OA 188 OF 2020
 20. OA 742 OF 2023
 21. OA 86 OF 2024
 22. OA 885 OF 2021
 23. OA 89 OF 2024
 24. OA 90 OF 2024
 25. OA 91 OF 2024
 26. OA 92 OF 2024
 27. OA 991 OF 2016
 28. UPDATED ON 20/03/2024
 29. OA 486 of 2022
 30. OA 491 of 2021
 31. OA 512 of 2023
 32. OA 696 of 2023
 33. OA 796 of 2023
 34. OA 88 OF 2024
  UPDATED ON //2024
Date Bench I Bench II Bench III Bench IV
18.03.2024
  UPDATED ON //2024
  UPDATED ON //2024
  UPDATED ON 18/03/2024
 1. CCP 70 of 2023 [OA 2535 of 2006]
 2. OA 217 of 2023
 3. OA 258 of 2023
 4. OA 433 of 2022
 5. OA 70 of 2024
 6. OA 793 of 2023
 7. MA 12 of 2024 [OA 115 of 2019]
 8. OA 415 of 2023
 9. OA 511 of 2023
 10. OA 627 of 2023
 11. OA 741 of 2023
 12. OA 829 of 2023
 13. OA 1172 of 2016
 14. OA 375 of 2019
 15. OA 444 of 2017
 16. OA 484 of 2023
 17. OA 367 of 2018
 18. OA 428 of 2023
 19. OA 556 of 2023
 20. OA 558 of 2017
 21. OA 565 of 2023
 22. OA 81 of 2024
 23. CCP 2 OF 2024 (OA 297 OF 2023)
 24. OA 1033 OF 2016
 25. OA 42 OF 2018
 26. OA 71 OF 2024
 27. OA 72 OF 2024
 28. OA 73 OF 2024
 29. OA 74 OF 2024
 30. OA 76 OF 2024
 31. OA 78 OF 2024
 32. OA 79 OF 2024
 33. UPDATED ON 19/03/2024
 34. OA 80 OF 2024
  UPDATED ON //2024
Date Bench I Bench II Bench III Bench IV
14.03.2024
  UPDATED ON //2024
  UPDATED ON //2024
  UPDATED ON 14/03/2024
 1. MA 13 of 2024 [OA 828 of 2023]
 2. MA 65 of 2023 [OA 101 of 2020]
 3. MA 66 of 2023 [OA 101 of 2020]
 4. OA 392 of 2023
 5. OA 5 of 2022
 6. OA 57 of 2023
 7. OA 1088 of 2017
 8. OA 185 of 2018
 9. OA 322 of 2018
 10. OA 521 of 2018
 11. OA 761 of 2016
 12. OA 773 of 2019
 13. OA 872 of 2018
 14. OA 93 of 2019
 15. OA 1324 OF 2016
 16. OA 182 OF 2023
 17. OA 41 OF 2022
 18. CCP 95 of 2022
 19. OA 75 of 2022
 20. OA 325 of 2022
 21. OA 401 of 2020
 22. UPDATED ON 15/03/2024
 23. CCP-85 of 2023 (OA-42 of 2023)
 24. OA 325 of 2023
 25. OA 446 of 2023
 26. OA 447 of 2023
 27. OA 743 of 2022
 28. OA 124 of 2023
 29. OA 524 of 2023
 30. OA 80 OF 2023
 31. OA 772 OF 2021
 32. OA 381 of 2023.
 33. OA 773 of 2023.
 34. OA 783 of 2023.
 35. OA 834 of 2022.
 36. UPDATED ON 18/03/2024
 37. OA 205 of 2023 -
 38. OA 246 of 2018
 39. OA 794 of 2023 -
 40. CCP 3 of 2024 [OA 48 of 2024]
 41. OA 08 of 2024
  UPDATED ON //2024
Date Bench I Bench II Bench III Bench IV
13.03.2024
  UPDATED ON //2024
  UPDATED ON //2024
  UPDATED ON 13/03/2024
 1. MA 17 of 2023 [OA 181 of 2023]
 2. OA 1228 of 2002
 3. OA 36 of 2024
 4. OA 327 of 2016
 5. OA 332 of 2022
 6. OA 530 of 2022
 7. OA 870 of 2018
 8. OA 255 of 2023(a)
 9. OA 256 of 2023
 10. OA 504 of 2023
 11. OA 506 of 2023
 12. OA 135 of 2023
 13. OA 405 of 2022
 14. OA 823 of 2022
 15. OA 13 of 2020
 16. OA 222 of 2020
 17. OA 286 of 2014
 18. OA 29 of 2019
 19. OA 474 of 2021
 20. OA 625 of 2021
 21. OA 814 of 2019
 22. CCP 34 OF 2022 (OA 656 OF 2021)
 23. CCP 56 OF 2022 (OA 126 OF 2021)
 24. OA 565 OF 2022
 25. OA 604 OF 2021
 26. OA 88 OF 2023
 27. UPDATED ON 14/03/2024
 28. OA 167 of 2023
 29. OA 379 of 2023
 30. OA 535 of 2023
 31. OA 675 of 2023
 32. TA 1 of 2018
 33. TA 2 of 2018
  UPDATED ON //2024
Date Bench I Bench II Bench III Bench IV
12.03.2024
  UPDATED ON //2024
  UPDATED ON //2024
  UPDATED ON 13/03/2024
 1. OA 29 of 2023
 2. OA 328 of 2023
 3. OA 336 of 2022
 4. OA 424 of 2023
 5. OA 717 of 2022
 6. OA 266 of 2023
 7. OA 378 of 2023
 8. OA 657 of 2023
 9. MA 64 of 2023 [OA 442 of 2022]
 10. OA 143 of 2021
 11. OA 166 of 2022
 12. OA 231 of 2023
 13. OA 232 of 2023
 14. OA 233 of 2023
 15. OA 238 of 2023
 16. OA 442 of 2022
 17. OA 736 of 2018
 18. OA 1259 OF 2016
 19. OA 3 OF 2022
 20. OA 322 OF 2022
 21. OA 818 OF 2019
 22. OA 874 OF 2021
 23. CCP 37 of 2023 (OA 1213 of 2016)
 24. OA 330 of 2021
 25. OA 337 of 2017
 26. OA 389 of 2023
 27. OA 577 of 2022
 28. OA 69 of 2024
 29. OA 771 of 2023
 30. UPDATED ON 14/03/2024
 31. OA 387 of 2023.
 32. OA 492 of 2023.
 33. OA 523 of 2023.
 34. OA 725 of 2023.
 35. OA 371 of 2023.
  UPDATED ON //2024
Date Bench I Bench II Bench III Bench IV
11.03.2024
  UPDATED ON //2024
  UPDATED ON //2024
  UPDATED ON 11/03/2024
 1. OA 226 of 2023
 2. OA 227 of 2023
 3. OA 228 of 2023
 4. OA 229 of 2023
 5. OA 230 of 2023
 6. OA 274 of 2023
 7. OA 650 of 2021
 8. OA 60 of 2024
 9. OA 61 of 2024
 10. OA 62 of 2024
 11. OA 63 of 2024
 12. OA 67 of 2024
 13. OA 68 of 2024
 14. OA 127 of 2023
 15. OA 151 of 2023
 16. OA 295 of 2021
 17. CCP 45 2023 (OA 479 of 2021)
 18. OA 1000 of 2019
 19. OA 276 of 2022
 20. OA 392 of 2017
 21. OA 444 of 2020
 22. OA 544 of 2023.
 23. OA 220 of 2023
 24. OA 298 of 2023
 25. OA 205 OF 2023
 26. OA 219 OF 2020
 27. OA 394 OF 2023
 28. OA 488 OF 2023
 29. OA 490 OF 2023
 30. OA 58 OF 2024
 31. OA 59 OF 2024
 32. OA 608 OF 2023
 33. OA 609 OF 2023
 34. OA 64 OF 2024
 35. OA 65 OF 2024
 36. OA 66 OF 2024
 37. OA 704 OF 2022
 38. OA 810 OF 2023
  UPDATED ON //2024
Date Bench I Bench II Bench III Bench IV
07.03.2024
  UPDATED ON //2024
  UPDATED ON //2024
  UPDATED ON 07/03/2024
 1. OA 108 of 2023.
 2. OA 164 of 2023.
 3. OA 344 of 2023.
 4. OA 597 of 2022.
 5. OA 1122 of 2017
 6. OA 133 of 2019
 7. OA 182 of 2015
 8. OA 304 of 2017
 9. OA 337 of 2019
 10. OA 514 of 2022
 11. OA 634 of 2021
 12. OA 653 of 2017
 13. OA 671 of 2022
 14. OA 894 of 2017
 15. MA 84 of 2022 (OA 1560 of 2013)
 16. OA 116 of 2023
 17. OA 1560 of 2013
 18. OA 246 of 2018
 19. OA 837 of 2023
 20. OA 147 OF 2023
 21. OA 224 OF 2023
 22. OA 225 OF 2023
 23. OA 353 OF 2023
 24. OA 426 OF 2022
 25. OA 431 OF 2020
 26. OA 528 OF 2023
 27. OA 529 OF 2023
 28. OA 744 OF 2023
 29. OA 126 of 2022
 30. OA 149 of 2023
 31. OA 181 of 2022
 32. OA 491 of 2022
 33. MA 1 of 2024 OA 454 of 2023
 34. OA 381 of 2023
 35. OA 454 of 2023
 36. OA 563 of 2023
 37. OA 773 of 2023
 38. OA 599 of 2018
  UPDATED ON //2024
Date Bench I Bench II Bench III Bench IV
06.03.2024
  UPDATED ON //2024
  UPDATED ON //2024
  UPDATED ON 06/03/2024
 1. OA 236 of 2023
 2. OA 132 of 2023
 3. OA 383 of 2023
 4. OA 794 of 2023
 5. OA 174 of 2022
 6. OA 714 of 2022
 7. OA 781of 2021
 8. OA 840 of 2022
 9. OA 776 of 2021
 10. UPDATED ON 07/03/2024
 11. CCP 13 of 2023 (OA 311 of 2021).
 12. MA 49 of 2023 (RA 1 of 2023).
 13. RA 1 of 2023 (OA 311 of 2021).
 14. RA 4 of 2023 (OA 311 of 2021).
 15. CCP 239 of 2022 [OA 829 of 2021]
 16. MA 129 of 2022 [OA 307 of 2022]
 17. OA 183 of 2018
 18. OA 307 of 2022
 19. OA 367 of 2023
 20. OA 374 of 2019
 21. OA 385 of 2019
 22. OA 757 of 2022
 23. OA 937 of 2019
 24. OA 100 OF 2021
 25. OA 269 OF 2020
 26. OA 334 OF 2021
 27. OA 411 OF 2020
 28. OA 470 OF 2019
 29. OA 474 OF 2020
 30. OA 687 OF 2021
 31. OA 834 OF 2019
  UPDATED ON //2024
Date Bench I Bench II Bench III Bench IV
05.03.2024
  UPDATED ON //2024
  UPDATED ON //2024
  UPDATED ON 06/03/2024
 1. CCP-1 of 2024 (OA-562 of 2022)
 2. MA 06 of 2024 (OA 480 of 2022)
 3. MA 07 of 2024 (OA 480 of 2022)
 4. OA 52 of 2024
 5. OA 53 of 2024
 6. OA 54 of 2024
 7. OA 57 of 2024
 8. OA 783 of 2023
 9. OA 86 of 2021
 10. MA 09 2024 (OA 819 of 2022)
 11. MA 10 2024 (OA 819 of 2022)
 12. OA 01 of 2016
 13. OA 151 of 2022
 14. OA 266 of 2020
 15. OA 437 of 2019
 16. OA 549 of 2023
 17. OA 709 of 2023
 18. OA 710 of 2023
 19. OA 738 of 2023
 20. OA 763 of 2023
 21. OA 1471 of 2014.
 22. OA 484 of 2022.
 23. OA 494 of 2022.
 24. OA 721 of 2022.
 25. OA 777 of 2022.
 26. OA 295 of 2023
 27. OA 578 of 2023
 28. OA 731 of 2023
 29. OA 787 of 2023
 30. OA 80 of 2023
 31. OA 18 of 2023
 32. OA 269 of 2021
 33. OA 441 of 2020
 34. OA 499 of 2023
 35. OA 549 of 2022
 36. OA 561 of 2020
 37. OA 648 of 2022
 38. OA 714 of 2023
 39. OA 724 of 2022
 40. OA 807 of 2022
 41. OA 839 of 2022
 42. CCP 47 of 2020
 43. OA 137 of 2020
 44. OA 371 of 2022
 45. OA 652 of 2022
 46. OA 866 of 2014
 47. OA 815 of 2022
  UPDATED ON //2024
Date Bench I Bench II Bench III Bench IV
04.03.2024
  UPDATED ON //2024
  UPDATED ON //2024
  UPDATED ON 04/03/2024
 1. CCP 82 of 2023 [OA 1727 of 2009]
 2. MA 28 of 2023 [OA 45 of 2020]
 3. MA 63 of 2023 [OA 60 of 2020]
 4. OA 45 of 2020
 5. OA 463 of 2023
 6. OA 60 of 2020
 7. OA 746 of 2023
 8. OA 750 of 2023
 9. OA 929 of 2021
 10. OA 223 of 2023
 11. OA 393 of 2023
 12. OA 494 of 2023
 13. CCP-249 of 2022 (OA-317 of 2020)
 14. CCP-5 of 2023 (OA-593 of 2019)
 15. OA 1006 of 2017
 16. OA 13 of 2022
 17. OA 234 of 2018
 18. OA 570 of 2023
 19. CCP 60 of 2023
 20. OA 170 of 2022
 21. OA 578 of 2022
 22. OA 38 OF 2024
 23. OA 39 OF 2024
 24. OA 40 OF 2024
 25. OA 792 OF 2023
 26. RA 5 OF 2023 (OA 453 OF 2022)
 27. UPDATED ON 05/03/2024
 28. OA 350 of 2020
 29. OA 403 of 2023
 30. OA 41 of 2024
 31. OA 42 of 2024
 32. OA 43 of 2024
 33. OA 44 of 2024
 34. OA 45 of 2024
 35. OA 46 of 2024
 36. OA 47 of 2024
 37. OA 50 of 2024
 38. OA 51 of 2024
 39. OA 735 of 2023
 40. UPDATED ON 06/03/2024
 41. OA 148 of 2022
  UPDATED ON //2024
Date Bench I Bench II Bench III Bench IV
29.02.2024
  UPDATED ON //2024
  UPDATED ON //2024
  UPDATED ON 01/03/2024
 1. OA 13 of 2023
 2. OA 524 of 2023
 3. OA 532 of 2023
 4. OA 56 of 2024
 5. OA 741 of 2019
 6. OA 332 of 2017
 7. OA 332 of 2019
 8. OA 333 of 2017
 9. OA 379 of 2016
 10. OA 65 of 2022
 11. OA 661 of 2017
 12. OA 663 of 2017
 13. OA 783 of 2019
 14. OA 926 of 2014
 15. OA 543 of 2020
 16. MA 74 OF 2020 (OA 941 OF 2019)
 17. OA 190 OF 2016
 18. OA 257 OF 2023
 19. OA 311 OF 2023
 20. OA 518 OF 2023
 21. OA 519 OF 2023
 22. OA 55 OF 2024
 23. OA 75 OF 2024
 24. OA 941 OF 2019
 25. OA 173 of 2023
 26. OA 318 of 2023
 27. OA 321 of 2023
 28. OA 664 of 2021
 29. OA 250 of 2023
 30. MA 64 of 2022 (OA 79 of 2017)
 31. OA 124 of 2023
 32. OA 288 of 2023
 33. OA 444 of 2023
 34. OA 466 of 2019
 35. OA 613 of 2022
 36. OA 744 of 2023
 37. OA 77 of 2024
 38. OA 79 of 2017
 39. OA 186 of 2022.
 40. OA 409 of 2022.
 41. OA 626 of 2022.
 42. OA 706 of 2023.
  UPDATED ON //2024
Date Bench I Bench II Bench III Bench IV
28.02.2024
  UPDATED ON //2024
  UPDATED ON //2024
  UPDATED ON 29/02/2024
 1. OA 118 of 2023.
 2. OA 149 of 2023.
 3. OA 307 of 2023.
 4. OA 37 of 2023
 5. OA 403 of 2022
 6. OA 452 of 2022
 7. OA 599 of 2022
 8. OA 162 OF 2022
 9. OA 163 OF 2022
 10. OA 164 OF 2022
 11. OA 233 OF 2020
 12. OA 494 OF 2016
 13. OA 568 OF 2017
 14. OA 865 OF 2017
 15. OA 916 OF 2019
 16. OA 966 OF 2016
 17. OA 967 OF 2016
 18. OA 601 of 2023
 19. OA 435 of 2023
 20. OA 617 of 2023
 21. CCP 241 of 2022 [OA 914 of 2015]
 22. CCP 53 of 2023 [OA 100 of 2018]
 23. CCP 6 of 2022 [OA 87 of 2016]
 24. MA 53 of 2023 [OA 671 of 2022]
 25. OA 18 of 2024
 26. OA 19 of 2024
 27. OA 366 of 2023
 28. OA 514 of 2022
 29. OA 671 of 2022
 30. OA 778 of 2022
 31. MA 19 of 2023 OA 424 of 2016
 32. MA 20 of 2023 OA 424 of 2016
 33. OA 160 of 2023
 34. OA 271 of 2022
 35. OA 49 of 2022
 36. OA 624 of 2023
 37. UPDATED ON 01/03/2024
 38. OA 634 of 2021
 39. OA 651 of 2021
 40. OA 658 of 2021
  UPDATED ON //2024
Date Bench I Bench II Bench III Bench IV
27.02.2024
  UPDATED ON //2024
  UPDATED ON //2024
  UPDATED ON 27/02/2024
 1. CCP 62 of 2022 (OA 528 of 2020)
 2. CCP 63 of 2022 (OA 529 of 2020)
 3. CCP 64 of 2022 (OA 531 of 2020)
 4. CCP 65 of 2022 (OA 532 of 2020)
 5. CCP 66 of 2022 (OA 512 of 2020)
 6. CCP 67 of 2022 (OA 513 of 2020)
 7. CCP 68 of 2022 (OA 515 of 2020)
 8. MA 65 of 2023 [OA 101of 2020]
 9. MA 66 of 2023 [OA 101of 2020]
 10. OA 327 of 2016
 11. OA 36 of 2024
 12. OA 57 of 2023
 13. OA 870 of 2018
 14. CCP 69 of 2022 (OA 517 of 2020).
 15. CCP 70 of 2022 (OA 518 of 2020).
 16. CCP 71 of 2022 (OA 519 of 2020).
 17. CCP 72 of 2022 (OA 520 of 2020).
 18. CCP 73 of 2022 (OA 521 of 2020).
 19. CCP 74 of 2022 (OA 522 of 2020).
 20. CCP 30 of 2022 (OA 265 of 2021)
 21. CCP 52 of 2022 (OA 06 of 2020)
 22. CCP 58 of 2022 (OA 524 of 2020)
 23. CCP 59 of 2022 (OA 525 of 2020)
 24. CCP 60 of 2022 (OA 526 of 2020)
 25. CCP 61 of 2022 (OA 527 of 2020)
 26. CCP 83 of 2022 (OA-330 of 2020)
 27. CCP-84 of 2022 (OA-331 of 2020)
 28. CCP-85 of 2022 (OA-332 of 2020)
 29. CCP-86 of 2022 (OA-333 of 2020)
 30. OA-586 of 2023
 31. CCP 75 of 2022
 32. CCP 76 of 2022
 33. CCP 77 of 2022
 34. CCP 78 of 2022
 35. CCP 79 of 2022
 36. CCP 80 of 2022 OA 327 of 2020
 37. CCP 81 of 2022 OA 328 of 2020
 38. CCP 82 of 2022 OA 329 of 2020
 39. OA 1004 OF 2018
 40. OA 298 OF 2019
 41. OA 433 OF 2020
 42. OA 543 OF 2023
 43. OA 547 OF 2023
 44. OA 736 OF 2016
  UPDATED ON //2024
Date Bench I Bench II Bench III Bench IV
22.02.2024
  UPDATED ON //2024
  UPDATED ON //2024
  UPDATED ON 23/02/2024
 1. OA 526 of 2022.
 2. OA 531 of 2022.
 3. OA 635 of 2023.
 4. OA 680 of 2022.
 5. OA 701 of 2022.
 6. OA 923 of 2021.
 7. CCP 45 of 2021 (OA 421 of 2020)
 8. CCP 75 of 2018 (OA 689 of 2017)
 9. OA 1006 of 2016
 10. OA 1007 of 2016
 11. OA 161 of 2022
 12. OA 259 of 2019
 13. OA 260 of 2019
 14. OA 310 of 2021
 15. OA 768 of 2021
 16. OA 882 of 2016
 17. CCP 56 of 2023 (OA 940 of 2021)
 18. ccp 19 of 2023 (OA 89 of 2020)
 19. OA 302 of 2023
 20. OA 339 of 2023
 21. OA 643 of 2022
 22. OA 834 of 2022
 23. OA 12 OF 2024
 24. OA 13 OF 2024
 25. OA 14 OF 2024
 26. OA 15 OF 2024
 27. OA 16 OF 2024
 28. OA 17 OF 2024
 29. OA 727 OF 2016
 30. OA 275 of 2022
 31. OA 359 of 2023
 32. OA 560 of 2023
 33. OA 571 of 2023
 34. OA 11 of 2023
 35. OA 212 of 2023
 36. OA 355 of 2023
 37. OA 385 of 2023
 38. OA 686 of 2023
 39. OA 707 of 2022
 40. UPDATED ON 01/03/2024
 41. OA 197 of 2018
 42. OA 623 of 2013
 43. OA 656 of 2022
  UPDATED ON //2024
Date Bench I Bench II Bench III Bench IV
21.02.2024
  UPDATED ON //2024
  UPDATED ON //2024
  UPDATED ON 21/02/2024
 1. OA 437 of 2019
 2. OA 664 of 2021
 3. OA 1007 of 2019
 4. OA 135 of 2022
 5. OA 138 of 2022
 6. OA 141 of 2022
 7. OA 142 of 2022
 8. OA 143 of 2022
 9. OA 144 of 2022
 10. OA 163 of 2020
 11. OA 206 of 2022
 12. OA 207 of 2022
 13. OA 25 of 2020
 14. OA 27 of 2020
 15. OA 35 of 2020
 16. OA 36 of 2020
 17. OA 496 of 2022
 18. OA 754 of 2023
 19. OA 755 of 2023
 20. OA 947 of 2019
 21. OA 948 of 2019
 22. OA 952 of 2019
 23. OA 977 of 2019
 24. OA 978 of 2019
 25. OA 09 of 2024
 26. OA 204 of 2023
 27. OA 302 of 2021
 28. OA 358 of 2020
 29. OA 598 of 2022
 30. OA 763 of 2021
 31. OA 775 of 2022
 32. UPDATED ON 22/02/2024
 33. CCP 129 OF 2016 (OA 1307 OF 2013)
 34. OA 10 of 2024
 35. OA 11 OF 2024
 36. OA 154 OF 2022
 37. OA 286 OF 2021
 38. OA 516 OF 2023
 39. OA 520 OF 2022
 40. OA 8 OF 2022
 41. OA 978 OF 2014
  UPDATED ON //2024
Date Bench I Bench II Bench III Bench IV
20.02.2024
  UPDATED ON //2024
  UPDATED ON //2024
  UPDATED ON 20/02/2024
 1. CCP 116 of 2019 (OA 627 of 2016)
 2. CCP 93 of 2022 (OA 926 of 2021)
 3. OA 553 of 2023
 4. OA 797 of 2021
 5. OA 90 of 2023
 6. OA 466 of 2023
 7. OA 633 of 2023
 8. MA 11 of 2024 [OA 4405 of 2007]
 9. MA 77 of 2023 [OA 4405 of 2007]
 10. OA 374 of 2023
 11. OA 541 of 2023
 12. OA 546 of 2023
 13. OA 778 of 2021
 14. OA 196 of 2018
 15. OA 426 of 2019
 16. OA 129 of 2021
 17. OA 195 of 2021
 18. OA 221 of 2022
 19. OA 303 of 2020
 20. OA 309 of 2021
 21. OA 347 of 2022
 22. OA 610 of 2021
 23. OA 669 of 2021
 24. MA 2 OF 2024 (OA 155 OF 2022)
 25. MA 3 OF 2024 (OA 588 OF 2023)
 26. OA 29 OF 2024
 27. OA 30 OF 2024
 28. OA 31 OF 2024
 29. OA 32 OF 2024
 30. OA 33 OF 2024
 31. OA 34 OF 2024
 32. OA 35 OF 2024
 33. OA 566 OF 2023
 34. MA 49 of 2020 (OA 1022 of 2019)
 35. OA 1022 of 2019
 36. OA 1056 of 2016
 37. OA 60 of 2016
 38. OA 320 of 2023
 39. OA 333 of 2022
 40. UPDATED ON 21/02/2024
 41. MA 53 of 2017 (OA 1228 of 2002).
 42. OA 1228 of 2002.
 43. UPDATED ON 27/02/2024
 44. OA 27 OF 2024
  UPDATED ON //2024
Date Bench I Bench II Bench III Bench IV
19.02.2024
  UPDATED ON //2024
  UPDATED ON //2024
  UPDATED ON 19/02/2024
 1. OA 1 of 2023
 2. OA 13 of 2023
 3. OA 63 of 2023
 4. OA 64 of 2023
 5. OA 761 of 2022
 6. OA 552 of 2023.
 7. OA 559 of 2021.
 8. OA 586 of 2014.
 9. OA 69 of 2023.
 10. OA 989 of 2016.
 11. MA 4 of 2024 [OA 734 of 2022]
 12. OA 20 of 2024
 13. OA 21 of 2024
 14. OA 22 of 2024
 15. OA 23 of 2024
 16. OA 24 of 2024
 17. OA 25 of 2024
 18. OA 26 of 2024
 19. OA 362 of 2023
 20. OA 518 of 2023
 21. OA 548 of 2023
 22. OA 550 of 2023
 23. OA 632 of 2023
 24. OA 648 of 2023
 25. OA 720 of 2023
 26. OA 251 of 2023
 27. OA 506 of 2020
 28. OA 799 of 2022
 29. UPDATED ON 20/02/2024
 30. CCP 35 OF 2022 (OA 232 OF 2019)
 31. OA 239 OF 2019
 32. OA 375 OF 2022
 33. OA 390 OF 2022
 34. OA 455 OF 2020
 35. OA 658 OF 2023
 36. OA 738 OF 2021
 37. OA 888 OF 2018
 38. OA 924 OF 2021
  UPDATED ON //2024
Date Bench I Bench II Bench III Bench IV
08.02.2024
  UPDATED ON //2024
  UPDATED ON //2024
  UPDATED ON 08/02/2024
 1. OA 240 of 2023
 2. OA 411 of 2017
 3. OA 696 of 2019
 4. OA 723 of 2017
 5. OA 76 of 2020
 6. CCP 242 of 2022 (OA 111 of 2021).
 7. OA 198 of 2016.
 8. OA 393 of 2018.
 9. OA 400 of 2018.
 10. OA 513 of 2022.
 11. OA 536 of 2023.
 12. OA 585 of 2023.
 13. OA 646 of 2022.
 14. OA 746 of 2021.
 15. OA 772 of 2023.
 16. OA 760 of 2022
 17. OA 82 of 2023
 18. MA 113 of 2023 [OA 87 of 2023]
 19. OA 276 of 2023
 20. OA 277 of 2023
 21. OA 363 of 2022
 22. OA 452 of 2015
 23. OA 48 of 2024
 24. OA 49 of 2024
 25. OA 571 of 2022
 26. OA 699 of 2023
 27. OA 700 of 2023
 28. OA 87 of 2023
 29. OA 389 OF 2023
 30. OA 618 OF 2017
 31. OA 655 OF 2017
 32. OA 678 OF 2023
 33. OA 719 of 2021
  UPDATED ON //2024
Date Bench I Bench II Bench III Bench IV
07.02.2024
  UPDATED ON //2024
  UPDATED ON //2024
  UPDATED ON 07/02/2024
 1. OA 141 of 2023
 2. OA 241of 2020
 3. OA 273 of 2020
 4. OA 365 of 2023
 5. OA 414 of 2023
 6. OA 83 of 2022
 7. OA 440 of 2023
 8. OA 290 of 2023
 9. OA 311 of 2020
 10. OA 315 of 2020
 11. OA 316 of 2020
 12. OA 344 of 2020
 13. OA 492 of 2023
 14. OA 500 of 2022
 15. OA 509 of 2021
 16. OA 511 of 2021
 17. OA 512 of 2021
 18. OA 935 of 2019
 19. OA 943 of 2019
 20. OA 944 of 2019
 21. OA 946 of 2019
 22. OA 954 of 2019
 23. UPDATED ON 08/02/2024
 24. OA 201 OF 2018
 25. OA 227 OF 2022
 26. OA 283 OF 2022
 27. OA 412 OF 2022
 28. OA 607 OF 2021
  UPDATED ON //2024
Date Bench I Bench II Bench III Bench IV
06.02.2024
  UPDATED ON //2024
  UPDATED ON //2024
  UPDATED ON 06/02/2024
 1. OA 01 of 2024
 2. OA 02 of 2024
 3. OA 03 of 2024
 4. OA 849 of 2023
 5. OA 851 of 2023
 6. OA 853 of 2023
 7. UPDATED ON 07/02/2024
 8. MA 30 of 2023 (OA 301 of 2023)
 9. OA 301 of 2023
 10. OA 408 of 2020
 11. OA 484 of 2021
 12. OA 649 of 2023
 13. OA 848 of 2023
 14. OA 08 of 2024
 15. OA 64 of 2022
 16. OA 705 of 2021
 17. OA 811 of 2022
 18. OA 99 of 2022
 19. OA 115 of 2023
 20. OA 243 of 2023
 21. OA 244 of 2023
 22. OA 712 of 2022
 23. OA 745 of 2022
 24. OA 776 of 2018
 25. OA 784 of 2016
 26. OA 893 of 2021
 27. OA 942 of 2019
 28. OA 988 of 2012
 29. UPDATED ON 08/02/2024
 30. MA 59 OF 2023 ( OA 261 OF 2018)
 31. MA 60 OF 2023 ( OA 261 OF 2018)
 32. OA 4 OF 2024
 33. OA 5 OF 2024
 34. OA 6 OF 2024
 35. OA 645 OF 2023
 36. OA 651 OF 2023
 37. OA 7 OF 2024
 38. OA 743 OF 2023
 39. OA 847 OF 2023
  UPDATED ON //2024
Date Bench I Bench II Bench III Bench IV
05.02.2024
  UPDATED ON //2024
  UPDATED ON //2024
  UPDATED ON 06/02/2024
 1. CCP 36 of 2020 (OA 889 of 2019)
 2. CCP 86 of 2023 (OA 113 of 2023)
 3. OA 1153 of 2017
 4. OA 487 of 2022
 5. OA 526 of 2022
 6. OA736 of 2022
 7. CCP 39 of 2023 (OA 36 of 2022).
 8. OA 101 of 2023.
 9. OA 150 of 2023.
 10. OA 39 of 2019.
 11. OA 478 of 2021.
 12. OA 656 of 2018.
 13. OA 69 of 2021.
 14. MA 112 of 2023 [OA 530 of 2019]
 15. MA 113 of 2023 [OA 87 of 2023]
 16. MA 114 of 2023 [OA 1133 of 2012]
 17. MA 115 of 2023 [OA 1133 of 2012]
 18. OA 809 of 2022
 19. OA 820 of 2022
 20. OA 407 of 2023
 21. OA 841 of 2023
 22. OA 842 of 2023
 23. OA 843 of 2023
 24. OA 844 of 2023
 25. OA 845 of 2023
 26. OA 846 of 2023
 27. OA 474 of 2023
 28. OA 493 of 2023
 29. OA 568 of 2023
 30. UPDATED ON 07/02/2024
 31. CCP 87 OF 2023 (OA 269 OF 2023)
 32. MA 08 OF 2024 (OA 659 OF 2023)
 33. OA 184 OF 2023
 34. OA 25 OF 2023
 35. OA 281 OF 2023
 36. OA 315 OF 2023
 37. OA 424 OF 2023
 38. OA 476 OF 2023
 39. OA 491 OF 2023
 40. OA 656 OF 2023
 41. OA 659 OF 2023
 42. UPDATED ON 08/02/2024
 43. OA 334 of 2020
 44. OA 864 of 2016
  UPDATED ON //2024
Date Bench I Bench II Bench III Bench IV
01.02.2024
  UPDATED ON //2024
  UPDATED ON //2024
  UPDATED ON 01/02/2024
 1. CCP 31 of 2020 [OA 66 of 2019]
 2. CCP 32 of 2020 [OA 65 of 2019]
 3. CCP 35 of 2022 [OA 232 of 2019]
 4. MA 97 of 2023 [OA 844 of 2021]
 5. OA 126 of 2023
 6. OA 28 of 2024
 7. OA 542 of 2022
 8. OA 761 of 2023
 9. OA 762 of 2023
 10. MA 104 of 2023 (OA-786 of 2023)
 11. OA 603 of 2023
 12. OA 635 of 2023
 13. OA 667 of 2023
 14. OA-786 of 2023
 15. OA 1003 OF 2019
 16. OA 136 OF 2020
 17. OA 490 OF 2021
 18. OA 495 OF 2021
 19. OA 864 OF 2017
 20. UPDATED ON 28/02/2024
 21. OA 706 of 2023.
  UPDATED ON //2024
Date Bench I Bench II Bench III Bench IV
31.01.2024
  UPDATED ON //2024
  UPDATED ON //2024
  UPDATED ON 31/01/2024
 1. CCP 44 OF 2023 (OA 508 OF 2019)
 2. OA 17 OF 2023
 3. UPDATED ON 01/02/2024
 4. OA 100 of 2023
 5. OA 189 of 2023
 6. OA 386 of 2023
 7. OA 390 of 2023
 8. OA 98 of 2023
 9. OA 99 of 2023
 10. OA 2 of 2023
 11. OA 637 of 2022
 12. OA 94 of 2023
 13. OA 96 of 2023
 14. CCP 100 of 2022 [OA 673 of 2019]
 15. MA 5 of 2024 [OA 111 of 2023]
 16. OA 111 of 2023
 17. OA 138 of 2023
 18. OA 326 of 2023
 19. OA 496 of 2023
 20. OA 517 of 2023
 21. OA 641 of 2023
 22. OA 68 of 2022
 23. OA 492 of 2023
 24. OA 563 of 2023
 25. OA 255 OF 2023
 26. OA 256 OF 2023
 27. OA 504 OF 2023
 28. OA 506 OF 2023
  UPDATED ON //2024
Date Bench I Bench II Bench III Bench IV
30.01.2024
  UPDATED ON //2024
  UPDATED ON //2024
  UPDATED ON 30/01/2024
 1. OA 417 of 2023
 2. OA 422 of 2023
 3. OA 459 of 2023
 4. OA 460 of 2023
 5. OA 502 of 2023
 6. OA 589 of 2023
 7. OA 590 of 2023
 8. OA 591 of 2023
 9. OA 592 of 2023
 10. OA 593 of 2023
 11. OA 834 of 2023
 12. OA 835 of 2023
 13. OA 836 of 2023
 14. OA 837 of 2023
 15. OA 838 of 2023
 16. OA 839 of 2023
 17. CCP 48 of 2022 (OA 144 of 2019).
 18. OA 147 of 2023.
 19. OA 59 of 2022.
 20. OA 697 of 2021.
 21. CCP 118 of 2019 (OA 393 of 2019)
 22. OA 261 of 2023
 23. OA 569 of 2023
 24. CCP 83 OF 2023 (OA 438 OF 2022)
 25. CCP 84 OF 2023 (OA 1028 OF 2018)
 26. CCP 85 OF 2023 (OA 42 OF 2023)
 27. CCP 86 OF 2023 (OA 113 OF 2023)
 28. MA 110 OF 2023 (OA 142 OF 2023)
 29. MA 111 OF 2023 (OA 142 OF 2023)
 30. MA 72 OF 2023 (OA 651 OF 2022)
 31. OA 652 OF 2015
 32. OA 832 OF 2023
 33. OA 833 OF 2023
  UPDATED ON //2024
Date Bench I Bench II Bench III Bench IV
29.01.2024
  UPDATED ON //2024
  UPDATED ON //2024
  UPDATED ON 30/01/2024
 1. CCP 71 of 2023 (OA 115 of 2019)
 2. OA 1335 of 2015
 3. OA 32 of 2023
 4. OA 829 of 2023
 5. OA 830 of 2023
 6. OA 831 of 2023
 7. OA 401 of 2022
 8. OA 976 of 2016
 9. OA 270 of 2023
 10. OA 287 of 2010
 11. OA 356 of 2010
 12. OA 637 OF 2021
 13. OA 363 of 2023
 14. OA 37 of 2024
 15. OA 691 of 2023
 16. OA 549 of 2023.
 17. OA 623 of 2023.
 18. OA 626 of 2023.
 19. OA 627 of 2023.
 20. OA 634 of 2023.
 21. OA 707 of 2023.
 22. OA 820 OF 2023
 23. OA 821 OF 2023
 24. OA 822 OF 2023
 25. OA 823 OF 2023
 26. OA 827 OF 2023
 27. OA 828 OF 2023
 28. UPDATED ON 31/01/2024
 29. MA 109 of 2023 [OA 1291 of 2014]
 30. OA 1122 of 2017
 31. OA 622 of 2023
 32. OA 702 of 2023
 33. OA 704 of 2023
 34. OA 709 of 2023
 35. OA 813 of 2023
 36. OA 817 of 2023
 37. OA 818 of 2023
 38. OA 819 of 2023
 39. OA 894 of 2017
  UPDATED ON //2024
Date Bench I Bench II Bench III Bench IV
25.01.2024
  UPDATED ON //2024
  UPDATED ON //2024
  UPDATED ON 25/01/2024
 1. OA 799 of 2023
 2. OA 475 of 2022
 3. OA 515 of 2023
 4. OA 530 of 2023
 5. OA 561 of 2022
 6. MA 12 of 2023 [OA 12 of 2022]
 7. MA 42 of 2022 [OA 12 of 2022]
 8. OA 102 of 2023
 9. OA 12 of 2022
 10. OA 570 of 2022
 11. OA 727 of 2016
 12. OA 736 of 2023
 13. OA 866 of 2017
 14. CCP 95 of 2022 (OA 32 of 2022)
 15. OA 306 of 2022
 16. OA 68 of 2022
 17. OA 911 of 2017
 18. OA 941 of 2021
 19. OA 204 OF 2020
 20. OA 491 OF 2020
 21. OA 639 OF 2023
 22. OA 640 OF 2023
 23. OA 773 OF 2023
 24. UPDATED ON 29/01/2024
 25. OA 324 OF 2023
 26. OA 870 OF 2018
  UPDATED ON //2024
Date Bench I Bench II Bench III Bench IV
24.01.2024
  UPDATED ON //2024
  UPDATED ON //2024
  UPDATED ON 24/01/2024
 1. CCP 36 of 2020 [OA 889 of 2019]
 2. OA 257 of 2021
 3. OA 571 of 2021
 4. OA 601of 2021
 5. OA 615 of 2023
 6. OA 628 of 2023
 7. OA 677 of 2023
 8. OA 752 of 2022
 9. OA 218 OF 2022
 10. OA 73 OF 2020
 11. OA 81 OF 2023
 12. OA 206 of 2023
 13. OA 211 of 2023
 14. OA 24 of 2022
 15. OA 1196 of 2015
 16. OA 136 of 2023
 17. OA 482 of 2016
 18. OA 854 of 2016
 19. OA 183 of 2021
 20. OA 619 of 2019
 21. OA 921 of 2016
 22. OA 598 of 2023
 23. MA 89 of 2022 (OA 524 of 2019.).
 24. OA 524 of 2019.
 25. OA 693 of 2019.
 26. OA 746 of 2017.
 27. UPDATED ON 25/01/2024
 28. OA 342 OF 2023
  UPDATED ON //2024
Date Bench I Bench II Bench III Bench IV
22.01.2024
  UPDATED ON //2024
  UPDATED ON //2024
  UPDATED ON 22/01/2024
 1. CCP 65 of 2023 [OA 526 of 2021]
 2. CCP 66 of 2023 [OA 856 of 2021]
 3. CCP 67 of 2023 [OA 199 of 2022]
 4. MA 105 of 2023 [OA 248 of 2023]
 5. MA 106 of 2023 and MA 107 of 2023 [OA 416 of 2020]
 6. MA 67 of 2023 [OA 153 of 2022]
 7. OA 153 of 2022
 8. OA 248 of 2023
 9. OA 509 of 2023
 10. OA 513 of 2022
 11. OA 813 of 2023
 12. OA 700 of 2023
 13. OA 805 of 2023
 14. OA 806 of 2023
 15. OA 807 of 2023
 16. OA 808 of 2023
 17. OA 809 of 2023
 18. OA 810 of 2023
 19. OA 811 of 2023
 20. OA 812 of 2023
 21. OA 816 of 2023
 22. RA 10 of 2023 (OA 658 of 2016)
 23. OA 293 of 2023.
 24. OA 450 of 2023.
 25. OA 567 of 2022.
 26. OA 693 of 2023.
 27. OA 701 of 2023.
 28. CCP 68 OF 2023 (OA 88 OF 2021)
 29. MA 129 OF 2022 (OA 307 OF 2022)
 30. OA 138 OF 2023
 31. OA 307 OF 2022
 32. OA 367 OF 2019
 33. OA 385 OF 2019
 34. OA 561 OF 2023
 35. OA 585 OF 2023
 36. OA 682 OF 2023
 37. OA 699 OF 2023
 38. UPDATED ON 24/01/2024
 39. CCP 42 of 2022 (OA 573 of 2019)
 40. CCP 43 of 2022 (OA 531 of 2019)
 41. OA 821 of 2022
 42. OA 509 OF 2023
  UPDATED ON //2024
Date Bench I Bench II Bench III Bench IV
18.01.2024
  UPDATED ON 18/01/2024
  UPDATED ON //2024
  UPDATED ON 18/01/2024
 1. OA 29 of 2023
 2. OA 353 of 2023
 3. OA 850 of 2023
 4. OA 151 of 2020
 5. OA 455 of 2022
 6. OA 719 of 2021
 7. OA 852 of 2023
 8. CCP 59 OF 2020 (OA 746 OF 2018)
 9. OA 1123 OF 2017
 10. OA 373 OF 2023
 11. OA 674 OF 2022
 12. OA 704 OF 2021
 13. OA 222 of 2022
 14. OA 3 of 2022
 15. OA 344 of 2022
 16. OA 878 of 2021
 17. OA 155 of 2023.
 18. OA 46 of 2023.
 19. OA 572 of 2023.
 20. OA 573 of 2023.
 21. OA 574 of 2023.
 22. OA 575 of 2023.
 23. UPDATED ON 19/01/2024
 24. OA 628 of 2022.
 25. OA 716 of 2023
 26. OA 757 of 2023
  UPDATED ON //2024
Date Bench I Bench II Bench III Bench IV
17.01.2024
  UPDATED ON //2024
  UPDATED ON //2024
  UPDATED ON 17/01/2024
 1. OA 706 of 2023
 2. UPDATED ON 18/01/2024
 3. CCP 37 of 2023 (OA 1213 of 2016)
 4. OA 701 of 2022
 5. OA 746 of 2021
 6. OA 1217 of 2014
 7. OA 244 of 2018
 8. OA 265 of 2017
 9. OA 71 of 2022
 10. OA 866 of 2019
 11. OA 961 of 2017
 12. CCP 14 of 2023 (OA 1117 of 2015).
 13. OA 220 of 2020.
 14. OA 270 of 2020.
 15. OA 287 of 2020.
 16. OA 641 of 2021.
 17. MA 45 of 2023 [OA 399 of 2023]
 18. OA 399 of 2023
 19. OA 614 of 2023
 20. OA 881 of 2021
 21. OA 188 of 2021
 22. OA 310 of 2023
 23. OA 674 of 2023
 24. OA 683 of 2023
 25. OA 71 of 2023
 26. OA 815 of 2023
 27. OA 509 OF 2023
 28. OA 222 OF 2023
 29. OA 395 OF 2023
 30. OA 412 OF 2023
 31. UPDATED ON 19/01/2024
 32. OA 817 OF 2016
 33. OA 506 of 2022 & OA 457 of 2023
 34. OA 838 of 2022
 35. OA 291 of 2017.
 36. OA 467 of 2023.
 37. OA 468 of 2023.
 38. OA 66 of 2023.
  UPDATED ON //2024
Date Bench I Bench II Bench III Bench IV
16.01.2024
  UPDATED ON //2024
  UPDATED ON //2024
  UPDATED ON 16/01/2024
 1. OA 797 of 2023
 2. OA 798 of 2023
 3. OA 801 of 2023
 4. OA 802 of 2023
 5. OA 804 of 2023
 6. CCP 82 of 2023 [OA 1727 of 2009]
 7. OA 26 of 2020
 8. OA 268 of 2023
 9. OA 643 of 2023
 10. OA 792 of 2023
 11. OA 793 of 2023
 12. OA 794 of 2023
 13. OA 796 of 2023
 14. OA 800 of 2023
 15. OA 03 of 2023
 16. OA 497 of 2023
 17. OA 637 of 2023
 18. OA 685 of 2023
 19. OA 311 of 2018
 20. OA 38 of 2022
 21. OA 480 of 2021
 22. OA 713 of 2022
 23. OA 754 of 2021
 24. OA 787 of 2019
 25. CCP 69 OF 2023 (OA 753 OF 2021)
 26. OA 351 OF 2023
 27. OA 352 OF 2023
 28. OA 618 OF 2022
 29. OA 681 OF 2022
 30. OA 797 OF 2022
 31. OA 803 OF 2023
 32. OA 806 OF 2022
 33. OA 984 OF 2018
 34. UPDATED ON 17/01/2024
 35. OA 795 OF 2023
  UPDATED ON //2024
Date Bench I Bench II Bench III Bench IV
15.01.2024
  UPDATED ON //2024
  UPDATED ON //2024
  UPDATED ON 15/01/2024
 1. MA 103 of 2023 [OA 654 of 2023]
 2. OA 372 of 2023
 3. OA 392 of 2023
 4. OA 537 of 2023
 5. OA 650 of 2021
 6. OA 777 of 2023
 7. OA 778 of 2023
 8. OA 781 of 2023
 9. OA 783 of 2023
 10. OA 789 of 2023
 11. OA 790 of 2023
 12. CCP 64 of 2023 (OA 372 of 2020)
 13. MA 3 of 2023 (OA 413 of 2022)
 14. OA 1000 of 2019
 15. OA 161 of 2023
 16. OA 255 of 2018
 17. OA 413 of 2022
 18. OA 830 of 2022
 19. OA 991 of 2016
 20. OA 377 of 2023.
 21. OA 708 of 2023.
 22. OA 779 of 2023.
 23. OA 780 of 2023.
 24. OA 782 of 2023.
 25. OA 784 of 2023.
 26. OA 787 of 2023.
 27. OA 788 of 2023.
 28. MA 40 of 2023 (OA 896 of 2019)
 29. MA 41 of 2023 (OA 896 of 2019)
 30. MA 54 of 2023 (OA 250 of 2020)
 31. MA 55 of 2023 (OA 250 of 2020)
 32. OA 791 of 2023
 33. UPDATED ON 16/01/2024
 34. OA 300 of 2023
 35. OA 325 of 2023
 36. UPDATED ON 17/01/2024
 37. OA 221 of 2023
  UPDATED ON //2024
Date Bench I Bench II Bench III Bench IV
11.01.2024
  UPDATED ON //2024
  UPDATED ON //2024
  UPDATED ON 11/01/2024
 1. OA 520 of 2023.
 2. OA 609 of 2022.
 3. OA 652 of 2023.
 4. OA 459 of 2020
 5. OA 667 of 2021
 6. OA 723 of 2017
 7. OA 879 of 2021
 8. CCP 58 of 2023 [OA 282 of 2022]
 9. CCP 76 of 2023 [OA 23 of 2023]
 10. MA 89 of 2023 [OA 23 of 2023]
 11. OA 23 of 2023
 12. OA 276 of 2023
 13. OA 277 of 2023
 14. OA 415 of 2023
 15. OA 613 of 2023
 16. OA 882 of 2019
 17. OA 1027 OF 2016
 18. OA 255 OF 2023
 19. OA 256 OF 2023
 20. OA 375 OF 2019
 21. OA 470 OF 2017
 22. OA 504 OF 2023
 23. OA 506 OF 2023
 24. OA 527 OF 2023
 25. OA 542 OF 2022
 26. OA 85 OF 2017
  UPDATED ON //2024
Date Bench I Bench II Bench III Bench IV
10.01.2024
  UPDATED ON //2024
  UPDATED ON //2024
  UPDATED ON 10/01/2024
 1. MA 105 of 2022 [CCP 72 of 2014]
 2. MA 106 of 2022 [CCP 148 of 2013]
 3. MA 68 of 2023 [OA 644 of 2022]
 4. OA 194 of 2023
 5. OA 20 of 2020
 6. OA 246 of 2023
 7. OA 413 of 2023
 8. OA 573 of 2022
 9. OA 750 of 2021
 10. CCP 16 of 2023 (OA 387 of 2019).
 11. CCP 43 of 2023 (OA 685 of 2022).
 12. OA 467 of 2023.
 13. OA 468 of 2023.
 14. OA 688 of 2022.
 15. OA 234 of 2021
 16. OA 236 of 2021
 17. OA 238 of 2021
 18. OA 240 of 2021
 19. OA 241 of 2021
 20. OA 242 of 2021
 21. OA 535 of 2021
 22. OA 602 of 2021
 23. MA 42 of 2023 (OA 238 of 2019)
 24. OA 1196 of 2016
 25. OA 619 of 2019
 26. OA 750 of 2022
 27. OA 921 of 2016
  UPDATED ON //2024
Date Bench I Bench II Bench III Bench IV
09.01.2024
  UPDATED ON //2024
  UPDATED ON //2024
  UPDATED ON 09/01/2024
 1. CCP 59 of 2023 [OA 418 of 2019]
 2. CCP 80 of 2023 [OA 327 of 2023]
 3. OA 503 of 2023
 4. OA 664 of 2022
 5. OA 687 of 2023
 6. OA 688 of 2023
 7. OA 690 of 2023
 8. OA 73 of 2023
 9. OA 483 OF 2021
 10. OA 647 OF 2022
 11. OA 771 OF 2023
 12. OA 774 OF 2023
 13. OA 776 OF 2023
 14. UPDATED ON 10/01/2024
 15. OA 536 of 2023
 16. OA 646 of 2023
 17. OA 105 of 2023.
 18. OA 261 of 2020.
 19. OA 33 of 2021.
 20. OA 337 of 2022.
 21. OA 383 of 2023.
 22. OA 552 of 2022.
 23. OA 588 of 2023.
 24. CCP 81 of 2023 (OA 451 of 2023)
 25. MA 1 of 2024 (OA 454 of 2023)
 26. MA 102 of 2023 (OA 350 of 2020)
 27. OA 350 of 2020
 28. OA 454 of 2023
 29. OA 514 of 2023
 30. OA 605 of 2023
 31. OA 772 of 2023
 32. OA 775 of 2023
 33. OA 112 OF 2023
 34. OA 509 OF 2023
 35. OA 62 OF 2023
 36. MA 95 OF 2022 (OA 1153 OF 2017)
 37. MA 96 OF 2022 (OA 1153 OF 2017)
  UPDATED ON //2024
Date Bench I Bench II Bench III Bench IV
08.01.2024
  UPDATED ON //2024
  UPDATED ON //2024
  UPDATED ON 08/01/2024
 1. CCP 79 of 2023 (OA 740 of 2022).
 2. OA 263 of 2023.
 3. CCP 20 of 2023 (OA 405 of 2019)
 4. OA 342 OF 2023
 5. OA 464 OF 2022
 6. OA 708 OF 2019
 7. OA 769 OF 2021
 8. OA 133 of 2023
 9. OA 196 of 2023
 10. OA 279 of 2023
 11. OA 329 of 2023
 12. OA 453 of 2023
 13. OA 604 of 2022
 14. CCP 12 of 2023 (OA 507of 2020)
 15. MA 84 of 2023 (OA 322 of 2023)
 16. MA 85 of 2023 (OA 397 of 2023)
 17. MA 86 of 2023 (OA 323 of 2023)
 18. OA 322 of 2023
 19. OA 323 of 2023
 20. OA 397 of 2023
 21. OA 719 of 2022
 22. OA 769 of 2023
 23. OA 770 of 2023
 24. OA 266 OF 2023
 25. OA 488 OF 2023
 26. OA 490 OF 2023
 27. OA 544 OF 2023
 28. OA 562 OF 2023
 29. OA 763 OF 2023
 30. OA 765 OF 2023
 31. OA 766 OF 2023
 32. OA 767 OF 2023
 33. OA 768 OF 2023
  UPDATED ON //2024
Date Bench I Bench II Bench III Bench IV
04.01.2024
  UPDATED ON //2024
  UPDATED ON //2024
  UPDATED ON 04/01/2024
 1. OA 309 of 2023
 2. OA 469 of 2023
 3. OA 489 of 2023
 4. OA 537 of 2017
 5. OA 1221 of 2015
 6. OA 664 of 2021.
 7. MA 104 of 2023 (OA 786 of 2023)
 8. MA 114 of 2022 (OA 23 of 2021)
 9. MA 115 of 2022 (OA 21of 2021)
 10. OA 21of 2021
 11. OA 23 of 2021
 12. OA 786 of 2023
 13. OA 545 OF 2023
 14. OA 678 OF 2023
 15. OA 681 OF 2023
  UPDATED ON //2024
Date Bench I Bench II Bench III Bench IV
03.01.2024
  UPDATED ON //2024
  UPDATED ON //2024
  UPDATED ON 03/01/2024
 1. OA 636 OF 2022
 2. OA 840 OF 2023
 3. MA 78 of 2023 [OA 770 of 2022]
 4. MA 79 of 2023 [OA 771 of 2022]
 5. OA 583 of 2023
 6. OA 584 of 2023
 7. OA 770 of 2022
 8. OA 771 of 2022
 9. OA 904 of 2016
 10. OA 177 of 2017.
 11. OA 448 of 2023.
 12. OA 449 of 2023.
 13. MA 15 OF 2020 (OA 774 of 2018)
 14. OA 474 of 2023
 15. OA 774 of 2018
  UPDATED ON //2024
Date Bench I Bench II Bench III Bench IV
02.01.2024
  UPDATED ON //2024
  UPDATED ON //2024
  UPDATED ON 02/01/2024
 1. OA 258 of 2021
 2. OA 752 of 2023
 3. OA 753 of 2023
 4. OA 759 of 2023
 5. OA 760 of 2023
 6. OA 248 OF 2023
 7. OA 398 OF 2023
 8. OA 567 OF 2023
 9. OA 746 OF 2023
 10. OA 747 OF 2023
 11. OA 749 OF 2023
 12. OA 750 OF 2023
 13. UPDATED ON 03/01/2024
 14. CCP 77 of 2023 [OA 550 of 2022]
 15. CCP 78 of 2023 [OA 551 of 2022]
 16. MA 100 of 2023 [OA 665 of 2022]
 17. MA 101 of 2023 [OA 665 of 2022]
 18. MA 108 of 2023 [OA 411 of 2022]
 19. OA 220 of 2022
 20. OA 303 of 2023
 21. OA 239 of 2021.
 22. OA 823 of 2019.
 23. OA 751 OF 2023
  UPDATED ON //2024
Date Bench I Bench II Bench III Bench IV
22.12.2023
  UPDATED ON //2023
  UPDATED ON //2023
  UPDATED ON 22/12/2023
 1. OA 1011 OF 2018
 2. OA 495 OF 2023
 3. OA 816 OF 2022
 4. CCP 73 of 2023 [OA 188 of 2022]
 5. CCP 74 of 2023 [OA 675 of 2022]
 6. CCP 75 of 2023 [OA 642 of 2022]
 7. OA 674 of 2023
 8. OA 689 of 2023
 9. OA 208 of 2023
 10. OA 334 of 2020
 11. OA 808 of 2022
 12. OA 864 of 2016
  UPDATED ON //2023
Date Bench I Bench II Bench III Bench IV
21.12.2023
  UPDATED ON //2023
  UPDATED ON //2023
  UPDATED ON 22/12/2023
 1. CCP 35 of 2022 [OA 232 of 2019]
 2. MA 104 of 2023 [OA 786 of 2023]
 3. OA 302 of 2023
 4. OA 310 of 2022
 5. OA 786 of 2023
 6. OA 824 of 2023
 7. OA 825 of 2023
 8. OA 826 of 2023
 9. OA 111 of 2022.
 10. OA 224 of 2019.
 11. OA 234 of 2018.
 12. OA 439 of 2018.
 13. OA 291 of 2022
 14. OA 412 of 2022
 15. OA 476 of 2022
 16. OA 657 of 2022
 17. OA 697 of 2022
 18. OA 818 of 2021
 19. MA 76 OF 2023 (OA 536 OF 2023)
 20. OA 1086 OF 2015
 21. OA 382 OF 2023
 22. OA 461 OF 2016
 23. OA 659 OF 2023
 24. OA 761 OF 2023
 25. OA 814 OF 2023
 26. OA 195 of 2023
 27. OA 338 of 2023
 28. OA 536 of 2023
 29. OA 838 of 2022
  UPDATED ON //2023
Date Bench I Bench II Bench III Bench IV
20.12.2023
  UPDATED ON //2023
  UPDATED ON //2023
  UPDATED ON 21/12/2023
 1. CCP 63 of 2023 [OA 345 of 2019]
 2. OA 347 of 2022
 3. OA 409 of 2023
 4. OA 774 of 2022
 5. CCP 99 of 2022 (OA 842 of 2016).
 6. MA 05 of 2023 (OA 293 of 2022).
 7. OA 1006 of 2017.
 8. OA 293 of 2022.
 9. OA 358 of 2022.
 10. OA 759 of 2022.
 11. OA 773 of 2021.
 12. OA 882 of 2019.
 13. OA 341 of 2023
 14. OA 389 of 2022
 15. OA 587 of 2023
 16. OA 196 of 2021
 17. OA 201 of 2018
 18. OA 282 of 2021
 19. OA 458 of 2017
 20. OA 65 of 2022
 21. OA 867 of 2019
 22. OA 416 of 2023
 23. OA 542 of 2023
  UPDATED ON //2023
Date Bench I Bench II Bench III Bench IV
19.12.2023
  UPDATED ON //2023
  UPDATED ON //2023
  UPDATED ON 20/12/2023
 1. OA 486 of 2023.
 2. OA 510 of 2023.
 3. OA 578 of 2023.
 4. OA 1252 of 2014
 5. OA 217 of 2023
 6. OA 267 of 2020
 7. OA 268 of 2020
 8. OA 475 of 2023
 9. OA 511 of 2023
 10. OA 733 of 2023
 11. OA 734 of 2023
 12. OA 735 of 2023
 13. OA 736 of 2023
 14. OA 737 of 2023
 15. OA 741 of 2023
 16. OA 102 of 2022
 17. CCP 241 2022 (OA 914 of 2015)
 18. OA 210 of 2023
 19. OA 303 of 2023
 20. OA 445 of 2023
 21. OA 476 of 2018
 22. OA 484 of 2022
 23. OA 734 of 2022
 24. OA 742 of 2023
 25. OA 743 of 2023
 26. OA 745 of 2023
 27. OA 781 of 2022
 28. UPDATED ON 21/12/2023
 29. CCP 51 OF 2023 (OA 41 OF 2023)
 30. OA 1209 OF 2016
 31. OA 166 OF 2022
 32. OA 513 OF 2023
 33. OA 551 OF 2023
 34. OA 602 OF 2023
 35. OA 603 OF 2023
 36. OA 732 OF 2023
 37. OA 738 OF 2023
 38. OA 739 OF 2023
 39. OA 740 OF 2023
 40. OA 773 of 2023
  UPDATED ON //2023
Date Bench I Bench II Bench III Bench IV
18.12.2023
  UPDATED ON //2023
  UPDATED ON //2023
  UPDATED ON 19/12/2023
 1. OA 261of 2023
 2. OA 281of 2023
 3. OA 291of 2017
 4. OA 407 of 2023
 5. OA 579 of 2023
 6. OA 582 of 2023
 7. OA 729 of 2023
 8. OA 730 of 2023
 9. OA 731 of 2023
 10. RA 7 of 2023 (OA 106 of 2023)
 11. OA 04 of 2020.
 12. OA 175 of 2023.
 13. OA 220 of 2022.
 14. OA 555 of 2023.
 15. OA 788 of 2022.
 16. OA 813 of 2018.
 17. OA 335 of 2023
 18. OA 484 of 2023
 19. OA 487 of 2023
 20. MA 96 OF 2023 (OA 528 OF 2022)
 21. MA 97 OF 2023 (OA 844 OF 2021)
 22. MA 98 OF 2023 (OA 275 OF 2022)
 23. MA 99 OF 2023 (OA 275 OF 2022)
 24. OA 315 OF 2023
 25. OA 420 OF 2023
 26. OA 430 OF 2023
 27. OA 552 OF 2023
 28. OA 929 OF 2021
 29. RA 9 OF 2023 (OA 528 OF 2022)
 30. CCP 76 of 2023 [OA 23 of 2023]
 31. OA 115 of 2023
 32. OA 1259 of 2016
 33. OA 653 of 2023
 34. OA 723 of 2017
 35. OA 799 of 2023
 36. OA 814 of 2023
 37. OA 815 of 2023
 38. UPDATED ON 20/12/2023
 39. OA 265 of 2023
 40. OA 27 of 2023
 41. OA 327 of 2022
 42. OA 328 of 2023
 43. OA 84 of 2021
  UPDATED ON //2023
Date Bench I Bench II Bench III Bench IV
15.12.2023
  UPDATED ON //2023
  UPDATED ON //2023
  UPDATED ON 15/12/2023
 1. OA 152 of 2023
 2. OA 188 of 2020
 3. OA 303 of 2019
 4. OA 376 of 2023
 5. OA 419 of 2023
 6. OA 66 of 2023
 7. OA 663 of 2016
 8. OA 94 of 2023
 9. CCP 92 OF 2022 (OA 432 OF 2020)
 10. OA 473 OF 2023
 11. OA 553 OF 2023
 12. OA 754 OF 2023
 13. OA 755 OF 2023
 14. OA 757 OF 2023
  UPDATED ON //2023
Date Bench I Bench II Bench III Bench IV
14.12.2023
  UPDATED ON //2023
  UPDATED ON //2023
  UPDATED ON 14/12/2023
 1. MA 03 of 2020 [OA 546 of 2019]
 2. MA 144 of 2022 [OA 935 of 2021]
 3. MA 80 of 2022 [OA 546 of 2019]
 4. OA 546 of 2019
 5. OA 55 of 2023
 6. OA 597 of 2023
 7. OA 817 of 2019
 8. OA 935 of 2021
 9. OA 138 of 2020
 10. OA 147 of 2023
 11. OA 237 of 2023
 12. OA 448 of 2022
 13. OA 740 of 2014
 14. OA 1020 OF 2019
 15. OA 241 OF 2022
 16. OA 543 OF 2020
 17. OA 714 OF 2023
 18. OA 773 OF 2022
 19. CCP 249 of 2022 (OA 317 of 2020).
 20. OA 174 of 2022.
 21. OA 599 of 2022.
 22. OA 712 of 2022.
 23. OA 807 of 2022.
 24. UPDATED ON 15/12/2023
 25. OA 478 of 2022.
 26. OA 231 of 2021
 27. OA 309 OF 2022
  UPDATED ON //2023
Date Bench I Bench II Bench III Bench IV
13.12.2023
  UPDATED ON //2023
  UPDATED ON //2023
  UPDATED ON 13/12/2023
 1. MA 104 of 2023 [OA 786 of 2023]
 2. OA 196 of 2018
 3. OA 197 of 2018
 4. OA 426 of 2019
 5. OA 623 of 2013
 6. OA 656 of 2022
 7. OA 785 of 2023
 8. OA 786 of 2023
 9. OA 706 of 2023
 10. OA 1026 OF 2017
 11. OA 172 OF 2020
 12. OA 48 OF 2021
 13. OA 681 OF 2018
 14. OA 73 OF 2022
 15. OA 850 OF 2018
 16. OA 866 OF 2018
 17. OA 912 OF 2018
 18. CCP 09 of 2023 (OA 726 of 2019).
 19. OA 245 of 2023.
 20. OA 481 of 2023.
 21. OA 625 of 2023.
 22. OA 747 of 2022.
 23. OA 135 of 2021
 24. OA 314 of 2020
 25. OA 330 of 2021
 26. OA 417 of 2020
 27. OA 481 of 2022
 28. OA 712 of 2019
 29. OA 726 of 2022
 30. OA 762 of 2021
  UPDATED ON //2023
Date Bench I Bench II Bench III Bench IV
12.12.2023
  UPDATED ON //2023
  UPDATED ON //2023
  UPDATED ON 13/12/2023
 1. CCP 42 of 2023 (OA 303 of 2022)
 2. CCP 45 of 2023 (OA 479 of 2021)
 3. CCP 58 of 2020 (OA 126of 2019)
 4. MA 72 of 2023(OA 651 of 2022)
 5. OA 103 of 2023
 6. OA 1124 of 2017
 7. OA 192 of 2022
 8. OA 201 of 2023
 9. OA 228 of 2021
 10. OA 291 of 2023
 11. OA 500 of 2016
 12. OA 756 of 2023
 13. OA 803 of 2021
 14. OA 90 of 2023
 15. OA 92 of 2023
 16. OA 937 of 2021
 17. OA 128 of 2023.
 18. OA 306 of 2023.
 19. OA 485 of 2023.
 20. MA 95 OF 2023 (OA 724 OF 2023)
 21. OA 145 OF 2023
 22. OA 219 OF 2020
 23. OA 538 OF 2023
 24. OA 558 OF 2023
 25. OA 607 OF 2022
 26. OA 722 OF 2023
 27. OA 723 OF 2023
 28. OA 724 OF 2023
 29. OA 725 OF 2023
 30. OA 726 OF 2023
 31. OA 727 OF 2023
 32. OA 728 OF 2023
 33. CCP 50 of 2023 [OA 821 of 2021]
 34. MA 59 of 2023 [OA 261 of 2018]
 35. MA 60 of 2023 [OA 261 of 2018]
 36. OA 346 of 2023
 37. OA 348 of 2023
 38. OA 400 of 2023
 39. OA 635 of 2023
 40. OA 636 of 2023
 41. OA 718 of 2022
 42. OA 748 of 2023
 43. OA 758 of 2023
  UPDATED ON //2023
Date Bench I Bench II Bench III Bench IV
11.12.2023
  UPDATED ON //2023
  UPDATED ON //2023
  UPDATED ON 12/12/2023
 1. MA 22 of 2023 [OA 363 of 2018]
 2. MA 23 of 2023 [OA 363 of 2018]
 3. MA 94 of 2023 [OA 718 of 2023]
 4. OA 1122 of 2017
 5. OA 160 of 2023
 6. OA 408 of 2023
 7. OA 545 of 2023
 8. OA 718 of 2023
 9. OA 765 of 2022
 10. OA 894 of 2017
 11. RA 5 of 2023 [OA 453 of 2022]
 12. OA 340 of 2023.
 13. OA 356 of 2023.
 14. OA 357 of 2023.
 15. OA 358 of 2023.
 16. OA 458 of 2022.
 17. OA 499 of 2022.
 18. OA 732 of 2022.
 19. CCP 57 of 2023 (OA 319 of 2021)
 20. MA 29 OF 2023 (OA 158 of 2021)
 21. OA 140 of 2023
 22. OA 158 of 2021
 23. OA 339 of 2023
 24. OA 457 of 2022
 25. OA 81 of 2023
 26. OA 874 of 2021
 27. OA 557 of 2023
 28. OA 404 of 2023
 29. OA 438 of 2023
 30. OA 442 of 2023
 31. CCP 52 OF 2023 (OA 367 OF 2019)
 32. MA 43 OF 2023 (CCP 52 OF 2023)
 33. OA 115 OF 2023
 34. OA 353 OF 2023
 35. OA 437 OF 2023
 36. OA 525 OF 2023
 37. OA 629 OF 2023
 38. OA 715 OF 2023
 39. OA 716 OF 2023
 40. OA 717 OF 2023
 41. OA 720 OF 2023
 42. OA 721 OF 2023
  UPDATED ON //2023
Date Bench I Bench II Bench III Bench IV
08.12.2023
  UPDATED ON //2023
  UPDATED ON //2023
  UPDATED ON 08/12/2023
 1. MA 44 of 2023 [OA 674 of 2019]
 2. OA 119 of 2023
 3. OA 569 of 2023
 4. OA 638 of 2022
 5. OA 706 of 2023
 6. OA 198 of 2023.
 7. OA 75 of 2023.
 8. OA 213 of 2023
 9. OA 280 of 2023
 10. OA 393 of 2023
 11. OA 423 of 2023
 12. CCP 33 OF 2023 (OA 168 OF 2022)
 13. OA 200 OF 2023
 14. OA 308 OF 2020
 15. OA 688 OF 2021
 16. OA 805 OF 2022
  UPDATED ON //2023
Date Bench I Bench II Bench III Bench IV
07.12.2023
  UPDATED ON //2023
  UPDATED ON //2023
  UPDATED ON 07/12/2023
 1. OA 205 of 2023
 2. OA 471 of 2023
 3. OA 472 of 2023
 4. OA 501 of 2023
 5. OA 561 of 2023
 6. OA 653 of 2023
 7. OA 680 of 2023
 8. OA 782 of 2022
 9. OA 987 of 2017
 10. CCP 36 of 2022 (OA 744 of 2021).
 11. OA 214 of 2020.
 12. OA 215 of 2020.
 13. OA 263 of 2021.
 14. OA 580 of 2022.
 15. OA 659 of 2022.
 16. OA 762 of 2022.
 17. OA 763 of 2022.
 18. OA 795 of 2022.
 19. OA 123 of 2023
 20. OA 607 of 2023
 21. OA 679 of 2023
 22. OA 78 of 2023
 23. CCP 116 OF 2019 (OA 627 OF 2016)
 24. CCP 5 OF 2023 (OA 593 OF 2019)
 25. OA 320 OF 2023
 26. OA 605 OF 2022
 27. OA 664 OF 2019
 28. UPDATED ON 08/12/2023
 29. OA 111 OF 2020
 30. OA 368 OF 2019
 31. OA 956 OF 2019
 32. OA 957 OF 2019
 33. OA 958 OF 2019
  UPDATED ON //2023
Date Bench I Bench II Bench III Bench IV
06.12.2023
  UPDATED ON //2023
  UPDATED ON //2023
  UPDATED ON 07/12/2023
 1. OA 151 of 2022
 2. OA 295 of 2023
 3. OA 401 of 2022
 4. OA 777 of 2022
 5. OA 1051 of 2015
 6. OA 437 of 2019
 7. OA 920 of 2018
 8. OA 637 OF 2021
 9. OA 696 OF 2017
 10. MA 80 of 2021 [OA 11 of 2021]
 11. OA 18 of 2023
 12. OA 25 of 2023
 13. OA 269 of 2021
 14. OA 296 of 2023
 15. OA 305 of 2023
 16. OA 317 of 2021
 17. OA 424 of 2023
 18. OA 441 of 2020
 19. OA 462 of 2023
 20. OA 499 of 2023
 21. OA 549 of 2022
 22. OA 561 of 2020
 23. OA 648 of 2022
 24. OA 665 of 2023
 25. OA 724 of 2022
 26. OA 815 of 2022
 27. OA 839 of 2022
 28. OA 1005 of 2011.
 29. OA 457 of 2023.
 30. OA 479 of 2022.
 31. OA 506 of 2022.
 32. OA 70 of 2022.
 33. UPDATED ON 11/12/2023
 34. OA 113 of 2022
 35. OA 169 of 2020
 36. OA 170 of 2020
 37. OA 246 of 2023
 38. OA 721 of 2022
 39. OA 80 of 2023
  UPDATED ON //2023
Date Bench I Bench II Bench III Bench IV
05.12.2023
  UPDATED ON //2023
  UPDATED ON //2023
  UPDATED ON 05/12/2023
 1. OA 665 OF 2023
 2. MA 38 of 2023 [OA 364 of 2023]
 3. MA 45 of 2023 [OA 399 of 2023]
 4. MA 91 of 2023 [OA 411 of 2022]
 5. OA 185 of 2022
 6. OA 399 of 2023
 7. OA 411 of 2022
 8. OA 800 of 2021
 9. UPDATED ON 06/12/2023
 10. CCP 02 of 2023 (OA 470 of 2022)
 11. OA 271 of 2023
 12. OA 304 of 2023
 13. OA 364 of 2023
 14. CCP 7 of 2023 (OA 109 of 2022).
 15. MA 74 of 2020 (OA 941 of 2019).
 16. OA 186 of 2020.
 17. OA 425 of 2023.
 18. OA 716 of 2019.
 19. OA 941 of 2019.
 20. CCP 36 of 2022 (OA 744 of 2021)
 21. MA 100 OF 2021 (OA 326 OF 2015)
 22. MA 101 OF 2021 (OA 326 OF 2015)
 23. OA 491 of 2021
 24. OA 75 of 2022
 25. CCP 11 of 2023 (OA-330 of 2023)
 26. OA 286 of 2023
 27. OA 287 of 2023
 28. OA 663 of 2023
 29. OA 666 of 2023
 30. OA 761 of 2023
 31. OA 762 of 2023
 32. OA 764 of 2023
 33. UPDATED ON 07/12/2023
 34. OA 284 OF 2023
 35. OA 35 OF 2023
 36. OA 522 OF 2023
 37. OA 571 OF 2023
 38. OA 656 OF 2023
 39. OA 662 OF 2023
 40. OA 683 OF 2023
  UPDATED ON //2023
Date Bench I Bench II Bench III Bench IV
04.12.2023
  UPDATED ON //2023
  UPDATED ON //2023
  UPDATED ON 04/12/2023
 1. CCP 70 of 2023 (OA 2535 of 2006)
 2. CCP 72 of 2023 (OA 754 of 2022)
 3. CCP 73 of 2023 (OA 188 of 2022)
 4. CCP 74 of 2023 (OA 675 of 2022)
 5. CCP 75 of 2023 (OA 642 of 2022)
 6. MA 64 of 2023 [OA 442 of 2022]
 7. OA 258 of 2023
 8. OA 545 of 2017
 9. OA 658 of 2023
 10. OA 703 of 2023
 11. OA 736 of 2022
 12. OA 257 OF 2023
 13. OA 380 OF 2023
 14. OA 657 OF 2023
 15. OA 659 OF 2023
 16. OA 660 OF 2023
 17. OA 661 OF 2023
 18. OA 126 of 2023
 19. OA 295 of 2018
 20. OA 344 of 2018
 21. OA 405 of 2023
 22. OA 726 of 2017
 23. OA 864 of 2017
 24. OA 1041 of 2018.
 25. OA 1043 of 2018.
 26. OA 1044 of 2018.
 27. OA 534 of 2019.
 28. UPDATED ON 05/12/2023
 29. OA 120 of 2023.
 30. OA 122 of 2023.
 31. OA 651 of 2021.
 32. OA 188 of 2023
 33. OA 249 of 2023
 34. OA 360 of 2023
 35. OA 440 of 2023
  UPDATED ON //2023
Date Bench I Bench II Bench III Bench IV
01.12.2023
  UPDATED ON //2023
  UPDATED ON //2023
  UPDATED ON 01/12/2023
 1. CCP 26 OF 2020 (OA 178 OF 2018)
 2. OA 4 OF 2021
 3. OA 579 OF 2022
 4. OA 637 OF 2022
 5. OA 717 OF 2022
 6. OA 784 OF 2022
 7. OA 166 of 2023.
 8. OA 189 of 2023.
 9. OA 133 of 2023
 10. OA 278 of 2023
 11. OA 279 of 2023
 12. OA 595 of 2023
 13. OA 634 of 2022
 14. OA 364 of 2022
 15. OA 368 of 2022
 16. OA 528 of 2005
 17. TA 1519 of 1997
 18. OA 275 of 2023
  UPDATED ON //2023
Date Bench I Bench II Bench III Bench IV
30.11.2023
  UPDATED ON //2023
  UPDATED ON //2023
  UPDATED ON 30/11/2023
 1. CCP 18 of 2023. (OA 204 of 2016).
 2. OA 136 of 2020.
 3. OA 217 of 2020.
 4. OA 537 of 2019.
 5. OA 790 of 2019.
 6. CCP 30 of 2023 [OA 55 of 2022]
 7. CCP 31 of 2023 [OA 868 of 2021]
 8. OA 184 of 2023
 9. OA 441 of 2023
 10. OA 478 of 2021
 11. MA 60 OF 2021 (OA 523 OF 2021)
 12. MA 61 OF 2021 (OA 525 OF 2021)
 13. MA 62 OF 2021 (OA 537 OF 2021)
 14. MA 63 OF 2021 (OA 538 OF 2021)
 15. MA 90 OF 2021 (OA 726 OF 2021)
 16. MA 91 OF 2021 (OA 727 OF 2021)
 17. MA 92 OF 2021 (OA 728 OF 2021)
 18. MA 93 OF 2021 (OA 527OF 2021)
 19. OA 523 OF 2021
 20. OA 525 OF 2021
 21. OA 527 OF 2021
 22. OA 537 OF 2021
 23. OA 538 OF 2021
 24. OA 726 OF 2021
 25. OA 727 OF 2021
 26. OA 728 OF 2021
 27. OA 951 OF 2018
 28. OA 182 of 2023
 29. OA 695 of 2023
  UPDATED ON //2023
Date Bench I Bench II Bench III Bench IV
29.11.2023
  UPDATED ON //2023
  UPDATED ON //2023
  UPDATED ON 29/11/2023
 1. MA 146 of 2022 (OA 563 of 2022)
 2. OA 341 of 2022
 3. OA 418 of 2023
 4. OA 563 of 2022
 5. OA 698 of 2023
 6. OA 744 of 2023
 7. OA 776 of 2022
 8. OA 783 of 2022
 9. OA 127 of 2023
 10. OA 507 of 2023
 11. OA 508 of 2023
 12. OA 61 OF 2022
 13. OA 692 OF 2018
 14. OA 708 OF 2022
 15. OA 895 OF 2019
  UPDATED ON //2023
Date Bench I Bench II Bench III Bench IV
28.11.2023
  UPDATED ON //2023
  UPDATED ON //2023
  UPDATED ON 28/11/2023
 1. CCP 71 of 2023 [OA 115 of 2019]
 2. MA 63 of 2023 [OA 60 of 2020]
 3. MA 89 of 2023 [OA 23 of 2023]
 4. OA 371 of 2023
 5. OA 60 of 2020
 6. OA 637 of 2023
 7. OA 639 of 2023
 8. OA 640 of 2023
 9. OA 641 of 2023
 10. OA 642 of 2023
 11. OA 26 of 2023
 12. OA 498 of 2022
 13. OA 549 of 2023
 14. OA 644 of 2023
 15. OA 645 of 2023
 16. OA 650 of 2023
 17. OA 654 of 2023
 18. OA 655 of 2023
 19. OA 917 of 2019
 20. CCP 32 of 2023 _OA 643 of 2018
 21. OA 643 OF 2023
 22. OA 647 OF 2023
 23. OA 648 OF 2023
 24. OA 649 OF 2023
 25. OA 651 OF 2023
 26. OA 652 OF 2023
 27. OA 354 of 2023
 28. OA 421 of 2023
 29. OA 498 of 2023
 30. CCP 95 of 2022 ( OA 32 of 2022).
 31. OA 135 of 2023.
 32. OA 7 of 2018.
  UPDATED ON //2023
Date Bench I Bench II Bench III Bench IV
24.11.2023
  UPDATED ON //2023
  UPDATED ON //2023
  UPDATED ON 24/11/2023
 1. CCP 241 of 2022 [OA 914 of 2015]
 2. CCP 82 of 2019 [OA 555 of 2017]
 3. OA 739 of 2022
 4. MA 15 of 2020 ( OA 774 of 2018) .
 5. OA 774 of 2018.
 6. OA 764 of 2023
 7. OA 820 of 2022
 8. OA 772 OF 2022
  UPDATED ON //2023
Date Bench I Bench II Bench III Bench IV
23.11.2023
  UPDATED ON //2023
  UPDATED ON //2023
  UPDATED ON 23/11/2023
 1. CCP 62 of 2023 [OA 177 of 2023]
 2. OA 646 of 2023
 3. OA 606 of 2023.
 4. OA 652 of 2022.
 5. OA 777 of 2022.
 6. OA 568 OF 2022
 7. OA 842 of 2021
  UPDATED ON //2023
Date Bench I Bench II Bench III Bench IV
22.11.2023
  UPDATED ON //2023
  UPDATED ON //2023
  UPDATED ON 22/11/2023
 1. OA 169 of 2023
 2. OA 309 of 2022
 3. OA 559 of 2021
 4. OA 751 of 2022
 5. OA 322 OF 2021
  UPDATED ON //2023
Date Bench I Bench II Bench III Bench IV
13.10.2023
  UPDATED ON //2023
  UPDATED ON //2023
  UPDATED ON 13/10/2023
 1. CCP 69 of 2023 [OA 753 of 2021]
 2. OA 57 of 2023
 3. OA 707 of 2023
 4. OA 709 of 2023
 5. OA 711 of 2023
 6. OA 712 of 2023
 7. OA 713 of 2023
 8. OA 719 of 2023
 9. OA 167 of 2023
 10. OA 270 of 2023
 11. OA 661 of 2022
 12. OA 758 of 2015
 13. OA 886 of 2019
 14. OA 937 of 2019
 15. CCP 82 OF 2017 (OA 1061 OF 2016)
 16. MA 93 OF 2023 (OA142 OF 2023)
 17. OA 526 OF 2023
 18. OA 708 OF 2023
 19. OA 710 OF 2023
 20. OA 714 OF 2023
 21. OA 737 OF 2022
 22. OA 690 of 2023
 23. OA 695 of 2023
 24. OA 698 of 2023
 25. OA 706 of 2023.
  UPDATED ON //2023
Date Bench I Bench II Bench III Bench IV
12.10.2023
  UPDATED ON //2023
  UPDATED ON //2023
  UPDATED ON 12/10/2023
 1. CCP 36 of 2023 [OA 892 of 2021]
 2. MA 92 of 2023 [OA 684 of 2023]
 3. OA 638 of 2023
 4. OA 646 of 2023
 5. OA 678 of 2023
 6. OA 681 of 2023
 7. OA 683 of 2023
 8. OA 684 of 2023
 9. OA 685 of 2023
 10. OA 686 of 2023
 11. OA 687 of 2023
 12. OA 688 of 2023
 13. OA 690 of 2023
 14. OA 689 OF 2023
 15. OA 691 OF 2023
 16. OA 692 OF 2023
 17. OA 696 OF 2023
 18. OA 697 OF 2023
 19. OA 699 OF 2023
 20. OA 700 OF 2023
 21. OA 701 OF 2023
 22. OA 702 OF 2023
 23. OA 703 OF 2023
 24. OA 704 OF 2023
 25. CCP 59 of 2020 (OA 746 of 2018).
 26. OA 236 of 2020.
 27. OA 332 of 2019.
 28. OA 336 of 2022.
 29. OA 797 of 2021.
 30. OA 695 of 2023
 31. OA 698 of 2023
 32. OA 816 of 2022
 33. OA 95 of 2023
 34. UPDATED ON 13/10/2023
 35. OA 676 of 2023
 36. OA 705 of 2023
 37. OA 251 of 2023
 38. OA 574 of 2022
 39. CCP 35 of 2022 (OA 232 of 2019)
 40. OA 259 of 2023
 41. OA 303 of 2020
 42. OA 561 of 2016
 43. OA 606 of 2023
 44. OA 682 of 2023
 45. OA 693 of 2023
 46. OA 799 of 2022
 47. OA 80 of 2023
  UPDATED ON //2023
Date Bench I Bench II Bench III Bench IV
11.10.2023
  UPDATED ON //2023
  UPDATED ON //2023
  UPDATED ON 11/10/2023
 1. OA 03 of 2023
 2. OA 250 of 2023
 3. OA 553 of 2021
 4. OA 709 of 2022
 5. OA 984 of 2018
 6. CCP 5 of 2022 (OA 593 of 2019)
 7. OA 1003 of 2019
 8. OA 1217 of 2014
 9. OA 257 of 2021
 10. OA 503 of 2022
 11. OA 571 of 2021
 12. OA 601 of 2021
 13. OA 811 of 2022
 14. OA 829 of 2022
 15. OA 266 of 2023
 16. OA 325 of 2023
 17. OA 364 of 2022
 18. OA 589 of 2023
 19. OA 590 of 2023
 20. OA 591 of 2023
 21. OA 592 of 2023
 22. OA 593 of 2023
 23. OA 594 of 2023
 24. OA 616 of 2023
 25. OA 668 of 2023
 26. OA 669 of 2023
 27. OA 670 of 2023
 28. OA 671 of 2023
 29. OA 672 of 2023
 30. OA 745 of 2022
 31. OA 1057 of 2015.
 32. OA 477 of 2015.
 33. OA 686 of 2017.
 34. OA 784 of 2016.
 35. OA 966 of 2016.
 36. OA 967 of 2016.
 37. CCP OF 118 OF 2019 (OA 393 OF 2019)
 38. OA 1324 OF 2016
 39. OA 152 OF 2022
 40. OA 213 OF 2021
 41. OA 676 OF 2023
 42. OA 679 OF 2023
 43. OA 680 OF 2023
 44. UPDATED ON 12/10/2023
 45. OA 42 of 2023
 46. OA 431 of 2023
 47. OA 500 of 2023
 48. OA 674 of 2023
 49. OA 677 of 2023
  UPDATED ON //2023
Date Bench I Bench II Bench III Bench IV
10.10.2023
  UPDATED ON //2023
  UPDATED ON //2023
  UPDATED ON 11/10/2023
 1. CCP 14 of 2023 (OA 1117 of 2015)
 2. OA 117 of 2023
 3. OA 207 of 2023
 4. OA 333 of 2023
 5. OA 347 of 2023
 6. OA 562 of 2021
 7. OA 568 of 2017
 8. OA 818 of 2022
 9. MA 20 of 2022 [OA 78 of 2022]
 10. MA 82 of 2023 [OA 179 of 2022]
 11. OA 694 of 2023
 12. OA 78 of 2022
 13. CCP 56 of 2022
 14. MA 70 OF 2023 (OA 1176 of 2013 )
 15. MA 71 OF 2023 (OA 1176 of 2013 )
 16. OA 1176 of 2013
 17. OA 565 of 2022
 18. OA 630 of 2023
 19. OA 710 of 2022
 20. OA 774 of 2022
 21. OA 444 of 2023.
 22. OA 457 of 2020. (Supplimentary cause list).
 23. OA 495 of 2023.
 24. OA 633 of 2023.
 25. OA 634 of 2023.
 26. OA 667 of 2023.
 27. OA 673 of 2023.
 28. OA 675 of 2023.
 29. OA 797 of 2022.
 30. OA 494 of 2023
 31. OA 496 of 2023
 32. OA 521 of 2023
 33. OA 540 of 2023
 34. OA 587 of 2023
 35. OA 629 of 2023
 36. OA 631 of 2023
 37. OA 632 of 2023
 38. OA 208 OF 2023
 39. OA 387 OF 2023
 40. OA 416 OF 2023
 41. OA 422 OF 2023
 42. OA 439 OF 2023
 43. OA 464 OF 2023
 44. OA 491 OF 2023
 45. MA 121 of 2022 (OA 508 of 2014)
 46. MA 7 of 2023 (OA 508 of 2014)
 47. MA 83 of 2023 [OA 783 of 2022]
 48. OA 508 of 2014
  UPDATED ON //2023
Date Bench I Bench II Bench III Bench IV
09.10.2023
  UPDATED ON //2023
  UPDATED ON //2023
  UPDATED ON 09/10/2023
 1. CCP 65 of 2023 [OA 526 of 2021]
 2. OA 248 of 2023
 3. OA 573 of 2022
 4. OA 76 of 2020
 5. OA 772 of 2022
 6. OA 819 of 2022
 7. OA 374 of 2023
 8. OA 621 of 2023
 9. OA 622 of 2023
 10. OA 623 of 2023
 11. OA 626 of 2023
 12. CCP 58 of 2023 [OA 282 of 2022]
 13. CCP 66 of 2023 [OA 856 of 2021]
 14. CCP 67 of 2023 [OA 199 of 2022]
 15. CCP 68 of 2023 [OA 88 of 2021]
 16. OA 331 of 2023
 17. OA 432 of 2023
 18. OA 620 of 2023
 19. CCP 28 of 2022 (OA 113 of 2020).
 20. MA 47 of 2023 (OA 166 of 2022).
 21. OA 161 of 2023.
 22. OA 444 of 2023.
 23. OA 764 of 2019.
 24. OA 255 OF 2018
 25. OA 332 OF 2021
 26. OA 50 OF 2023
 27. OA 628 OF 2023
 28. OA 716 OF 2013
 29. OA 809 OF 2022
 30. OA 830 OF 2022
 31. UPDATED ON 11/10/2023
 32. OA 350 OF 2023
 33. OA 624 OF 2023
 34. OA 625 OF 2023
 35. CCP 25 of 2023
 36. CCP 37 of 2023
 37. MA 80 OF 2023 (OA 409 of 2022 )
 38. MA 81 OF 2023 (OA 409 of 2022 )
 39. OA 164 of 2023
 40. OA 299 of 2023
 41. OA 363 of 2023
 42. OA 390 of 2023
 43. OA 402 of 2023
 44. OA 446 of 2023
 45. OA 447 of 2023
  UPDATED ON //2023
Date Bench I Bench II Bench III Bench IV
06.10.2023
  UPDATED ON //2023
  UPDATED ON //2023
  UPDATED ON 06/10/2023
 1. CCP 22 OF 2023 (OA 345 OF 2022)
 2. OA 1011 OF 2018
 3. OA 1095 OF 2015
 4. OA 371 OF 2022
 5. OA 433 OF 2020
 6. OA 893 OF 2021
 7. OA 99 OF 2022
 8. CCP 30 of 2022 [OA 265 of 2021]
 9. CCP 52 of 2022 [OA 06 of 2020]
 10. CCP 58 of 2022 (OA 524 of 2020)
 11. CCP 59 of 2022 (OA 525 of 2020)
 12. CCP 60 of 2022 (OA 526 of 2020)
 13. CCP 61 of 2022 (OA 527 of 2020)
 14. CCP 62 of 2022 (OA 528 of 2020)
 15. CCP 63 of 2022 (OA 529 of 2020)
 16. CCP 64 of 2022 (OA 531 of 2020)
 17. CCP 65 of 2022 (OA 532 of 2020)
 18. CCP 66 of 2022 (OA 512 of 2020)
 19. CCP 67 of 2022 (OA 513 of 2020)
 20. CCP 68 of 2022 (OA 515 of 2020)
 21. CCP 69 of 2022 (OA 517 of 2020)
 22. CCP 70 of 2022 (OA 518 of 2020)
 23. CCP 71 of 2022 (OA 519 of 2020)
 24. CCP 72 of 2022 (OA 520 of 2020)
 25. CCP 73 of 2022 (OA 521 of 2020)
 26. CCP 74 of 2022 (OA 522 of 2020)
 27. CCP 75 of 2022 (OA 322 of 2020)
 28. CCP 76 of 2022 (OA 323 of 2020)
 29. CCP 77 of 2022 (OA 324 of 2020)
 30. CCP 78 of 2022 (OA 325 of 2020)
 31. CCP 79 of 2022 (OA 326 of 2020)
 32. CCP 80 of 2022 (OA 327 of 2020)
 33. CCP 81 of 2022 (OA 328 of 2020)
 34. CCP 82 of 2022 (OA 329 of 2020)
 35. CCP 83 of 2022 (OA 330 of 2020)
 36. CCP 84 of 2022 (OA 331 of 2020)
 37. CCP 85 of 2022 (OA 332 of 2020)
 38. CCP 86 of 2022 (OA 333 of 2020)
 39. OA 293 of 2023
 40. OA 294 of 2019
 41. OA 443 of 2023
  UPDATED ON //2023
Date Bench I Bench II Bench III Bench IV
05.10.2023
  UPDATED ON //2023
  UPDATED ON //2023
  UPDATED ON 06/10/2023
 1. OA 318 of 2023
 2. OA 321 of 2023
 3. OA 428 of 2023
 4. OA 101 of 2023
 5. OA 170 of 2022
 6. OA 173 of 2023
 7. OA 211 of 2023
 8. OA 39 of 2019
 9. OA 817 of 2019
 10. OA 936 of 2019
 11. CCP 75 of 2018 (OA 689 of 2017).
 12. OA 1056 of 2016.
 13. OA 1172 of 2016.
 14. OA 736 of 2016.
 15. OA 989 of 2016.
 16. OA 359 of 2022
 17. OA 365 of 2023
 18. OA 414 of 2023
 19. OA 633 of 2022
 20. OA 130 OF 2023
 21. OA 357 OF 2022
 22. OA 525 OF 2022
 23. OA 668 OF 2022
 24. OA 817 OF 2016
 25. CCP 56 of 2023 [OA 940 of 2021]
 26. MA 129 of 2022 [OA 307 of 2022]
 27. MA 58 of 2023 [OA 526 of 2022]
 28. OA 11 of 2023
 29. OA 261 of 2023
 30. OA 274 of 2023
 31. OA 307 of 2022
 32. OA 32 of 2023
 33. OA 330 of 2021
 34. OA 367 of 2023
 35. OA 376 of 2023
 36. OA 383 of 2023
 37. OA 385 of 2019
 38. OA 539 of 2023
 39. OA 79 of 2023
 40. OA 823 of 2019
 41. RA 07 of 2023 [OA 106 of 2023]
  UPDATED ON //2023
Date Bench I Bench II Bench III Bench IV
04.10.2023
  UPDATED ON //2023
  UPDATED ON //2023
  UPDATED ON 04/10/2023
 1. MA 90 of 2023 [OA 71 of 2023]
 2. OA 224 of 2023
 3. OA 225 of 2023
 4. OA 226 of 2023
 5. OA 227 of 2023
 6. OA 228 of 2023
 7. OA 229 of 2023
 8. OA 230 of 2023
 9. OA 231 of 2023
 10. OA 232 of 2023
 11. OA 233 of 2023
 12. OA 238 of 2023
 13. OA 431 of 2020
 14. OA 528 of 2023
 15. OA 529 of 2023
 16. OA 71 of 2023
 17. OA 378 of 2023
 18. OA 379 of 2023
 19. OA 413 of 2023
 20. OA 415 of 2023
 21. OA 527 of 2023
 22. OA 532 of 2023
 23. OA 535 of 2023
 24. OA 536 of 2023
 25. OA 537 of 2023
 26. OA 530 OF 2023
 27. OA 531 OF 2023
 28. OA 533 OF 2023
 29. OA 534 OF 2023
 30. OA 538 OF 2023
 31. OA 137 of 2023.
 32. OA 259 of 2021.
 33. OA 389 of 2023.
 34. OA 571 of 2022.
 35. OA 831 of 2022.
 36. CCP 249 of 2022 (OA 317 OF 2020)_041023
 37. OA 181 of 2022_041023
 38. OA 307 of 2023_041023
 39. OA 481 of 2023_041023
 40. OA 723 of 2022_041023
 41. MA 116 of 2022 (OA 107 of 2021)
 42. MA 37 of 2023 (OA 134 of 2021)
 43. OA 107 of 2021
 44. OA 134 of 2021
  UPDATED ON //2023
Date Bench I Bench II Bench III Bench IV
03.10.2023
  UPDATED ON //2023
  UPDATED ON //2023
  UPDATED ON 04/10/2023
 1. OA 152 of 2023
 2. OA 17 of 2023
 3. OA 18 of 2023
 4. OA 221 of 2022
 5. OA 325 of 2022
 6. OA 610 of 2021
 7. OA 776 of 2021
 8. OA 909 of 2018
 9. OA 611 of 2023
 10. OA 612 of 2023
 11. OA 129 of 2021
 12. CCP 39 of 2023 [OA 36 of 2022]
 13. CCP 59 of 2023 [OA 418 of 2019]
 14. CCP 60 of 2023 [OA 1020 of 2018]
 15. CCP 64 of 2023 [OA 372 of 2020]
 16. MA 57 of 2023 [CCP 88 of 2015]
 17. MA 68 of 2023 [OA 644 of 2022]
 18. MA 78 of 2023 [OA 770 of 2022]
 19. MA 79 of 2023 [OA 771 of 2022]
 20. OA 148 of 2023
 21. OA 394 of 2023
 22. OA 597 of 2023
 23. CCP 06 of 2022 (OA 87 of 2016).
 24. CCP 99 of 2022 (OA 842 of 2016).
 25. MA 48 of 2023 (OA 112 of 2023).
 26. OA 112 of 2023.
 27. OA 489 of 2023.
 28. OA 634 of 2021.
 29. OA 772 of 2021.
 30. MA 50 of 2023 (RA 2 of 2023)
 31. MA 77 of 2023 (OA 4405 of 2007)
 32. OA 258 of 2021
 33. OA 377 of 2023
 34. OA 505 of 2023
 35. OA 615 of 2023
 36. OA 617 of 2023
 37. OA 618 of 2023
 38. OA 619 of 2023
 39. RA 2 of 2023 (OA 376 of 2022)
 40. RA 3 of 2023 (OA 376 of 2022)
 41. OA 403 OF 2023
 42. OA 463 OF 2023
 43. OA 606 OF 2023
 44. OA 607 OF 2023
 45. OA 608 OF 2023
 46. OA 609 OF 2023
 47. OA 613 OF 2023
 48. OA 614 OF 2023
  UPDATED ON //2023
Date Bench I Bench II Bench III Bench IV
29.09.2023
  UPDATED ON //2023
  UPDATED ON //2023
  UPDATED ON 29/09/2023
 1. MA 84 of 2022 (OA-1560 of 2013)
 2. OA 29 OF 2023
 3. OA 305 of 2022
 4. OA 405 of 2022
 5. OA 411 of 2017
 6. OA 42 of 2023
 7. OA 76 of 2020
 8. OA-1560 of 2013
 9. OA 20 OF 2023
 10. OA 234 OF 2021
 11. OA 236 OF 2021
 12. OA 238 OF 2021
 13. OA 240 OF 2021
 14. OA 241 OF 2021
 15. OA 242 OF 2021
 16. OA 5 OF 2023
 17. OA 664 OF 2022
 18. OA 664 OF 2023
 19. OA 73 OF 2023
 20. MA 116 of 2022 (OA 107 of 2021).
 21. MA 22 of 2021 (OA 93 of 2021).
 22. MA 37 of 2023 (OA 134 of 2021).
 23. OA 107 of 2021.
 24. OA 134 of 2021.
 25. OA 188 of 2020.
 26. OA 601 of 2022.
 27. OA 602 of 2022.
 28. OA 93 of 2021.
 29. CCP 45 of 2021 (OA 421of 2020)
 30. OA 110 of 2020
 31. OA 116 of 2023
 32. OA 190 of 2023
 33. OA 302 of 2021
 34. OA 626 of 2022
 35. OA 64 of 2022
 36. OA 658 of 2021
 37. OA 1022 of 2019
 38. OA 264 of 2023
 39. OA 279 of 2020
 40. OA 297 of 2023
 41. OA 333 of 2022
 42. OA 656 of 2018
 43. OA 783 of 2019
 44. OA 866 of 2019
 45. OA 870 of 2018
 46. UPDATED ON 03/10/2023
 47. MA 49 OF 2020 (OA 1022 of 2019)
  UPDATED ON //2023
Date Bench I Bench II Bench III Bench IV
27.09.2023
  UPDATED ON //2023
  UPDATED ON //2023
  UPDATED ON 27/09/2023
 1. CCP 19 of 2023 (OA 89 of 2020)
 2. OA 165 of 2023
 3. OA 43 of 2023
 4. OA 542 of 2022
 5. OA 549 of 2022
 6. OA 588 of 2023
 7. OA 819 of 2022
 8. OA 375 of 2019
 9. OA 604 of 2021
 10. OA 643 of 2022
 11. OA 687 of 2022
 12. OA 88 of 2023
 13. CCP 247 OF 2022 (OA 882 OF 2018)
 14. CCP 248 OF 2022 (OA 882 OF 2018)
 15. OA 207 OF 2023
 16. OA 246 OF 2018
 17. OA 882 OF 2019
 18. OA 337 of 2017.
 19. OA 367 of 2018.
 20. OA 392 of 2017.
 21. OA 444 of 2017.
 22. OA 776 of 2018.
 23. OA 1004 of 2018
 24. OA 220 of 2020
 25. OA 298 of 2019
 26. OA 49 of 2022
 27. OA 492 of 2023
 28. OA 1006 of 2016
 29. OA 1007 of 2016
 30. OA 144 of 2022
 31. OA 189 of 2023
 32. OA 206 of 2022
 33. OA 207 of 2022
 34. OA 496 of 2022
 35. OA 531 of 2022
  UPDATED ON //2023
Date Bench I Bench II Bench III Bench IV
26.09.2023
  UPDATED ON //2023
  UPDATED ON //2023
  UPDATED ON 27/09/2023
 1. OA 386 of 2023
 2. OA 976 of 2016
 3. MA 35 of 2023 (OA 355 of 2023).
 4. OA 242 of 2023.
 5. OA 355 of 2023.
 6. OA 466 of 2023.
 7. CCP 55 of 2023 [OA 530 of 2019]
 8. CCP 63 of 2023 [OA 345 of 2019]
 9. OA 239 of 2021
 10. OA 475 of 2022
 11. OA 572 of 2023
 12. OA 573 of 2023
 13. OA 574 of 2023
 14. OA 575 of 2023
 15. OA 596 of 2023
 16. OA 597 of 2023
 17. OA 598 of 2023
 18. OA 600 of 2023
 19. OA 601 of 2023
 20. OA 602 of 2023
 21. OA 603 of 2023
 22. OA 604 of 2023
 23. OA 605 of 2023
 24. OA 641 of 2021
 25. OA 135 of 2022
 26. OA 138 of 2022
 27. OA 141 of 2022
 28. OA 142 of 2022
 29. OA 143 of 2022
 30. OA 155 of 2023
 31. OA 163 of 2020
 32. OA 241 of 2020
 33. OA 287 of 2010
 34. OA 35 of 2020
 35. OA 356 of 2010
 36. OA 36 of 2020
 37. OA 595 of 2023
 38. OA 716 of 2013
 39. OA 760 of 2022
 40. CCP 46 OF 2020 (OA 170 OF 2019)
 41. OA 150 OF 2023
 42. OA 154 OF 2023
 43. OA 261 OF 2020
 44. OA 276 OF 2022
 45. OA 34 OF 2023
 46. OA 41 OF 2022
 47. OA 705 OF 2021
 48. OA 85 OF 2021
  UPDATED ON //2023
Date Bench I Bench II Bench III Bench IV
23.09.2023
  UPDATED ON //2023
  UPDATED ON //2023
  UPDATED ON 26/09/2023
 1. MA 116 OF 2022 (OA 107 OF 2021)
 2. MA 37 OF 2023 (OA 134 OF 2021)
 3. OA 107 OF 2021.
 4. OA 134 OF 2021
  UPDATED ON //2023
Date Bench I Bench II Bench III Bench IV
22.09.2023
  UPDATED ON //2023
  UPDATED ON //2023
  UPDATED ON 22/09/2023
 1. OA 420 OF 2023
 2. OA 522 OF 2023
 3. OA 523 OF 2023
 4. OA 524 OF 2023
 5. OA 525 OF 2023
 6. MA 12 of 2023 [OA 12 of 2022]
 7. MA 30 of 2023 [OA 301 of 2023]
 8. MA 42 of 2022 [OA 12 of 2022]
 9. OA 12 of 2022
 10. OA 276 of 2023
 11. OA 277 of 2023
 12. OA 301 of 2023
 13. OA 412 of 2023
 14. OA 635 of 2022
 15. OA 1007 of 2019.
 16. OA 148 of 2023.
 17. OA 25 of 2020.
 18. OA 27 of 2020.
 19. OA 952 of 2019.
 20. OA 977 of 2019.
 21. OA 978 of 2019.
 22. OA 988 of 2012.
 23. MA 103 of 2022 (OA 353 of 2022)
 24. OA 115 of 2023
 25. OA 235 of 2022
 26. OA 285 of 2023
 27. OA 313 of 2022
 28. OA 353 of 2022
 29. OA 362 of 2023
 30. OA 664 of 2021
 31. OA 719 of 2022
 32. OA 764 of 2021
  UPDATED ON //2023
Date Bench I Bench II Bench III Bench IV
21.09.2023
  UPDATED ON //2023
  UPDATED ON //2023
  UPDATED ON 21/09/2023
 1. OA 214 of 2021
 2. OA 218 of 2022
 3. OA 51 of 2023
 4. OA 648 of 2022
 5. CCP 12 of 2023 [OA 507 of 2020]
 6. CCP 35 of 2023 [OA 909 of 2021]
 7. MA 108 of 2022 [OA 185 of 2022]
 8. MA 122 of 2022 [OA 692 of 2021]
 9. OA 126 of 2022
 10. OA 185 of 2022
 11. OA 478 of 2022
 12. OA 490 of 2021
 13. OA 495 of 2021
 14. OA 692 of 2021
 15. MA 39 of 2022 (OA 890 of 2018)
 16. OA 1221 of 2015
 17. OA 182 of 2015
 18. OA 241 of 2022
 19. OA 286 of 2021
 20. OA 353 of 2018
 21. OA 604 of 2022
 22. OA 704 of 2022
 23. OA 890 of 2018
 24. OA 149 of 2019.
 25. OA 196 of 2020.
 26. OA 696 of 2019.
 27. OA 773 of 2019.
 28. OA 947 of 2019.
 29. OA 948 of 2019.
 30. OA 1252 OF 2014
 31. OA 244 OF 2021
 32. OA 336 OF 2021
 33. OA 384 OF 2022
 34. OA 824 OF 2022
  UPDATED ON //2023
Date Bench I Bench II Bench III Bench IV
20.09.2023
  UPDATED ON //2023
  UPDATED ON //2023
  UPDATED ON 20/09/2023
 1. OA 519 of 2023
 2. OA 520 of 2023
 3. OA 580 of 2023
 4. OA 721 of 2022
 5. OA 273 of 2020.
 6. OA 327 of 2022.
 7. OA 375 of 2017.
 8. OA 474 of 2020.
 9. OA 484 of 2021.
 10. OA 66 of 2021.
 11. OA 84 of 2021.
 12. CCP 10 of 2023 (OA 835 of 2018)
 13. OA 324 of 2023
 14. OA 620 of 2021
 15. OA 687 of 2021
 16. OA 688 of 2022
 17. OA 83 of 2022
 18. OA 05 of 2023
 19. OA 06 of 2023
 20. OA 199 of 2023
 21. OA 20 of 2023
 22. OA 527 of 2017
 23. OA 587 of 2016
 24. UPDATED ON 21/09/2023
 25. OA 309 of 2022
 26. OA 421 of 2022
 27. OA 422 of 2022
 28. OA 423 of 2022
 29. UPDATED ON 22/09/2023
 30. MA 36 OF 2023 (OA 113 OF 2023)
 31. OA 113 OF 2023
 32. OA 269 OF 2023
 33. OA 349 OF 2023
  UPDATED ON //2023
Date Bench I Bench II Bench III Bench IV
19.09.2023
  UPDATED ON //2023
  UPDATED ON //2023
  UPDATED ON 19/09/2023
 1. CCP 44 of 2023 [OA 508 of 2019]
 2. CCP 53 of 2023 [OA 100 of 2018]
 3. CCP 54 of 2023 [OA 755 of 2019]
 4. CCP 62 of 2023 [OA 177 of 2023]
 5. MA 01 of 2023 [OA 77 of 2022]
 6. MA 34 of 2023 [OA 341 of 2023]
 7. OA 102 of 2023
 8. OA 341 of 2023
 9. OA 5 of 2022
 10. OA 57 of 2023
 11. OA 77 of 2022
 12. MA 76 of 2023 (OA 536 of 2023).
 13. OA 359 of 2023.
 14. OA 576 of 2023.
 15. OA 577 of 2023.
 16. OA 578 of 2023.
 17. OA 579 of 2023.
 18. OA 582 of 2023.
 19. OA 583 of 2023.
 20. OA 584 of 2023.
 21. OA 585 of 2023.
 22. OA 586 of 2014.
 23. OA 586 of 2023.
 24. OA 60 of 2016.
 25. OA 623 of 2013.
 26. OA 656 of 2022.
 27. CCP 55 of 2023 (OA 530 of 2019)
 28. OA 177 of 2017
 29. OA 192 of 2022
 30. OA 200 of 2018
 31. OA 344 of 2023
 32. OA 381 of 2023
 33. OA 426 of 2023
 34. OA 455 of 2022
 35. OA 477 of 2015
 36. OA 518 of 2022
 37. OA 560 of 2019
 38. OA 624 of 2022
 39. OA 742 of 2021
 40. OA 782 of 2019
 41. OA 794 of 2022
 42. OA 803 of 2021
 43. OA 835 of 2021
  UPDATED ON //2023
Date Bench I Bench II Bench III Bench IV
18.09.2023
  UPDATED ON //2023
  UPDATED ON //2023
  UPDATED ON 19/09/2023
 1. CCP 51 of 2023 [OA 41 of 2023]
 2. OA 144 of 2023
 3. OA 234 of 2023
 4. OA 392 of 2023
 5. OA 398 of 2023
 6. OA 431 of 2023
 7. OA 461 of 2023
 8. OA 566 of 2023
 9. OA 567 of 2023
 10. OA 568 of 2023
 11. OA 569 of 2023
 12. OA 634 of 2022
 13. OA 87 of 2023
 14. CCP 34 of 2023 (OA 316 of 2022)
 15. CCP 40 of 2023 (OA 999 of 2017)
 16. OA 1000 of 2019
 17. OA 124 of 2023
 18. OA 161 of 2022
 19. OA 162 of 2022
 20. OA 163 of 2022
 21. OA 164 of 2022
 22. OA 309 of 2021
 23. OA 310 of 2021
 24. OA 396 of 2023
 25. OA 474 of 2021
 26. OA 54 of 2023
 27. OA 613 of 2022
 28. OA 625 of 2021
 29. OA 743 of 2022
 30. OA 76 of 2023
 31. OA 796 of 2022
 32. OA 814 of 2019
 33. CCP 41 of 2023 (OA 476 of 2020).
 34. CCP 49 of 2023 (OA 376 of 2022).
 35. OA 142 of 2023.
 36. OA 570 of 2023.
 37. OA 571 of 2023.
 38. OA 572 of 2023.
 39. OA 573 of 2023.
 40. OA 574 of 2023.
 41. OA 575 of 2023.
 42. OA 610 of 2023.
 43. OA 616 of 2023.
 44. OA 62 of 2023.
 45. OA 627 of 2023.
  UPDATED ON //2023
Date Bench I Bench II Bench III Bench IV
15.09.2023
  UPDATED ON //2023
  UPDATED ON //2023
  UPDATED ON 15/09/2023
 1. OA 374 of 2019.
 2. OA 928 of 2018.
 3. OA 108 of 2023
 4. OA 39 of 2023
 5. OA 468 of 2018
 6. OA 676 of 2018
 7. OA 692 of 2017
 8. CCP 46 of 2023 [OA 399 of 2022]
 9. MA 84 of 2023 [OA 322 of 2023]
 10. MA 85 of 2023 [OA 397 of 2023]
 11. MA 86 of 2023 [OA 323 of 2023]
 12. OA 213 of 2023
 13. OA 268 of 2023
 14. OA 322 of 2023
 15. OA 323 of 2023
 16. OA 326 of 2023
 17. OA 395 of 2023
 18. OA 397 of 2023
 19. OA 515 of 2023
 20. OA 516 of 2023
 21. OA 517 of 2023
 22. MA 19 OF 2023 (OA 424 OF 2016)
 23. MA 20 OF 2023 (OA 424 OF 2016)
 24. MA 53 OF 2023 (OA 671 OF 2022)
 25. MA 65 OF 2023 (OA 101 OF 2020)
 26. MA 66 OF 2023 (OA 101 OF 2020)
 27. OA 324 OF 2021
 28. OA 373 OF 2023
 29. OA 514 OF 2022
 30. OA 518 OF 2023
 31. OA 671 OF 2022
 32. MA 36 of 2022 (OA 83 of 2018)
 33. OA 164 of 2021
  UPDATED ON //2023
Date Bench I Bench II Bench III Bench IV
14.09.2023
  UPDATED ON //2023
  UPDATED ON //2023
  UPDATED ON 14/09/2023
 1. OA 192 OF 2023
 2. OA 212 OF 2023
 3. OA 450 OF 2022
 4. OA 530 OF 2022
 5. OA 83 OF 2023
 6. OA 96 OF 2023
 7. UPDATED ON 15/09/2023
 8. MA 147 of 2018 (OA 693 of 2018).
 9. OA 1140 of 2017.
 10. OA 269 of 2021.
 11. OA 550 of 2021.
 12. OA 788 of 2017.
 13. CCP 97 of 2022
 14. OA 82 of 2023
 15. OA 680 of 2022
 16. OA 839 of 2022
 17. CCP 13 of 2023 (OA 311 of 2021)
 18. CCP 239 of 2022 [OA 829 of 2021]
 19. MA 113 of 2022 [OA 466 of 2019]
 20. MA 39 of 2023 [OA 683 of 2022]
 21. MA 49 of 2023 [RA 1 of 2023]
 22. MA 64 of 2021 [OA 466 of 2019]
 23. OA 466 of 2019
 24. OA 487 of 2022
 25. OA 561 of 2022
 26. OA 683 of 2022
 27. OA 692 of 2018
 28. OA 895 of 2019
 29. RA 1 of 2023 (OA 311 of 2021)
 30. RA 4 of 2023 (OA 311 of 2021)
 31. CCP 28 of 2023 (OA-356 of 2022)
 32. OA 417 of 2017
 33. OA 866 of 2014
 34. OA-618 of 2017
 35. OA-655 of 2017
 36. OA 236 OF 2023
 37. OA 319 OF 2023
  UPDATED ON //2023
Date Bench I Bench II Bench III Bench IV
13.09.2023
  UPDATED ON //2023
  UPDATED ON //2023
  UPDATED ON 14/09/2023
 1. MA 105 of 2022 [CCP 72 of 2014]
 2. MA 106 of 2022 [CCP 148 of 2013]
 3. OA 237 of 2023
 4. OA 306 of 2022
 5. OA 482 of 2016
 6. OA 483 of 2021
 7. OA 677 of 2022
 8. OA 678 of 2022
 9. OA 679 of 2022
 10. OA 693 of 2019
 11. OA 73 of 2020
 12. OA 746 of 2017
 13. OA 929 of 2021
 14. MA 16 of 2021 (OA 989 of 2018).
 15. OA 196 of 2020.
 16. OA 818 of 2021.
 17. OA 923 of 2021.
 18. RA 1 of 2021(OA 989 of 2018).
 19. OA 295 of 2023
 20. OA 452 of 2022
 21. OA 475 of 2022
 22. OA 750 of 2022
 23. MA 148 OF 2022 (OA 1038 OF 2015)
 24. MA 59 OF 2023 (OA 261 OF 2018)
 25. MA 60 OF 2023 (OA 261 OF 2018)
 26. OA 186 OF 2022
 27. OA 233 OF 2020
 28. OA 652 OF 2015
 29. OA 685 OF 2021
 30. OA 778 OF 2021
 31. OA 86 OF 2021
 32. OA 93 OF 2019
 33. OA-1196 of 2016
 34. OA-521 of 2018
 35. OA-587 of 2016
  UPDATED ON //2023
Date Bench I Bench II Bench III Bench IV
12.09.2023
  UPDATED ON //2023
  UPDATED ON //2023
  UPDATED ON 12/09/2023
 1. MA 56 of 2023 [OA 330 of 2023]
 2. OA 330 of 2023
 3. OA 592 of 2022
 4. OA 792 of 2022
 5. CCP 51 of 2023 [OA 41 of 2023]
 6. MA 73 of 2023 [OA 1259 of 2016]
 7. OA 410 of 2023
 8. OA 552 of 2023
 9. OA 553 of 2023
 10. OA 555 of 2023
 11. OA 556 of 2023
 12. OA 557 of 2023
 13. OA 558 of 2023
 14. OA 559 OF 2023
 15. OA 560 OF 2023
 16. OA 561 OF 2023
 17. OA 562 OF 2023
 18. OA 563 OF 2023
 19. OA 564 OF 2023
 20. OA 565 OF 2023
 21. RA 8 OF 2023 (OA 434 OF 2023)
 22. OA 147 of 2023
 23. OA 40 of 2023
 24. OA 570 of 2022
 25. MA 12 of 2023 (OA-12of 2022)
 26. MA 27 OF 2023 (OA-467 of 2022)
 27. MA 74 of 2023 (OA-457 of 2023)
 28. MA 75 of 2023 (OA-554 of 2023)
 29. OA-385 of 2023
 30. OA-467 of 2022
 31. OA-551 of 2023
 32. OA-554 of 2023
 33. CCP 47 of 2020 (OA 553 of 2014).
 34. CCP 93 of 2022 (OA 926 of 2021).
 35. OA 127 of 2021.
 36. OA 169 of 2022.
 37. OA 271 of 2022.
 38. OA 30 of 2022.
 39. OA 31 of 2022.
 40. OA 618 of 2022.
 41. OA 681 of 2022.
  UPDATED ON //2023
Date Bench I Bench II Bench III Bench IV
11.09.2023
  UPDATED ON //2023
  UPDATED ON //2023
  UPDATED ON 11/09/2023
 1. CCP 61 of 2023 [OA 694 of 2022]
 2. MA 38 of 2023 [OA 364 of 2023]
 3. MA 45 of 2023 [OA 399 of 2023]
 4. MA 69 of 2023 [OA 253 of 2023]
 5. MA 72 of 2023 [OA 651 of 2022]
 6. OA 243 of 2023
 7. OA 244 of 2023
 8. OA 362 of 2023
 9. OA 364 of 2023
 10. OA 38 of 2023
 11. OA 393 of 2023
 12. OA 399 of 2023
 13. OA 540 of 2023
 14. OA 541 of 2023
 15. OA 542 of 2023
 16. CCP 13 of 2023 (OA-311 of 2023)
 17. MA 49 of 2023 (RA 1 OF 2023)
 18. OA-11 of 2022
 19. OA-155 of 2022
 20. OA-183 of 2022
 21. OA-299 of 2022
 22. OA-347 of 2022
 23. OA-380 of 2023
 24. OA-411 of 2023
 25. OA-430 of 2023
 26. OA-59 of 2022
 27. OA-745 of 2022
 28. OA-770 of 2021
 29. RA 1 of 2023 (OA-311 of 2021)
 30. RA 4 of 2023 (OA-311 of 2021)
 31. OA 149 of 2023
 32. OA 151 of 2023
 33. OA 543 OF 2023
 34. OA 544 OF 2023
 35. OA 545 OF 2023
 36. OA 546 OF 2023
 37. OA 547 OF 2023
 38. OA 549 OF 2023
 39. OA 550 OF 2023
 40. UPDATED ON 12/09/2023
 41. CCP 16 of 2023 (OA 387 of 2019).
 42. OA 780 of 2022.
 43. OA 782 of 2022.
 44. OA 864 of 2021.
 45. OA 548 OF 2023
 46. OA 599 OF 2023
  UPDATED ON //2023
Date Bench I Bench II Bench III Bench IV
25.08.2023
  UPDATED ON //2023
  UPDATED ON //2023
  UPDATED ON 25/08/2023
 1. CCP 100 of 2022 [OA 673 of 2019]
 2. CCP 36 of 2020 [OA 889 of 2019]
 3. OA 580 of 2023
 4. OA 588 of 2023
 5. OA 665 of 2022
 6. OA 784 of 2022
 7. OA 931 of 2021
 8. CCP 09 of 2023 ( OA 726 of 2019)
 9. CCP 10of 2023 ( OA 835 of 2018)
 10. OA 146 of 2023
 11. OA 183 of 2021
 12. OA 292 of 2023
 13. OA 71 of 2021
 14. OA 754 of 2021
 15. OA 770 of 2022
 16. OA 771 of 2022
 17. OA 870 of 2021
 18. OA 991 of 2017
 19. CCP 34 OF 2022 (OA 656 OF 2021)
 20. OA 294 OF 2023
 21. OA 452 OF 2023
 22. OA 564 OF 2023
 23. OA 70 OF 2022
  UPDATED ON //2023
Date Bench I Bench II Bench III Bench IV
24.08.2023
  UPDATED ON //2023
  UPDATED ON //2023
  UPDATED ON 24/08/2023
 1. CCP 35 of 2022 [OA 232 of 2019]
 2. OA 110 of 2017
 3. OA 1252 of 2016
 4. OA 440 of 2022
 5. OA 455 of 2023
 6. OA 513 of 2022
 7. OA 581 of 2023
 8. MA 04 of 2022 (OA 891of 2021)
 9. OA 139 of 2020
 10. OA 160 of 2022
 11. OA 720 of 2019
 12. OA 802 of 2019
 13. OA 891of 2021
 14. OA 998 of 2016
 15. OA 105 OF 2023
 16. OA 220 OF 2023
 17. OA 337 OF 2022
 18. UPDATED ON 25/08/2023
 19. OA 599 of 2018.
 20. OA 882 of 2016.
 21. OA 216 of 2020
 22. OA 312 of 2023
 23. OA 313 of 2023
 24. OA 314 of 2023
 25. OA 552 of 2022
 26. OA 749 of 2022
 27. OA 1323 OF 2016
  UPDATED ON //2023
Date Bench I Bench II Bench III Bench IV
23.08.2023
  UPDATED ON //2023
  UPDATED ON //2023
  UPDATED ON 23/08/2023
 1. OA 193 of 2023
 2. OA 223 of 2023
 3. OA 288 of 2023
 4. OA 71 of 2022
 5. OA 811 of 2022
 6. OA 863 of 2018
 7. OA 97 of 2015
 8. OA 349 OF 2022
 9. OA 577 OF 2022
 10. OA 834 OF 2022
 11. UPDATED ON 24/08/2023
 12. MA 64 of 2022 OA 79 of 2017
 13. OA 332 of 2017.
 14. OA 333 of 2017.
 15. OA 661 of 2017.
 16. OA 663 of 2017.
 17. OA 787 of 2019.
 18. MA 119 of 2021 [OA 885 of 2021]
 19. MA 132 of 2022 [OA 885 of 2021]
 20. OA 173 of 2022
 21. OA 866 of 2017
 22. OA 885 of 2021
 23. OA 289 of 2023
 24. OA 320 of 2023
 25. OA 327 of 2023
 26. OA 486 of 2022
 27. OA 751 of 2022
 28. OA 15 OF 2023
  UPDATED ON //2023
Date Bench I Bench II Bench III Bench IV
22.08.2023
  UPDATED ON //2023
  UPDATED ON //2023
  UPDATED ON 23/08/2023
 1. CCP 11 of 2023 [OA 330 of 2022]
 2. OA 119 of 2023
 3. OA 456 of 2023
 4. OA 503 of 2023
 5. OA 504 of 2023
 6. OA 505 of 2023
 7. OA 506 of 2023
 8. OA 509 of 2023
 9. OA 512 of 2023
 10. OA 514 of 2023
 11. OA 122 of 2023
 12. OA 295 of 2022
 13. OA 498 of 2022
 14. OA 501 of 2023
 15. OA 507 of 2023
 16. OA 508 of 2023
 17. OA 510 of 2023
 18. OA 511 of 2023
 19. OA 513 of 2023
 20. OA 567 of 2022
 21. OA 683 of 2019
 22. OA 735 of 2019
 23. OA 737 of 2019
 24. OA 78 of 2020
 25. OA 833 of 2022
 26. CCP 36 OF 2022 (OA 744 OF 2021)
 27. MA 67 OF 2023 (OA 153 OF 2022)
 28. OA 119 OF 2022
 29. OA 127 OF 2020
 30. OA 153 OF 2022
 31. OA 417 OF 2023
 32. OA 459 OF 2023
 33. OA 460 OF 2023
 34. OA 502 OF 2023
 35. OA 511 OF 2019
 36. OA 727 OF 2016
 37. OA 911 OF 2017
 38. CCP 241 of 2022 (OA 914 of 2015).
 39. CCP 32 of 2023 (OA 643 of 2018).
 40. CCP 48 of 2022 (OA 144 of 2019).
 41. OA 1499 of 2009.
 42. OA 259 of 2022.
 43. OA 311 of 2018.
 44. OA 691 of 2022.
 45. UPDATED ON 24/08/2023
 46. OA 300 of 2023
 47. OA 302 of 2023
  UPDATED ON //2023
Date Bench I Bench II Bench III Bench IV
21.08.2023
  UPDATED ON //2023
  UPDATED ON //2023
  UPDATED ON 23/08/2023
 1. CCP 242 of 2022 (OA 111 of 2021)
 2. OA 113 of 2022
 3. OA 170 of 2020
 4. OA 246 of 2023
 5. OA 270 of 2020
 6. OA 287 of 2020
 7. OA 470 of 2017
 8. OA 491 of 2020
 9. OA 497 of 2023
 10. OA 498 of 2023
 11. OA 499 of 2023
 12. OA 500 of 2023
 13. OA 646 of 2022
 14. OA 85 of 2017
 15. OA 941 of 2021
 16. MA 147 of 2022 (OA 528 of 2021) .
 17. MA 20 of 2022 (OA 78 of 2022).
 18. OA 422 of 2023.
 19. OA 496 of 2023.
 20. OA 528 of 2021.
 21. OA 78 of 2022.
 22. OA 342 OF 2023
 23. OA 350 OF 2023
 24. OA 372 OF 2023
 25. OA 426 OF 2023
 26. OA 492 OF 2023
 27. OA 493 OF 2023
 28. OA 494 OF 2023
 29. OA 495 OF 2023
 30. CCP 11 of 2021 [OA 876 of 2015]
 31. MA 64 of 2023 [OA 442 of 2022]
 32. OA 138 of 2023
 33. OA 179 of 2022
 34. OA 217 of 2023
 35. OA 254 of 2023
 36. OA 275 of 2022
 37. OA 308 of 2023
 38. OA 310 of 2023
 39. OA 316 of 2023
 40. OA 332 of 2022
  UPDATED ON //2023
Date Bench I Bench II Bench III Bench IV
18.08.2023
  UPDATED ON //2023
  UPDATED ON //2023
  UPDATED ON 18/08/2023
 1. MA 62 of 2023 [OA 497 of 2021]
 2. MA 63 of 2023 [OA 60 of 2020]
 3. OA 298 of 2023
 4. OA 303 of 2023
 5. OA 457 of 2022
 6. OA 458 of 2022
 7. OA 564 of 2023
 8. OA 741 of 2019
 9. CCP 30 OF 2023 (OA 55 OF 2022)
 10. CCP 31 OF 2023 (OA 868 OF 2021)
 11. OA 266 OF 2020
 12. OA 484 OF 2023
 13. OA 485 OF 2023
 14. OA 487 OF 2023
 15. OA 488 OF 2023
 16. OA 490 OF 2023
 17. OA 491 OF 2023
 18. OA 656 OF 2022
 19. CCP 29 of 2023 (OA 522 of 2022).
 20. CCP 98 of 2022 (OA 798 of 2021).
 21. OA 145 of 2022.
 22. OA 210 of 2023.
 23. OA 291 of 2023.
 24. MA-74 of 2020(OA 941 of 2019)
 25. OA 1041 of 2018
 26. OA 1043 of 2018
 27. OA 1044 of 2018
 28. OA 129 of 2021
 29. OA 186 of 2020
 30. OA 195 of 2023
 31. OA 221 of 2022
 32. OA 295 of 2018
 33. OA 325 of 2022
 34. OA 411 of 2022
 35. OA 412 of 2022
 36. OA 414 of 2020
 37. OA 476 of 2022
 38. OA 486 of 2023
 39. OA 491 of 2021
 40. OA 534 of 2019
 41. OA 610 of 2021
 42. OA 657 of 2022
 43. OA 691 of 2022
 44. OA 697 of 2022
 45. OA 726 of 2017
 46. OA 75 of 2022
 47. OA 864 of 2017
 48. OA 941 of 2019
  UPDATED ON //2023
Date Bench I Bench II Bench III Bench IV
17.08.2023
  UPDATED ON //2023
  UPDATED ON //2023
  UPDATED ON 17/08/2023
 1. CCP 13 of 2023 [OA 311 of 2021]
 2. CCP 58 of 2023 [OA 282 of 2022]
 3. MA 75 of 2023 [OA 554 of 2023]
 4. MA 80 of 2021 [OA 11 of 2021]
 5. MA 95 of 2022 [OA 1153 of 2017]
 6. MA 96 of 2022 [OA 1153 of 2017]
 7. OA 121 of 2023
 8. OA 196 of 2023
 9. OA 453 of 2023
 10. OA 481 of 2023
 11. OA 482 of 2023
 12. OA 483 of 2023
 13. OA 554 of 2023
 14. CCP 61 OF 2017 (OA 669 OF 2012)
 15. OA 315 OF 2023
 16. OA 476 OF 2023
 17. OA 478 OF 2023
 18. OA 578 OF 2022
 19. UPDATED ON 18/08/2023
 20. OA 311 OF 2023
 21. OA 479 OF 2023
 22. CCP 42 of 2022 (OA 573 of 2019)
 23. CCP 43 of 2022 (OA 531 of 2019)
 24. OA 1 of 2023
 25. OA 13 of 2023
 26. OA 390 of 2022
 27. OA 63 of 2023
 28. OA 64 of 2023
 29. OA 69 of 2023
 30. OA 761 of 2022
 31. OA 821 of 2022
 32. OA 13 of 2020.
 33. OA 239 of 2019.
 34. OA 375 of 2022.
 35. OA 455 of 2020.
 36. OA 506 of 2020.
 37. OA 560 of 2019.
 38. OA 738 of 2021.
 39. OA 888 of 2018.
 40. OA 924 of 2021.
 41. OA 121 of 2020.
 42. OA 365 of 2023
 43. OA 414 of 2023
 44. MA 116 of 2022 (OA 107 of 2021)
 45. MA 37 of 2023 (OA 134 of 2021)
 46. OA 107 of 2021
 47. OA 134 of 2021
 48. OA 156 of 2022
 49. OA 306 of 2022
 50. OA 342 of 2020
 51. OA 812 of 2022
  UPDATED ON //2023
Date Bench I Bench II Bench III Bench IV
11.08.2023
  UPDATED ON //2023
  UPDATED ON //2023
  UPDATED ON 11/08/2023
 1. CCP 19 of 2023 [OA 89 of 2020]
 2. MA 144 of 2022 [OA 935 of 2021]
 3. OA 205 of 2023
 4. OA 452 of 2015
 5. OA 469 of 2023
 6. OA 474 of 2023
 7. OA 511 of 2022
 8. OA 935 of 2021
 9. RA 6 of 2023 [OA 658 of 2016]
 10. OA 159 of 2021.
 11. OA 459 of 2020.
 12. OA 1124 of 2017
 13. OA 1236 of 2016
 14. OA 514 of 2017
 15. OA 821 of 2016
 16. OA 956 of 2019
 17. OA 957 of 2019
 18. OA 958 of 2019
 19. OA 471 OF 2023
 20. OA 472 OF 2023
 21. OA 473 OF 2023
 22. OA 475 OF 2023
 23. RA 5 OF 2023 (OA 453 OF 2022)
 24. OA 03 of 2023
  UPDATED ON //2023
Date Bench I Bench II Bench III Bench IV
10.08.2023
  UPDATED ON //2023
  UPDATED ON //2023
  UPDATED ON 10/08/2023
 1. OA 100 of 2023
 2. OA 28 of 2023
 3. OA 98 of 2023
 4. OA 99 of 2023
 5. MA 114 of 2021 [OA 140 of 2021]
 6. OA 140 of 2021
 7. OA 737 of 2022
 8. OA 797 of 2022
 9. OA 815 of 2022
 10. OA 1020 OF 2019
 11. OA 245 OF 2023
 12. OA 316 OF 2021
 13. OA 517 OF 2022
 14. OA 222 of 2022.
 15. OA 628 of 2022.
 16. OA 704 of 2021.
 17. OA 768 of 2021.
 18. OA 878 of 2021.
  UPDATED ON //2023
Date Bench I Bench II Bench III Bench IV
09.08.2023
  UPDATED ON //2023
  UPDATED ON //2023
  UPDATED ON 09/08/2023
 1. OA 267 of 2023
 2. OA 436 of 2023
 3. OA 515 OF 2022
 4. OA 543 of 2020
 5. OA 636 of 2022
 6. OA 724 of 2022
 7. MA 116 of 2022 (OA 107 of 2021)
 8. MA 37 of 2023 (OA 134 of 2021)
 9. OA 107 of 2021
 10. OA 134 of 2021
 11. OA 401 of 2020
 12. OA 98 of 2022
 13. OA 137 OF 2020
 14. OA 1471 OF 2014
 15. OA 337 OF 2019
 16. OA 429 OF 2016
 17. OA 609 OF 2015
 18. OA 892 OF 2015
 19. OA 902 OF 2019
 20. OA 388 of 2022.
 21. OA 609 of 2022.
 22. OA 654 of 2022
 23. OA 759 of 2022
  UPDATED ON //2023
Date Bench I Bench II Bench III Bench IV
08.08.2023
  UPDATED ON //2023
  UPDATED ON //2023
  UPDATED ON 08/08/2023
 1. OA 465 of 2023
 2. OA 480 of 2023
 3. OA 697 of 2021
 4. OA 1088 of 2017.
 5. OA 194 of 2023.
 6. OA 444 of 2020.
 7. CCP 57 of 2023 [OA 319 of 2021]
 8. MA 57 of 2023 [CCP 88 of 2015]
 9. MA 58 of 2023 [OA 526 of 2022]
 10. OA 436 of 2023
 11. OA 463 of 2023
 12. OA 464 of 2023
 13. OA 467 of 2023
 14. OA 468 of 2023
 15. OA 295 of 2021
 16. OA 469 of 2023
 17. MA 60 OF 2021 (OA 523 OF 2021)
 18. MA 61 OF 2021 (OA 525 OF 2021)
 19. MA 62 OF 2021 (OA 537 OF 2021)
 20. MA 63 OF 2021 (OA 538 OF 2021)
 21. MA 90 OF 2021 (OA 726 OF 2021)
 22. MA 91 OF 2021 (OA 727 OF 2021)
 23. MA 92 OF 2021 (OA 728 OF 2021)
 24. MA 93 OF 2021 (OA 527OF 2021)
 25. OA 466 OF 2023
 26. OA 523 OF 2021
 27. OA 525 OF 2021
 28. OA 527 OF 2021
 29. OA 537 OF 2021
 30. OA 538 OF 2021
 31. OA 726 OF 2021
 32. OA 727 OF 2021
 33. OA 728 OF 2021
  UPDATED ON //2023
Date Bench I Bench II Bench III Bench IV
07.08.2023
  UPDATED ON //2023
  UPDATED ON //2023
  UPDATED ON 07/08/2023
 1. OA 1000 of 2019
 2. OA 255 of 2023
 3. OA 256 of 2023
 4. OA 335 of 2023
 5. OA 353 of 2023
 6. OA 402 of 2023
 7. OA 403 of 2023
 8. OA 417 of 2023
 9. OA 456 of 2023
 10. OA 459 of 2023
 11. OA 460 of 2023
 12. OA 461 of 2023
 13. OA 49 of 2022
 14. OA 765 of 2022
 15. OA 311 of 2020
 16. OA 315 of 2020
 17. OA 316 of 2020
 18. OA 344 of 2020
 19. OA 509 of 2021
 20. OA 511 of 2021
 21. OA 512 of 2021
 22. OA 521 of 2019
 23. OA 935 of 2019
 24. OA 943 of 2019
 25. OA 944 of 2019
 26. OA 946 of 2019
 27. OA 954 of 2019
 28. CCP-37 of 2023 (OA 1213 of 2016)
 29. OA 400 of 2018
 30. OA 712 of 2019
 31. OA 206 of 2023.
 32. OA 453 OF 2023
 33. OA 454 OF 2023
 34. OA 457 OF 2023
 35. OA 458 OF 2023
 36. OA 462 OF 2023
 37. OA 506 OF 2022
  UPDATED ON //2023
Date Bench I Bench II Bench III Bench IV
05.08.2023
  UPDATED ON //2023
  UPDATED ON //2023
  UPDATED ON 07/08/2023
 1. OA 664 of 2021
  UPDATED ON //2023
Date Bench I Bench II Bench III Bench IV
04.08.2023
  UPDATED ON //2023
  UPDATED ON //2023
  UPDATED ON 04/08/2023
 1. MA 54 of 2023 [OA 250 of 2020]
 2. MA 55 of 2023 [OA 250 of 2020]
 3. OA 1004 of 2018
 4. OA 157 of 2023
 5. OA 263 of 2023
 6. OA 433 of 2022
 7. OA 448 of 2023
 8. OA 449 of 2023
 9. OA 452 of 2023
 10. OA 50 of 2023
 11. OA 521 of 2023
 12. OA 573 of 2022
 13. OA 758 of 2015
 14. OA 809 of 2022
 15. OA 11 OF 2023
 16. OA 441 OF 2020
 17. OA 450 OF 2023
 18. OA 904 OF 2016
 19. OA 161 of 2022
 20. OA 162 of 2022
 21. OA 163 of 2022
 22. OA 164 of 2022
 23. OA 462 of 2019
 24. OA 753 of 2022
 25. OA 815 of 2022
 26. OA 834 of 2019
  UPDATED ON //2023
Date Bench I Bench II Bench III Bench IV
03.08.2023
  UPDATED ON //2023
  UPDATED ON //2023
  UPDATED ON 03/08/2023
 1. MA 121 of 2022 (OA 508 of 2014)
 2. MA 7 of 2023 (OA 508 of 2014)
 3. MA 70 of 2023 [OA 1176 of 2013]
 4. MA 71 of 2023 [OA 1176 of 2013]
 5. OA 1176 of 2013
 6. OA 508 of 2014
 7. OA 102 of 2022
 8. OA 111 of 2020
 9. OA 480 of 2022
 10. OA 667 of 2021
 11. OA 68 of 2022
 12. OA 1033 OF 2016
 13. OA 42 OF 2018
 14. OA 558 OF 2017
 15. OA 597 OF 2022
 16. OA 991 OF 2018
 17. OA 23 of 2023
 18. OA 389 of 2020
 19. OA 390 of 2020
 20. OA 41 of 2022
 21. OA 418 of 2023
 22. OA 470 of 2023
 23. OA 484 of 2022
 24. UPDATED ON 04/08/2023
 25. OA 277 of 2020.
  UPDATED ON //2023
Date Bench I Bench II Bench III Bench IV
02.08.2023
  UPDATED ON //2023
  UPDATED ON //2023
  UPDATED ON 02/08/2023
 1. OA 1018 of 2017.
 2. OA 801 of 2015.
 3. OA 822 of 2022.
 4. OA 251 of 2023
 5. MA 114 of 2022 (OA 23 of 2021)
 6. MA 115 of 2022 (OA 21 of 2021)
 7. OA 185 of 2021
 8. OA 21 of 2021
 9. OA 23 of 2021
 10. OA 259 of 2023
 11. OA 269 of 2020
 12. OA 411 of 2020
 13. OA 750 of 2022
 14. OA 781 of 2021
 15. OA 193 OF 2020
 16. OA 775 OF 2022
 17. OA 823 OF 2022
 18. OA 840 OF 2022
 19. UPDATED ON 03/08/2023
 20. OA 641 OF 2022
  UPDATED ON //2023
Date Bench I Bench II Bench III Bench IV
01.08.2023
  UPDATED ON //2023
  UPDATED ON //2023
  UPDATED ON 01/08/2023
 1. OA 603 of 2022
 2. OA 441 OF 2023
 3. OA 442 OF 2023
 4. OA 443 OF 2023
 5. OA 444 OF 2023
 6. OA 446 OF 2023
 7. OA 447 OF 2023
 8. CCP 18 of 2023 [OA 204 of 2016]
 9. CCP 56 of 2023 [OA 940 of 2021]
 10. MA 105 of 2022 [CCP 72 of 2014]
 11. MA 106 of 2022 [CCP 148 of 2013]
 12. MA 52 of 2023 [OA 334 of 2020]
 13. OA 180 of 2023
 14. OA 209 of 2021
 15. OA 283 of 2023
 16. OA 439 of 2023
 17. OA 440 of 2023
 18. MA 122 of 2022 (OA 692 of 2021).
 19. OA 126 of 2023.
 20. OA 222 of 2023.
 21. OA 426 of 2022.
 22. OA 445 of 2023.
 23. OA 611 of 2015.
 24. OA 692 of 2021.
 25. OA 93 of 2023.
 26. OA 190 of 2016
 27. OA 198 of 2016
 28. OA 379 of 2016
 29. OA 480 of 2023
 30. OA 926 of 2014
 31. OA 1006 of 2017
 32. OA 679 of 2016
 33. OA 761 of 2016
  UPDATED ON //2023
Date Bench I Bench II Bench III Bench IV
31.07.2023
  UPDATED ON //2023
  UPDATED ON //2023
  UPDATED ON 31/07/2023
 1. CCP 44 of 2023 [OA 508 of 2019]
 2. CCP 45 of 2023 [OA 479 of 2021]
 3. MA 66 of 2022 [OA 651 of 2021]
 4. OA 120 of 2023
 5. OA 138 of 2023
 6. OA 243 of 2023
 7. OA 244 of 2023
 8. OA 481 of 2022
 9. OA 651 of 2021
 10. OA 130 of 2023
 11. OA 193 of 2017
 12. OA 301 of 2017
 13. OA 373 of 2022
 14. OA 444 of 2022
 15. OA 534 of 2017
 16. OA 135 OF 2023
 17. OA 245 OF 2023
 18. OA 274 OF 2023
 19. OA 282 OF 2023
 20. OA 290 OF 2023
 21. OA 351 OF 2023
 22. OA 352 OF 2023
 23. OA 489 OF 2023
 24. OA 132 of 2023.
 25. OA 182 of 2023
 26. OA 984 of 2018
 27. OA 319 of 2023
  UPDATED ON //2023
Date Bench I Bench II Bench III Bench IV
28.07.2023
  UPDATED ON //2023
  UPDATED ON //2023
  UPDATED ON 28/07/2023
 1. CCP 7 of 2023 [OA 109 of 2022]
 2. MA 49 OF 2023 [RA 1 of 2023]
 3. MA 50 OF 2023 [RA 2 of 2023]
 4. OA 401 of 2023
 5. OA 435 of 2023
 6. OA 436 of 2023
 7. OA 760 of 2022
 8. RA 1 of 2023 [OA 311 of 2021]
 9. RA 2 of 2023 [OA 376 of 2022]
 10. RA 3 of 2023 [OA 376 of 2022]
 11. RA 4 of 2023 [OA 311 of 2021]
 12. OA 283 of 2022
 13. OA 437 of 2023
 14. OA 438 of 2023
 15. OA 464 of 2022
 16. OA 495 of 2019
 17. OA 52 of 2020
 18. OA 53 of 2020
 19. CCP 43 OF 2023 (OA 685 OF 2022)
 20. MA 20 OF 2022 (OA 78 OF 2022)
 21. MA 28 OF 2023 (OA 45 OF 2020)
 22. OA 262 OF 2023
 23. OA 45 OF 2020
 24. OA 78 OF 2022
 25. UPDATED ON 31/07/2023
 26. OA 572 of 2022.
  UPDATED ON //2023
Date Bench I Bench II Bench III Bench IV
26.07.2023
  UPDATED ON //2023
  UPDATED ON //2023
  UPDATED ON 26/07/2023
 1. OA 21 of 2014.
 2. OA 777 of 2022.
 3. OA 991 of 2018.
 4. MA 15 of 2020 [OA 774 of 2018]
 5. OA 1086 of 2015
 6. OA 45 of 2023
 7. OA 774 of 2018
 8. OA 204 of 2020
 9. OA 209 of 2021
 10. OA 264 of 2021
 11. CCP 26 OF 2022 (OA 456 OF 2020)
 12. OA 14 OF 2019
 13. OA 29 OF 2019
 14. OA 760 OF 2017
  UPDATED ON //2023
Date Bench I Bench II Bench III Bench IV
25.07.2023
  UPDATED ON //2023
  UPDATED ON //2023
  UPDATED ON 25/07/2023
 1. OA 2 of 2023.
 2. OA 46 of 2023.
 3. OA 148 of 2022
 4. OA 426 of 2023
 5. OA 427 of 2023
 6. OA 428 of 2023
 7. OA 429 of 2023
 8. OA 430 of 2023
 9. OA 431 of 2023
 10. OA 432 of 2023
 11. OA 800 of 2021
 12. CCP 26 of 2020 (OA 178 of 2018)
 13. OA 384 of 2020
 14. OA 385 of 2020
 15. OA 386 of 2020
 16. OA 387 of 2020
 17. OA 388 of 2020
 18. OA 788 of 2022
 19. OA 813 of 2018
 20. OA 937 of 2021
 21. CCP 3 OF 2023 (OA 85 OF 2020)
 22. OA 35 OF 2023
 23. OA 433 OF 2023
 24. OA 434 OF 2023
 25. OA 477 OF 2023
 26. OA 480 OF 2023
  UPDATED ON //2023
Date Bench I Bench II Bench III Bench IV
24.07.2023
  UPDATED ON //2023
  UPDATED ON //2023
  UPDATED ON 24/07/2023
 1. CCP 54 of 2023 [OA 755 of 2019]
 2. CCP 55 of 2023 [OA 530 of 2019]
 3. MA 149 of 2022 [OA 560 of 2018]
 4. MA 150 of 2022 [OA 560 of 2018]
 5. MA 30 of 2023 [OA 301 of 2023]
 6. MA 47 of 2023 [OA 166 of 2022]
 7. OA 265 of 2023
 8. OA 301 of 2023
 9. CCP 1 of 2023 (OA 194 of 2022)
 10. OA 111 of 2023
 11. OA 169 of 2020
 12. OA 305 of 2017
 13. OA 309 of 2022
 14. OA 521 of 2019
 15. OA 214 of 2020
 16. OA 215 of 2020
 17. OA 348 OF 2022
 18. OA 419 OF 2023
 19. OA 420 OF 2023
 20. OA 421 OF 2023
 21. OA 422 OF 2023
 22. OA 423 OF 2023
 23. OA 424 OF 2023
 24. OA 736 OF 2022
 25. UPDATED ON 25/07/2023
 26. OA 425 OF 2023
  UPDATED ON //2023
Date Bench I Bench II Bench III Bench IV
21.07.2023
  UPDATED ON //2023
  UPDATED ON //2023
  UPDATED ON 21/07/2023
 1. CCP 237 of 2022 [OA 274 of 2022]
 2. CCP 53 of 2023 [OA 100 of 2018]
 3. MA 122 of 2022 [OA 692 of 2021]
 4. MA 27 of 2023 [OA 467 of 2022]
 5. OA 261 of 2023
 6. OA 410 of 2023
 7. OA 411 of 2023
 8. OA 467 of 2022
 9. OA 692 of 2021
 10. OA 79 of 2023
 11. OA 93 of 2023
 12. OA 228 of 2021
 13. OA 66 of 2023
 14. OA 917 of 2019
 15. OA 92 of 2023
 16. OA 203 of 2023.
 17. OA 480 of 2021.
 18. OA 803 of 2021.
 19. OA 412 OF 2023
 20. OA 413 OF 2023
 21. OA 414 OF 2023
 22. OA 415 OF 2023
 23. OA 416 OF 2023
 24. OA 417 OF 2023
 25. OA 7 OF 2018
  UPDATED ON //2023
Date Bench I Bench II Bench III Bench IV
20.07.2023
  UPDATED ON //2023
  UPDATED ON //2023
  UPDATED ON 20/07/2023
 1. OA 20 OF 2020
 2. OA 470 OF 2023
 3. OA 719 OF 2021
 4. OA 799 OF 2022
 5. CCP 97 of 2022 (OA 756 of 2021).
 6. OA 1 of 2022.
 7. OA 349 of 2022.
 8. OA 664 of 2021.
 9. OA 222 of 2020
 10. OA 264 of 2021
 11. OA 286 of 2014
 12. OA 334 of 2021
 13. OA 714 of 2022
 14. OA 793 of 2022
 15. OA 757 of 2022
 16. UPDATED ON 21/07/2023
 17. MA 116 of 2022 [OA 107 of 2021]
 18. MA 37 of 2023 [OA 134 of 2021]
 19. MA 61 of 2023 [OA 107 of 2021]
 20. OA 110 of 2023
 21. OA 1041 of 2018
 22. OA 107 of 2021
 23. OA 159 of 2023
  UPDATED ON //2023
Date Bench I Bench II Bench III Bench IV
19.07.2023
  UPDATED ON //2023
  UPDATED ON //2023
  UPDATED ON 19/07/2023
 1. CCP 38 of 2023 [OA 942 of 2021]
 2. OA 245 of 2023
 3. OA 543 of 2020
 4. OA 681 of 2022
 5. OA 204 of 2023
 6. OA 707 of 2022.
 7. OA 790 of 2022.
 8. CCP 59 of 2020 OA 746 of 2018
 9. OA 344 of 2022
 10. OA 816 of 2022
 11. OA 817 of 2022
 12. OA 102 OF 2019
 13. OA 185 OF 2018
 14. OA 259 OF 2019
 15. OA 260 OF 2019
 16. OA 322 OF 2018
 17. OA 479 OF 2022
  UPDATED ON //2023
Date Bench I Bench II Bench III Bench IV
18.07.2023
  UPDATED ON //2023
  UPDATED ON //2023
  UPDATED ON 18/07/2023
 1. MA 44 of 2023 [OA 674 of 2019]
 2. OA 402 of 2023
 3. OA 403 of 2023
 4. OA 404 of 2023
 5. OA 405 of 2023
 6. OA 407 of 2023
 7. OA 408 of 2023
 8. OA 409 of 2023
 9. OA 834 of 2022
 10. CCP 118 of 2019 (OA 393 of 2019).
 11. MA 89 of 2022 (OA 524 of 2019).
 12. OA 524 of 2019.
 13. OA 833 of 2021.
 14. OA 13 of 2022
 15. OA 220 of 2022
 16. OA 494 of 2022
 17. OA 500 of 2022
 18. OA 151 OF 2011
 19. OA 217 OF 2021
 20. OA 240 OF 2023
 21. OA 363 OF 2022
 22. OA 391 OF 2023
 23. OA 752 OF 2022
 24. OA 769 OF 2021
 25. OA 808 OF 2019
  UPDATED ON //2023
Date Bench I Bench II Bench III Bench IV
17.07.2023
  UPDATED ON //2023
  UPDATED ON //2023
  UPDATED ON 18/07/2023
 1. MA 45 of 2023 [OA 399 of 2023]
 2. OA 394 of 2023
 3. OA 397 of 2023
 4. OA 399 of 2023
 5. OA 400 of 2023
 6. OA 568 of 2022
 7. OA 743 of 2019
 8. OA 806 of 2022
 9. OA 823 of 2019
 10. OA 653 of 2017.
 11. OA 133 of 2019.
 12. OA 197 of 2018.
 13. OA 304 of 2017.
 14. OA 396 of 2023.
 15. OA 398 of 2023.
 16. OA 401 of 2023.
 17. OA 451 of 2023.
 18. OA 73 of 2022.
 19. OA 763 of 2021.
 20. OA 867 of 2019.
 21. OA 114 OF 2023
 22. OA 1217 OF 2014
 23. OA 136 OF 2023
 24. OA 141 OF 2023
 25. CCP - 52 of 2003 (OA - 367 of 2019) (I.T. 9)
 26. MA - 43 of 2023 (CCP - 52 of 2003) (I.T. 7)
 27. OA - 142 of 2023 (I.T. 4)
 28. OA - 337 of 2023 (I.T. 3)
 29. OA - 395 of 2023 (I.T. 11)
 30. OA - 882 of 2019 (I.T. 6)
  UPDATED ON //2023
Date Bench I Bench II Bench III Bench IV
14.07.2023
  UPDATED ON //2023
  UPDATED ON //2023
  UPDATED ON 14/07/2023
 1. CCP 241 of 2022 [OA 914 of 2015]
 2. CCP 50 of 2023 [OA 821 of 2021]
 3. CCP 51 of 2023 [OA 41 of 2023]
 4. OA 387 of 2023
 5. OA 388 of 2023
 6. OA 389 of 2023
 7. OA 390 of 2023
 8. OA 392 of 2023
 9. OA 634 of 2022
 10. OA 393 of 2023
 11. OA 94 of 2023
 12. OA 172 OF 2020
 13. OA 24 OF 2022
 14. OA 618 OF 2018
 15. OA 818 OF 2022
 16. OA 879 OF 2021
 17. MA 42 of 2023 OA 238 of 2019
 18. OA 599 of 2022
 19. OA 97 of 2023
 20. OA 765 of 2022
 21. OA 12 of 2023.
 22. OA 358 of 2020.
 23. OA 441 of 2022.
 24. OA 598 of 2022.
 25. OA 668 of 2022.
  UPDATED ON //2023
Date Bench I Bench II Bench III Bench IV
13.07.2023
  UPDATED ON //2023
  UPDATED ON //2023
  UPDATED ON 13/07/2023
 1. OA 157 of 2020
 2. OA 344 of 2018
 3. OA 703 of 2018
 4. OA 842 of 2021
 5. MA 37 of 2023 [OA 134 of 2021]
 6. OA 144 of 2023
 7. OA 145 of 2023
 8. OA 189 of 2023
 9. OA 239 of 2021
 10. OA 38 of 2023
 11. OA 119 OF 2020
 12. OA 255 OF 2023
 13. OA 256 OF 2023
 14. OA 494 OF 2016
 15. OA 537 OF 2017
 16. OA 674 OF 2022
 17. OA 916 OF 2019
 18. OA 978 OF 2014
 19. UPDATED ON 14/07/2023
 20. MA 116 of 2022 [OA 107 of 2021]
 21. MA 61 of 2023 [OA 107 of 2021]
 22. OA 107 of 2021
  UPDATED ON //2023
Date Bench I Bench II Bench III Bench IV
12.07.2023
  UPDATED ON //2023
  UPDATED ON //2023
  UPDATED ON 12/07/2023
 1. OA 1027 OF 2016
 2. OA 1259 OF 2016
 3. OA 322 OF 2022
 4. OA 375 OF 2019
 5. OA 663 OF 2016
 6. OA 818 OF 2019
 7. CCP 249 of 2022 [OA 317 of 2020]
 8. OA 241 of 2022
 9. OA 337 of 2023
 10. OA 520 of 2022
 11. OA 647 of 2022
 12. OA 669 of 2021
 13. OA 151 of 2020
 14. OA 303 of 2019
 15. OA 506 of 2022
 16. OA 818 of 2021
 17. OA 234 OF 2018
 18. OA 368 of 2019
  UPDATED ON //2023
Date Bench I Bench II Bench III Bench IV
11.07.2023
  UPDATED ON //2023
  UPDATED ON //2023
  UPDATED ON 11/07/2023
 1. MA 143 OF 2022 [OA 755 of 2022]
 2. MA 40 OF 2023 [OA 896 of 2019]
 3. MA 41 OF 2023 [OA 896 of 2019]
 4. OA 25 of 2023
 5. OA 253 of 2023
 6. OA 319 of 2023
 7. OA 378 of 2023
 8. OA 379 of 2023
 9. OA 42 of 2022
 10. OA 641 of 2021
 11. OA 233 of 2020
 12. OA 341 of 2022
 13. OA 652 of 2022
 14. OA 746 of 2022
 15. OA 778 of 2022
 16. OA 3 of 2022
 17. MA 59 OF 2023 (OA 261 OF 2018)
 18. MA 60 OF 2023 (OA 261 OF 2018)
 19. OA 198 OF 2023
 20. OA 380 OF 2023
 21. OA 381 OF 2023
 22. OA 383 OF 2023
 23. OA 384 OF 2023
 24. OA 385 OF 2023
 25. OA 386 OF 2023
 26. OA 455 OF 2023
 27. CCP 92 of 2022 (OA 432 of 2020).
 28. OA 154 of 2022.
 29. OA 195 of 2021.
 30. OA 41 of 2022.
 31. OA 616 of 2022.
 32. OA 617 of 2022.
  UPDATED ON //2023
Date Bench I Bench II Bench III Bench IV
10.07.2023
  UPDATED ON //2023
  UPDATED ON //2023
  UPDATED ON 10/07/2023
 1. OA 147 of 2023
 2. OA 215 of 2023
 3. OA 221 of 2023
 4. OA 27 of 2023
 5. OA 4 of 2020
 6. OA 618 of 2022
 7. OA 865 of 2017
 8. MA 140 OF 2022 (OA 465 OF 2022)
 9. MA 39 OF 2023 (OA 683 OF 2022)
 10. OA 465 OF 2022
 11. OA 62 OF 2023
 12. OA 704 OF 2022
 13. OA 203 of 2021.
 14. OA 370 of 2023.
 15. OA 371 of 2023.
 16. OA 372 of 2023.
 17. OA 373 of 2023.
 18. OA 374 of 2023.
 19. OA 375 of 2023.
 20. OA 376 of 2023.
 21. OA 377 of 2023.
 22. OA 60 of 2023.
 23. OA 652 of 2015.
 24. UPDATED ON 11/07/2023
 25. OA 100 of 2021
 26. OA 33 of 2021
 27. OA 470 of 2023
 28. OA 586 of 2022
  UPDATED ON //2023
Date Bench I Bench II Bench III Bench IV
07.07.2023
  UPDATED ON //2023
  UPDATED ON //2023
  UPDATED ON 07/07/2023
 1. CCP 20 of 2023 [OA 405 of 2019]
 2. CCP 23 of 2023 [OA 808 of 2021]
 3. CCP 49 of 2023 [OA 376 of 2022]
 4. MA 38 of 2023 [OA 364 of 2023]
 5. MA 48 of 2023 [OA 112 of 2023]
 6. OA 112 of 2023
 7. OA 259 of 2021
 8. OA 362 of 2023
 9. OA 363 of 2023
 10. OA 364 of 2023
 11. OA 638 of 2022
 12. OA 718 of 2022
 13. MA 53 of 2017 (OA 1228 of 2002)
 14. OA 117 of 2023.
 15. OA 118 of 2023.
 16. OA 1228 of 2002.
 17. OA 128 of 2023.
 18. OA 20 of 2023.
 19. OA 37 of 2023.
 20. OA 90 of 2023.
 21. OA 365 OF 2023
 22. OA 366 OF 2023
 23. OA 368 OF 2023
 24. OA 369 OF 2023
 25. OA 774 OF 2021
 26. OA 38 of 2022
 27. OA 17 of 2023
 28. OA 18 of 2023
 29. OA 592 of 2022
 30. OA 808 of 2022
 31. UPDATED ON 10/07/2023
 32. OA 620 of 2022
  UPDATED ON //2023
Date Bench I Bench II Bench III Bench IV
06.07.2023
  UPDATED ON //2023
  UPDATED ON //2023
  UPDATED ON 06/07/2023
 1. OA 183 of 2018
 2. OA 470 of 2019
 3. OA 561 of 2020
 4. OA 688 of 2021
 5. OA 713 of 2022
 6. CCP 42 of 2023 [OA 303 of 2022]
 7. MA 51 of 2023 [OA 110 of 2023]
 8. OA 110 of 2023
 9. OA 693 of 2022
 10. CCP 251 OF 2022 (OA 30 OF 2020)
 11. OA 1121 OF 2016
 12. OA 1196 OF 2015
 13. OA 201 OF 2023
 14. OA 220 OF 2023
 15. OA 241 OF 2022
 16. OA 568 OF 2017
 17. OA 854 OF 2016
  UPDATED ON //2023
Date Bench I Bench II Bench III Bench IV
05.07.2023
  UPDATED ON //2023
  UPDATED ON //2023
  UPDATED ON 05/07/2023
 1. OA 165 of 2023
 2. OA 1123 of 2017.
 3. OA 244 of 2018.
 4. OA 265 of 2017.
 5. OA 587 of 2016.
 6. OA 961 of 2017.
 7. CCP 116 of 2019 [OA 627 of 2016]
 8. OA 180 of 2022
 9. OA 188 of 2021
 10. OA 278 of 2021
 11. OA 997 of 2019
 12. OA 25 of 2022
 13. OA 393 of 2018
 14. OA 496 of 2021
 15. OA 559 of 2021
 16. OA 746 of 2021
 17. CCP 30 OF 2022 (OA 265 OF 2021)
 18. CCP 42 OF 2019 (OA 779 OF 2015)
 19. OA 174 OF 2022
 20. OA 379 OF 2022
 21. OA 511 OF 2019
 22. OA 772 OF 2021
  UPDATED ON //2023
Date Bench I Bench II Bench III Bench IV
04.07.2023
  UPDATED ON //2023
  UPDATED ON //2023
  UPDATED ON 04/07/2023
 1. CCP 239 of 2022 [OA 829 of 2021]
 2. MA 35 of 2023 [OA 355of 2023]
 3. MA 37 of 2023 [OA 134 of 2021]
 4. OA 137 of 2023
 5. OA 265 of 2022
 6. OA 338 of 2023
 7. OA 339 of 2023
 8. OA 340 of 2023
 9. OA 342 of 2023
 10. OA 343 of 2023
 11. OA 355of 2023
 12. OA 255 of 2018.
 13. OA 344 of 2023.
 14. OA 356 of 2023.
 15. OA 357 of 2023.
 16. OA 358 of 2023.
 17. OA 360 of 2023.
 18. OA 361 of 2023.
 19. OA 607 of 2021.
 20. OA 651 of 2022.
 21. OA 942 of 2019.
 22. MA 34 OF 2023 (OA 341 OF 2023)
 23. OA 310 OF 2022
 24. OA 341 OF 2023
 25. OA 359 OF 2023
 26. OA 497 OF 2021
 27. OA 81 OF 2023
 28. OA 881 OF 2021
 29. OA 8 of 2022
 30. OA 351 of 2022
 31. CCP 129 of 2016 (OA 1307 of 2013)
 32. OA 403 of 2022
 33. OA 106 of 2022
 34. OA 491 of 2022
 35. OA 508 of 2022
  UPDATED ON //2023
Date Bench I Bench II Bench III Bench IV
03.07.2023
  UPDATED ON //2023
  UPDATED ON //2023
  UPDATED ON 03/07/2023
 1. OA 24 of 2023.
 2. OA 388 of 2022.
 3. OA 409 of 2022.
 4. CCP 11 of 2021 [OA 876 of 2015]
 5. MA 33 of 2023 [OA 514 of 2022]
 6. MA 34 of 2023 [OA 341 of 2023]
 7. OA 180 of 2023
 8. OA 201 of 2018
 9. OA 291 of 2017
 10. OA 451 of 2023
 11. OA 481of 2022
 12. OA 490 of 2022
 13. OA 644 of 2022
 14. OA 874 of 2021
 15. OA 345 OF 2023
 16. OA 347 OF 2023
 17. OA 349 OF 2023
 18. OA 350 OF 2023
 19. OA 351 OF 2023
 20. OA 352 OF 2023
 21. OA 353 OF 2023
 22. OA 354 OF 2023
 23. MA 3 of 2023 (OA 413 of 2022)
 24. OA 29 of 2023
 25. OA 317 of 2021
 26. OA 346 of 2023
 27. OA 348 of 2023
 28. OA 413 of 2022
 29. OA 442 of 2022
 30. OA 65 of 2022
 31. OA 701 of 2022
 32. OA 74 of 2023
 33. OA 773 of 2022
  UPDATED ON //2023
Date Bench I Bench II Bench III Bench IV
28.06.2023
  UPDATED ON //2023
  UPDATED ON //2023
  UPDATED ON 28/06/2023
 1. CCP 6 of 2022 (OA 87 of 2016)
 2. CCP 99 of 2022 (OA 842 of 2016)
 3. OA 1020 of 2019
 4. OA 111 of 2020
 5. OA 565 of 2022
 6. OA 611 of 2022
 7. OA 789 of 2022
 8. CCP 58 OF 2020 (OA 126 OF 2019)
 9. OA 26 OF 2020
 10. OA 619 OF 2019
 11. OA 708 OF 2019
 12. OA 921 OF 2016
 13. OA 173 of 2023
 14. OA 192 of 2022
 15. OA 277 of 2020
 16. OA 535 of 2021
 17. OA 602 of 2021
 18. OA 664 of 2021
 19. UPDATED ON 06/07/2023
 20. OA 844 of 2021
  UPDATED ON //2023
Date Bench I Bench II Bench III Bench IV
27.06.2023
  UPDATED ON //2023
  UPDATED ON //2023
  UPDATED ON 28/06/2023
 1. CCP 25 of 2023 [OA 449 of 2020]
 2. CCP 36 of 2023 [OA 892 of 2021]
 3. MA 56 of 2023 [OA 330 of 2023]
 4. OA 101 of 2023
 5. OA 167 of 2023
 6. OA 179 of 2022
 7. OA 234 of 2023
 8. OA 326 of 2023
 9. OA 328 of 2023
 10. OA 329 of 2023
 11. OA 330 of 2023
 12. OA 331 OF 2023
 13. OA 332 OF 2023
 14. OA 333 OF 2023
 15. OA 334 OF 2023
 16. OA 335 OF 2023
 17. OA 15 of 2023.
 18. OA 175 of 2023.
 19. OA 218 of 2023.
 20. OA 764 of 2019.
 21. OA 781 of 2022.
 22. MA 51 OF 2023 (OA 110 of 2023 )
 23. OA 103 of 2023
 24. OA 110 of 2023
 25. OA 161 of 2019
 26. OA 78 of 2023
 27. OA 339 OF 2021
 28. OA 161 of 2023
 29. OA 162 of 2023
 30. OA 203 of 2021
 31. OA 315 of 2022
 32. OA 71 of 2023
 33. OA 76 of 2023
 34. OA 787 of 2019
  UPDATED ON //2023
Date Bench I Bench II Bench III Bench IV
26.06.2023
  UPDATED ON //2023
  UPDATED ON //2023
  UPDATED ON 26/06/2023
 1. CCP 251 of 2022 [OA 30 of 2020]
 2. CCP 257 of 2022 [OA 191 of 2017]
 3. OA 198 of 2023
 4. OA 318 of 2023
 5. OA 319 of 2023
 6. OA 321 of 2023
 7. OA 322 of 2023
 8. OA 323 of 2023
 9. OA 324 of 2023
 10. OA 325 of 2023
 11. OA 73 of 2023
 12. OA 774 of 2021
 13. CCP 42 of 2023 (OA 303 of 2022)
 14. OA 150 of 2023
 15. OA 199 of 2023
 16. OA 499 of 2022
 17. OA 780 of 2022
 18. OA 782 of 2022
 19. OA 784 of 2022
 20. OA 95 of 2023
 21. CCP 52 of 2022 (OA 6 of 2020)
 22. CCP 58 of 2022 (OA 524 of 2020)
 23. CCP 59 of 2022 (OA 525 of 2020)
 24. CCP 60 of 2022 (OA 526 of 2020)
 25. CCP 61 of 2022 (OA 527 of 2020)
 26. CCP 62 of 2022 (OA 528 of 2020)
 27. CCP 63 of 2022 (OA 529 of 2020)
 28. CCP 64 of 2022 (OA 531 of 2020)
 29. CCP 65 of 2022 (OA 532 of 2020)
 30. CCP 66 of 2022 (OA 512 of 2020)
 31. CCP 67 of 2022 (OA 513 of 2020)
 32. CCP 68 of 2022 (OA 515 of 2020)
 33. CCP 69 of 2022 (OA 517 of 2020)
 34. CCP 70 of 2022 (OA 518 of 2020)
 35. CCP 71 of 2022 (OA 519 of 2020)
 36. CCP 72 of 2022 (OA 520 of 2020)
 37. CCP 73 of 2022 (OA 521 of 2020)
 38. CCP 74 of 2022 (OA 522 of 2020)
 39. CCP 75 of 2022 (OA 322 of 2020)
 40. CCP 76 of 2022 (OA 323 of 2020)
 41. CCP 77 of 2022 (OA 324 of 2020)
 42. CCP 78 of 2022 (OA 325 of 2020)
 43. CCP 79 of 2022 (OA 326 of 2020)
 44. CCP 80 of 2022 (OA 327 of 2020)
 45. CCP 81 of 2022 (OA 328 of 2020)
 46. CCP 82 of 2022 (OA 329 of 2020)
 47. CCP 83 of 2022 (OA 330 of 2020)
 48. CCP 84 of 2022 (OA 331 of 2020)
 49. CCP 85 of 2022 (OA 332 of 2020)
 50. CCP 86 of 2022 (OA 333 of 2020)
  UPDATED ON //2023
Date Bench I Bench II Bench III Bench IV
23.06.2023
  UPDATED ON //2023
  UPDATED ON //2023
  UPDATED ON 23/06/2023
 1. CCP 37 of 2023 [OA 1213 of 2016]
 2. OA 308 of 2023
 3. OA 310 of 2023
 4. OA 311 of 2023
 5. OA 312 of 2023
 6. OA 313 of 2023
 7. OA 314 of 2023
 8. OA 315 of 2023
 9. OA 316 of 2023
 10. OA 317 of 2023
 11. CCP 3 of 2023 (OA 85 of 2020)
 12. CCP 48 of 2023 (OA 1031 of 2018)
 13. OA 155 of 2023
 14. OA 309 of 2023
 15. OA 347 of 2022
 16. OA 637 of 2022
 17. OA 64 of 2022
 18. OA 70 of 2018
 19. MA 2 OF 2023 (OA 9 OF 2023)
 20. OA 587 OF 2022
 21. OA 588 OF 2022
 22. OA 589 OF 2022
 23. OA 590 OF 2022
 24. OA 591 OF 2022
 25. OA 626 OF 2022
 26. OA 750 OF 2021
 27. OA 887 OF 2021
 28. OA 9 OF 2023
 29. OA 917 OF 2021
 30. UPDATED ON 26/06/2023
 31. MA 53 OF 2023 (OA 671 OF 2022)
 32. OA 671 OF 2022
  UPDATED ON //2023
Date Bench I Bench II Bench III Bench IV
22.06.2023
  UPDATED ON //2023
  UPDATED ON //2023
  UPDATED ON 22/06/2023
 1. MA 143 of 2022 [OA 755 of 2022]
 2. MA 51 of 2023 [OA 110 of 2023]
 3. OA 136 of 2020
 4. OA 327 of 2023
 5. OA 367 of 2023
 6. OA 406 of 2023
 7. OA 844 of 2021
 8. OA 156 of 2022.
 9. OA 322 of 2021.
 10. OA 730 of 2022.
 11. OA 745 of 2022.
 12. OA 794 of 2022.
 13. UPDATED ON 23/06/2023
 14. MA 40 OF 2022 (OA 231 OF 2021)
 15. OA 219 OF 2023
 16. OA 23 OF 2023
 17. OA 231 OF 2021
 18. OA 458 OF 2017
 19. OA 561 OF 2016
 20. OA 418 of 2023
  UPDATED ON //2023
Date Bench I Bench II Bench III Bench IV
21.06.2023
  UPDATED ON //2023
  UPDATED ON //2023
  UPDATED ON 21/06/2023
 1. CCP 47 of 2023 (OA 556 of 2021).
 2. OA 111 of 2022.
 3. OA 1196 of 2016.
 4. OA 179 of 2023.
 5. OA 224 of 2019.
 6. OA 439 of 2018.
 7. UPDATED ON 22/06/2023
 8. OA 178 OF 2023
 9. OA 213 OF 2021
 10. OA 461 OF 2022
 11. OA 505 OF 2022
 12. MA 03 of 2020(OA 546 of 2019)
 13. MA 80 of 2022 (OA 546 of 2019)
 14. OA 291 of 2022
 15. OA 51 of 2023
 16. OA 546 of 2019
 17. OA 552 of 2022
 18. OA 749 of 2022
 19. OA 844 of 2021
 20. OA 923 of 2021
 21. OA 332 of 2019.
  UPDATED ON //2023
Date Bench I Bench II Bench III Bench IV
19.06.2023
  UPDATED ON //2023
  UPDATED ON //2023
  UPDATED ON 19/06/2023
 1. MA 147 of 2018 [OA 693 of 2018]
 2. MA 228 of 2019 [OA 417 of 2017]
 3. MA 39 of 2022 [OA 890 of 2018]
 4. MA 64 of 2021 [OA 466 of 2019]
 5. OA 1140 of 2017
 6. OA 138 of 2020
 7. OA 239 of 2021
 8. OA 417 of 2017
 9. OA 466 of 2019
 10. MA 19 OF 2023 (OA 424 of 2016)
 11. MA 20 OF 2023 (OA 424 of 2016)
 12. MA 31 OF 2023 (OA 28 of 2022)
 13. MA 32 OF 2023 (OA 26 of 2022)
 14. OA 127 of 2020
 15. OA 196 of 2023
 16. OA 258 of 2021
 17. OA 303 of 2023
 18. OA 304 of 2023
 19. CCP 99 of 2022 (OA 842 of 2016).
 20. OA 136 of 2020.
 21. OA 193 of 2022.
 22. OA 305 of 2023.
 23. OA 306 of 2023.
 24. OA 307 of 2023.
 25. OA 525 of 2022.
 26. CCP 30 of 2023 (OA 55 of 2022)
 27. CCP 31 of 2023 (OA 868 of 2021)
 28. MA 5 OF 2023 (OA 293 of 2022)
 29. OA 15 of 2023
 30. OA 196 of 2021
 31. OA 282 of 2021
 32. OA 293 of 2022
 33. OA 358 of 2022
 34. OA 437 of 2019
 35. OA 920 of 2018
 36. OA 929 of 2021
  UPDATED ON //2023
Date Bench I Bench II Bench III Bench IV
16.06.2023
  UPDATED ON //2023
  UPDATED ON //2023
  UPDATED ON 16/06/2023
 1. OA 1027 of 2016
 2. OA 1259 of 2016
 3. OA 344 of 2018
 4. OA 703 of 2018
 5. CCP 59 of 2020 (OA 746 of 2018)
 6. OA 204 of 2023
 7. OA 494 of 2016
 8. OA 790 of 2022
 9. OA 916 of 2019
 10. MA 30 of 2023 [OA 301 of 2023]
 11. MA 48 of 2023 [OA 112 of 2023]
 12. OA 112 of 2023
 13. OA 202 of 2023
 14. OA 234 of 2021
 15. OA 236 of 2020
 16. OA 236 of 2021
 17. OA 238 of 2021
 18. OA 240 of 2021
 19. OA 241of 2021
 20. OA 242 of 2021
 21. OA 301 of 2023
 22. OA 367 of 2022
 23. OA 391 of 2023
 24. OA 416 of 2020
 25. OA 457 of 2020
 26. OA 579 of 2022
 27. OA 607 of 2022
 28. OA 633 of 2022
 29. OA 709 of 2022
 30. OA 805 of 2022
 31. OA 117 of 2023
 32. OA 118 of 2023
 33. OA 163 of 2023
 34. OA 17 of 2023
 35. OA 18 of 2023
 36. OA 216 of 2023
 37. OA 217 of 2023
 38. OA 275 of 2023
 39. OA 276 of 2023
 40. OA 277 of 2023
 41. OA 278 of 2023
 42. OA 279 of 2023
 43. OA 280 of 2023
 44. OA 281 of 2023
 45. OA 282 of 2023
 46. OA 298 of 2023
 47. OA 299 of 2023
 48. OA 90 of 2023
 49. CCP 41 of 2022 (OA 19 of 2022).
 50. CCP 48 of 2022 (OA 144 of 2019).
 51. OA 300 of 2023.
 52. OA 302 of 2023.
 53. OA 337 of 2023.
 54. OA 475 of 2022.
 55. CCP 18 OF 2023 (OA 204 OF 2016)
 56. CCP 22 OF 2023 (OA 345 OF 2022)
 57. OA 11 OF 2023
 58. OA 123 OF 2023
 59. OA 195 OF 2023
 60. OA 205 OF 2023
 61. OA 206 OF 2023
 62. OA 208 OF 2023
 63. OA 211 OF 2023
 64. RA 10 OF 2022
 65. UPDATED ON 19/06/2023
 66. OA 08 of 2022
 67. OA 351 of 2022
 68. OA 403 of 2022
 69. OA 491 of 2022
 70. OA 497 of 2021
 71. OA 508 of 2022
 72. OA 881 of 2021
  UPDATED ON //2023
Date Bench I Bench II Bench III Bench IV
15.06.2023
  UPDATED ON //2023
  UPDATED ON //2023
  UPDATED ON 16/06/2023
 1. CCP 56 of 2022 [OA 126 of 2021]
 2. MA 36 of 2023 [OA 113 of 2023]
 3. OA 1003 of 2019
 4. OA 1095 of 2015
 5. OA 113 of 2023
 6. OA 294 of 2019
 7. OA 440 of 2020
 8. OA 55 of 2023
 9. OA 951 of 2018
 10. OA 605 of 2022
 11. OA 648 of 2022
 12. OA 703 of 2021
 13. OA 736 of 2016
 14. OA 740 of 2014
 15. OA 784 of 2016
 16. OA 817 of 2016
 17. OA 866 of 2014
 18. OA 112 OF 2023
 19. OA 115 OF 2023
 20. OA 200 OF 2023
 21. OA 285 OF 2023
 22. OA 478 OF 2021
 23. OA 488 OF 2022
 24. OA 1026 of 2017.
 25. OA 1066 of 2017.
 26. OA 156 of 2019.
 27. OA 392 of 2017.
 28. OA 681 of 2018.
 29. OA 863 of 2018.
  UPDATED ON //2023
Date Bench I Bench II Bench III Bench IV
14.06.2023
  UPDATED ON //2023
  UPDATED ON //2023
  UPDATED ON 15/06/2023
 1. OA 1005 of 2011
 2. OA 1252 of 2014
 3. OA 267 of 2020
 4. OA 268 of 2020
 5. OA 308 of 2020
 6. OA 332 of 2019
 7. OA 476 of 2018
 8. OA 500 of 2016
 9. OA 635 of 2022
 10. OA 314 of 2020
 11. OA 48 of 2021
 12. OA 773 of 2021
 13. OA 786 of 2021
 14. OA 417 of 2020
 15. CCP 240 of 2022 [OA 7 of 2022]
 16. CCP 88 of 2022 [OA 427 of 2020]
 17. OA 08 of 2019
 18. OA 486 of 2021
 19. OA 535 of 2022
 20. CCP 10 of 2023 (OA 835 of 2018)
 21. CCP 9 of 2023 (OA 726 of 2019)
 22. OA 111 of 2020
 23. MA 46 OF 2023 (OA 813 OF 2022)
 24. OA 179 OF 2023
 25. OA 389 OF 2022
 26. OA 690 OF 2022
 27. OA 813 OF 2022
 28. UPDATED ON 23/06/2023
 29. OA 1319 of 2014
  UPDATED ON //2023
Date Bench I Bench II Bench III Bench IV
13.06.2023
  UPDATED ON //2023
  UPDATED ON //2023
  UPDATED ON 14/06/2023
 1. OA 140 of 2023
 2. OA 210 of 2023
 3. OA 708 of 2022
 4. OA 721 of 2022
 5. OA 726 of 2022
 6. OA 691 of 2022
 7. OA 776 of 2022
 8. OA 783 of 2022
 9. CCP 35 of 2022 (OA 232 of 2019).
 10. CCP 40 of 2022 (OA 511 of 2020).
 11. OA 260 of 2023.
 12. OA 336 of 2023.
 13. OA 526 of 2022.
 14. OA 542 of 2022.
 15. OA 543 of 2020.
 16. OA 604 of 2021.
 17. OA 731 of 2022.
 18. OA 887 of 2021.
 19. OA 917 of 2021.
 20. UPDATED ON 15/06/2023
 21. MA 101 of 2021 [OA 326 of 2015]
 22. MA 29 of 2023 [OA 158 of 2021]
 23. OA 1324 of 2016
 24. OA 203 of 2021
 25. OA 458 of 2022
 26. OA 574 of 2022
 27. OA 807 of 2022
 28. OA 829 of 2022
 29. OA 830 of 2022
 30. OA 886 of 2019
 31. MA 146 OF 2022 (OA 563 of 2022 )
 32. OA 26 of 2023
 33. OA 364 of 2022
 34. OA 368 of 2022
 35. OA 563 of 2022
 36. OA 75 of 2023
 37. OA 305 of 2022
 38. OA 325 of 2022
 39. OA 448 of 2022
 40. OA 734 of 2022
 41. CCP 28 OF 2023 (OA 356 OF 2022)
 42. CCP 35 OF 2023 (OA 909 OF 2021)
 43. CCP 46 OF 2023 (OA 399 OF 2022)
 44. OA 269 OF 2023
 45. OA 270 OF 2023
 46. OA 271 OF 2023
 47. OA 274 OF 2023
 48. OA 290 OF 2023
 49. OA 291 OF 2023
 50. OA 292 OF 2023
 51. MA 128 of 2022 [OA 72 of 2022]
 52. OA 72 of 2022
 53. CCP 47 of 2023 (OA 556 of 2021)
 54. CCP 5 of 2023 (OA 593 of 2019)
 55. OA 293 of 2023
 56. OA 294 of 2023
 57. OA 295 of 2023
 58. OA 296 of 2023
 59. OA 297 of 2023
 60. OA 315 of 2021
 61. OA 320 of 2023
 62. OA 382 of 2023
 63. OA 749 of 2021
 64. OA 819 of 2022
  UPDATED ON //2023
Date Bench I Bench II Bench III Bench IV
12.06.2023
  UPDATED ON //2023
  UPDATED ON //2023
  UPDATED ON 14/06/2023
 1. MA 22 of 2023 (OA 363 of 2018)
 2. MA 23 of 2023 (OA 363 of 2018)
 3. OA 169 of 2023
 4. OA 193 of 2023
 5. OA 268 of 2023
 6. OA 283 of 2023
 7. OA 284 of 2023
 8. OA 286 of 2023
 9. OA 287 of 2023
 10. OA 288 of 2023
 11. OA 289 of 2023
 12. OA 40 of 2023
 13. OA 65 of 2023
 14. CCP 14 of 2023 [OA 1117 of 2015]
 15. CCP 97 of 2022 [OA 756 of 2021]
 16. MA 10 of 2023 [OA 127 of 2023]
 17. MA 36 of 2023 [OA 113 of 2023]
 18. OA 127 of 2023
 19. OA 585 of 2022
 20. OA 624 of 2022
 21. OA 705 of 2022
 22. OA 739 of 2022
 23. OA 756 of 2022
 24. OA 772 of 2022
 25. OA 776 of 2021
 26. OA 820 of 2022
 27. OA 89 of 2023
 28. CCP 249 of 2022
 29. OA 188 of 2021
 30. OA 189 of 2023.
 31. OA 194 of 2023.
 32. OA 24 of 2023
 33. OA 267 of 2023.
 34. OA 278 of 2021.
 35. OA 337 of 2023.
 36. OA 442 of 2022.
 37. OA 65 of 2022.
 38. OA 701 of 2022.
 39. OA 772 of 2021.
 40. OA 773 of 2022.
 41. OA 789 of 2022.
 42. OA 997 of 2019.
 43. MA 89 of 2022 (OA 524 of 2019)
 44. OA 151 of 2022
 45. OA 215 of 2023
 46. OA 221 of 2023
 47. OA 29 of 2023
 48. OA 524 of 2019
 49. OA 580 of 2022
 50. OA 637 of 2021
 51. OA 659 of 2022
 52. OA 696 of 2017
 53. OA 74 of 2023
 54. OA 762 of 2022
 55. OA 763 of 2022
 56. OA 795 of 2022
  UPDATED ON //2023
Date Bench I Bench II Bench III Bench IV
19.05.2023
  UPDATED ON //2023
  UPDATED ON //2023
  UPDATED ON 19/05/2023
 1. OA 116 OF 2023
 2. OA 188 OF 2022
 3. OA 39 OF 2022
 4. OA 80 OF 2023
 5. OA 148 of 2023
 6. OA 149 of 2023
 7. OA 151 of 2023
 8. OA 152 of 2023
 9. OA 160 of 2023
 10. OA 164 of 2023
 11. OA 166 of 2023
 12. OA 167 of 2023
 13. CCP 1 of 2020 (OA 499 of 2019).
 14. OA 266 of 2020.
 15. OA 316 of 2021.
 16. OA 337 of 2023.
 17. OA 579 of 2019.
 18. OA 168 of 2023
 19. OA 174 of 2023
 20. OA 178 of 2023
 21. OA 262 of 2023
 22. OA 263 of 2023
 23. OA 264 of 2023
 24. OA 265 of 2023
 25. OA 266 of 2023
 26. CCP 23 of 2023 (OA 808 OF 2021)
 27. MA 26 OF 2023 (OA 467 of 2022)
 28. MA 27 OF 2023 (OA 467 of 2022)
 29. OA 131 of 2023
 30. OA 165 of 2023
 31. OA 51 of 2023
 32. CCP 16 of 2023 (OA 387 of 2019)
 33. CCP 17 of 2023 (OA 759 of 2019)
 34. MA 104 of 2022 (OA 453 of 2022)
 35. OA 453 of 2022
 36. OA 882 of 2019
  UPDATED ON //2023
Date Bench I Bench II Bench III Bench IV
18.05.2023
  UPDATED ON //2023
  UPDATED ON //2023
  UPDATED ON 18/05/2023
 1. CCP 253 of 2022 [OA 504 of 2020]
 2. OA 639 of 2022
 3. OA 743 of 2019
 4. OA 182 of 2023.
 5. OA 219 of 2023.
 6. OA 375 of 2019.
 7. OA 150 OF 2020
 8. OA 563 OF 2019
 9. OA 947 OF 2018
 10. OA 11 of 2022
 11. UPDATED ON 19/05/2023
 12. OA 53 of 2023
  UPDATED ON //2023
Date Bench I Bench II Bench III Bench IV
17.05.2023
  UPDATED ON //2023
  UPDATED ON //2023
  UPDATED ON 17/05/2023
 1. OA 515 of 2022
 2. OA 529 of 2022
 3. OA 537 of 2019
 4. OA 656 of 2018
 5. OA 735 of 2018
 6. OA 790 of 2019
 7. OA 870 of 2018
 8. MA 49 of 2020 (OA 1022 of 2019)
 9. OA 1022 of 2019
 10. OA 135 of 2021
 11. OA 217 of 2020
 12. OA 333 of 2022
 13. OA 431 of 2020
 14. OA 762 of 2021
 15. OA 202 of 2023.
 16. OA 744 of 2022.
 17. OA 747 of 2022.
 18. OA 751 of 2022.
 19. OA 838 of 2022.
 20. OA 207 of 2023
 21. OA 302 OF 2021
 22. OA 339 OF 2021
 23. OA 787 OF 2019
  UPDATED ON //2023
Date Bench I Bench II Bench III Bench IV
16.05.2023
  UPDATED ON //2023
  UPDATED ON //2023
  UPDATED ON 16/05/2023
 1. CCP 43 OF 2023 (OA 685 OF 2022)
 2. CCP 44 OF 2023 (OA 508 OF 2019)
 3. CCP 45 OF 2023 (OA 479 OF 2021)
 4. MA 12 OF 2023 (OA 12 OF 2022)
 5. OA 135 OF 2023
 6. OA 146 OF 2023
 7. OA 180 OF 2023
 8. CCP 19 of 2023 (OA 89 of 2020).
 9. OA 706 of 2022.
 10. MA 121 of 2022 (OA 508 of 2014)
 11. MA 7 of 2023 (OA 508 of 2014)
 12. OA 136 of 2020
 13. OA 169 of 2022
 14. OA 186 of 2020
 15. OA 22 of 2021
 16. OA 285 of 2023
 17. OA 320 of 2023
 18. OA 324 of 2021
 19. OA 336 of 2023
 20. OA 621 of 2022
 21. OA 642 of 2022
 22. OA 675 of 2022
 23. OA 823 of 2019
 24. OA 108 of 2023
 25. OA 120 of 2023
 26. OA 134 of 2023
 27. OA 188 of 2023
 28. OA 257 of 2023
 29. OA 258 of 2023
 30. OA 259 of 2023
 31. OA 260 of 2023
 32. OA 261 of 2023
  UPDATED ON //2023
Date Bench I Bench II Bench III Bench IV
15.05.2023
  UPDATED ON //2023
  UPDATED ON //2023
  UPDATED ON 15/05/2023
 1. CCP 29 of 2023 [OA 522 of 2022]
 2. CCP 33 of 2023 [OA 168 of 2022]
 3. CCP 34 of 2023 [OA 316 of 2022]
 4. CCP 40 of 2023 [OA 999 of 2017]
 5. CCP 41 of 2023 [OA 476 of 2020]
 6. CCP 42 of 2023 [OA 303 of 2022]
 7. MA 17 of 2023 [OA 181 of 2023]
 8. OA 181 of 2023
 9. OA 327 of 2023
 10. OA 54 of 2023
 11. OA 696 of 2022
 12. OA 697 of 2022
 13. OA 800 of 2021
 14. OA 154 OF 2023
 15. OA 190 OF 2023
 16. OA 191 OF 2023
 17. OA 255 OF 2023
 18. OA 256 OF 2023
 19. CCP 32 of 2023 (OA 643 of 2018).
 20. OA 683 of 2022.
 21. OA 732 of 2022.
 22. OA 796 of 2022.
 23. OA 179 OF 2023
 24. OA 42 OF 2022
 25. OA 421 OF 2022
 26. OA 422 OF 2022
 27. OA 423 OF 2022
 28. OA 56 OF 2023
 29. OA 636 OF 2019
 30. OA 657 OF 2022
 31. UPDATED ON 16/05/2023
 32. MA 17 of 2021 (OA 594 of 2015)
 33. MA 21 of 2022(OA 594 of 2015)
 34. OA 137 of 2023
 35. OA 594 of 2015
 36. OA 639 of 2022
  UPDATED ON //2023
Date Bench I Bench II Bench III Bench IV
12.05.2023
  UPDATED ON //2023
  UPDATED ON //2023
  UPDATED ON 15/05/2023
 1. CCP 20 of 2023 [OA 405 of 2019]
 2. CCP 21 of 2023 [OA 427 of 2021]
 3. CCP 24 of 2023 [OA 787 of 2021]
 4. CCP 38 of 2023 [OA 942 of 2021]
 5. CCP 39 of 2023 [OA 36 of 2022]
 6. OA 176 of 2023
 7. OA 252 of 2023
 8. OA 253 of 2023
 9. OA 254 of 2023
 10. OA 534 of 2019
 11. MA 104 of 2022 (OA 453 of 2022)
 12. OA 453 of 2022
 13. OA 628 of 2022
 14. OA 705 of 2022
 15. OA 753 of 2022
 16. CCP 22 of 2023 (OA 345 of 2022)
 17. CCP 26 of 2021(OA 639 of 2016)
 18. OA 184 of 2023
 19. OA 251 of 2023
 20. OA 777 of 2022
 21. OA 802 of 2022
 22. OA 1020 OF 2019
 23. OA 562 OF 2022
 24. OA 714 OF 2022
 25. CCP 247 of 2022 (OA 882 of 2018).
 26. CCP 248 of 2022 (OA 881 of 2018).
 27. OA 126 of 2023.
 28. OA 193 of 2017.
 29. OA 337 of 2017.
 30. OA 466 of 2022.
 31. CCP 75 of 2018 (OA 689 of 2017)
 32. OA 259 of 2020
 33. OA 43 of 2023
 34. OA 54 of 2021
 35. OA 757 of 2022
  UPDATED ON //2023
Date Bench I Bench II Bench III Bench IV
11.05.2023
  UPDATED ON //2023
  UPDATED ON //2023
  UPDATED ON 11/05/2023
 1. OA 434 of 2022
 2. OA 503 of 2022
 3. OA 710 of 2022
 4. OA 76 of 2020
 5. OA 301 of 2017
 6. OA 373 of 2022
 7. OA 444 of 2022
 8. OA 534 of 2017
 9. CCP 95 of 2022 (OA 32 of 2022).
 10. OA 193 of 2020.
 11. OA 484 of 2021.
 12. OA 832 of 2022.
  UPDATED ON //2023
Date Bench I Bench II Bench III Bench IV
10.05.2023
  UPDATED ON //2023
  UPDATED ON //2023
  UPDATED ON 10/05/2023
 1. OA 404 of 2022
 2. OA 68 of 2023
 3. UPDATED ON 11/05/2023
 4. OA 339 of 2021
 5. OA 528 of 2022
 6. OA 692 of 2022
 7. OA 710 of 2018
 8. OA 710 of 2018- modified
 9. OA 776 of 2018
 10. OA 805 of 2019
 11. MA 129 of 2022. (OA 307 of 2022).
 12. OA 220 of 2020.
 13. OA 307 of 2022.
 14. OA 385 of 2019.
 15. OA 834 of 2019.
 16. OA 186 OF 2023
 17. OA 611 OF 2018
 18. OA 711 OF 2022
 19. OA 327 of 2022
 20. OA 358 OF 2020
 21. OA 66 of 2021
 22. OA 84 of 2021
  UPDATED ON //2023
Date Bench I Bench II Bench III Bench IV
08.05.2023
  UPDATED ON //2023
  UPDATED ON //2023
  UPDATED ON 08/05/2023
 1. CCP 12 of 2023 [OA 507 of 2020]
 2. MA 149 of 2022 [OA 560 of 2018]
 3. MA 150 of 2022 [OA 560 of 2018]
 4. OA 132 of 2023
 5. OA 133 of 2023
 6. OA 243 of 2023
 7. OA 244 of 2023
 8. OA 245 of 2023
 9. OA 246 of 2023
 10. OA 247 of 2023
 11. OA 248 of 2023
 12. OA 250 of 2023
 13. OA 723 of 2022
 14. CCP 98 of 2022. (OA 798 of 2021).
 15. OA 161 of 2019.
 16. OA 249 of 2023.
 17. OA 263 of 2021.
 18. OA 414 of 2020.
 19. CCP 2 of 2023 (OA 470 of 2022)
 20. OA 105 of 2023
 21. OA 428 of 2022
 22. OA 711 of 2022
 23. OA 712 of 2022
 24. OA 812 of 2022
 25. MA 32 OF 2022 (OA 146 OF 2022)
 26. MA 60 OF 2021 (OA 523 OF 2021)
 27. MA 62 OF 2021 (OA 537 OF 2021)
 28. MA 63 OF 2021 (OA 538 OF 2021)
 29. OA 146 OF 2022
 30. OA 337 OF 2022
 31. OA 422 OF 2020
 32. OA 515 OF 2022
 33. OA 523 OF 2021
 34. OA 537 OF 2021
 35. OA 538 OF 2021
 36. OA 636 OF 2022
 37. OA 777 OF 2021
 38. OA 212 of 2023
 39. OA 47 of 2023
 40. OA 724 of 2022
 41. OA 728 of 2022
 42. OA 89 of 2023
  UPDATED ON //2023
Date Bench I Bench II Bench III Bench IV
04.05.2023
  UPDATED ON //2023
  UPDATED ON //2023
  UPDATED ON 04/05/2023
 1. OA 241 of 2022.
 2. OA 441 of 2022.
 3. OA 88 of 2023.
 4. CCP 30 of 2022 (OA 265 of 2021)
 5. CCP 41 of 2022 (OA 19 of 2022)
 6. OA 581 of 2022
 7. OA 187 of 2023
 8. OA 213 of 2021
  UPDATED ON //2023
Date Bench I Bench II Bench III Bench IV
03.05.2023
  UPDATED ON //2023
  UPDATED ON //2023
  UPDATED ON 04/05/2023
 1. OA 1051 of 2015
 2. OA 183 of 2018
 3. OA 246 of 2018
 4. OA 367 of 2018
 5. OA 461 of 2016
 6. OA 528 of 2005
 7. TA 1519 of 1997
 8. OA 110 of 2020.
 9. OA 401 of 2022.
 10. OA 61 of 2022.
 11. OA 783 of 2019.
 12. OA 886 of 2019.
 13. OA 158 OF 2023
 14. OA 389 OF 2020
 15. OA 390 OF 2020
 16. OA 583 of 2022
  UPDATED ON //2023
Date Bench I Bench II Bench III Bench IV
02.05.2023
  UPDATED ON //2023
  UPDATED ON //2023
  UPDATED ON 02/05/2023
 1. CCP 42 of 2019 (OA 779 of 2015)
 2. CCP 93 of 2022 (OA 926 of 2021)
 3. OA 549 of 2022
 4. OA 601 of 2022
 5. OA 602 of 2022
 6. CCP 36 OF 2022 (OA 744 OF 2021)
 7. MA 128 OF 2022 (OA 72 OF 2022)
 8. OA 181 OF 2022
 9. OA 359 OF 2022
 10. OA 607 OF 2021
 11. OA 629 OF 2021
 12. OA 72 OF 2022
 13. OA 866 OF 2017
 14. CCP 37 of 2023 (OA 1213 of 2016)
 15. MA 24 of 2023 (OA 143 of 2023)
 16. OA 143 of 2023
 17. OA 197 of 2023
 18. OA 236 of 2023
 19. OA 237 of 2023
 20. OA 239 of 2023
 21. OA 240 of 2023
 22. OA 241 of 2023
 23. OA 242 of 2023
 24. OA 36 of 2023
 25. OA 45 of 2023
 26. OA 129 of 2023
 27. OA 130 of 2023
 28. OA 42 of 2023
 29. OA 850 of 2018
 30. OA 866 of 2018
 31. OA 912 of 2018
  UPDATED ON //2023
Date Bench I Bench II Bench III Bench IV
28.04.2023
  UPDATED ON //2023
  UPDATED ON //2023
  UPDATED ON 28/04/2023
 1. OA 224 of 2023
 2. OA 225 of 2023
 3. OA 226 of 2023
 4. OA 227 of 2023
 5. OA 228 of 2023
 6. OA 229 of 2023
 7. OA 230 of 2023
 8. OA 231 of 2023
 9. OA 232 of 2023
 10. OA 233 of 2023
 11. OA 238 of 2023
 12. CCP 11 of 2021 [OA 876 of 2015]
 13. CCP 7 of 2023 [OA 109 of 2022]
 14. OA 172 of 2023
 15. OA 209 of 2023
 16. OA 452 of 2015
 17. OA 519 of 2022
 18. OA 52 of 2020
 19. OA 53 of 2020
 20. OA 93 of 2023
 21. CCP 255 of 2022 (OA 703 of 2019).
 22. CCP 34 of 2022 (OA 656 of 2021).
 23. OA 207 of 2023.
 24. OA 271 of 2022.
 25. OA 560 of 2022.
 26. OA 572 of 2022.
 27. OA 87 of 2023.
 28. OA 241 of 2022
 29. OA 531 of 2022
 30. OA 652 of 2022
 31. OA 705 of 2021
 32. OA 740 of 2022
 33. OA 811 of 2022
 34. OA 817 of 2019
 35. OA 821 of 2016
 36. MA 9 OF 2023 (OA 85 OF 2023)
 37. OA 166 OF 2022
 38. OA 255 OF 2018
 39. OA 348 OF 2022
 40. OA 438 OF 2022
 41. OA 85 OF 2023
 42. OA 86 OF 2023
  UPDATED ON //2023
Date Bench I Bench II Bench III Bench IV
27.04.2023
  UPDATED ON //2023
  UPDATED ON //2023
  UPDATED ON 28/04/2023
 1. OA 525 OF 2022
 2. OA 725 OF 2022
 3. OA 801 OF 2022
 4. MA 114 OF 2022 (OA 23 of 2021)
 5. MA 115 OF 2022 (OA 21 of 2021)
 6. OA 1066 of 2017
 7. OA 21 of 2021
 8. OA 23 of 2021
 9. OA 505 of 2018
 10. OA 927 of 2016
 11. OA 942 of 2016
 12. OA 944 of 2016
 13. OA 945 of 2016
 14. OA 946 of 2016
 15. OA 965 of 2016
 16. OA 796 of 2021.
 17. OA 367 of 2020
 18. OA 373 of 2022
  UPDATED ON //2023
Date Bench I Bench II Bench III Bench IV
26.04.2023
  UPDATED ON //2023
  UPDATED ON //2023
  UPDATED ON 26/04/2023
 1. OA 322 of 2021
 2. OA 658 of 2021
 3. OA 664 of 2021
 4. OA 4 OF 2021
 5. OA 524 OF 2019
 6. OA 73 OF 2020
 7. OA 93 OF 2019
 8. OA 183 of 2023.
 9. OA 185 of 2023.
 10. OA 187 of 2023
 11. OA 556 of 2022
  UPDATED ON //2023
Date Bench I Bench II Bench III Bench IV
25.04.2023
  UPDATED ON //2023
  UPDATED ON //2023
  UPDATED ON 25/04/2023
 1. CCP 25 of 2023 [OA 449 of 2020]
 2. CCP 36 of 2023 [OA 892 of 2021]
 3. MA 28 of 2023 [OA 45 of 2020]
 4. MA 68 of 2022 [OA 286 of 2014]
 5. OA 209 of 2019
 6. OA 258 of 2021
 7. OA 272 of 2023
 8. OA 273 of 2023
 9. OA 4 of 2020
 10. OA 45 of 2020
 11. OA 46 of 2023
 12. OA 674 of 2019
 13. OA 813 of 2018
 14. OA 103 OF 2023
 15. OA 173 OF 2023
 16. OA 220 OF 2023
 17. OA 222 OF 2023
 18. OA 223 OF 2023
 19. OA 543 of 2022.
 20. OA 680 of 2022.
 21. CCP 26 of 2020 (OA 178 of 2018)
 22. OA 02 of 2023
 23. OA 106 of 2022
 24. CCP 34 of 2020 (OA 942 of 2018)
 25. CCP 36 of 2020 (OA 889 of 2019)
 26. CCP 6 of 2023 (OA 285 of 2022)
 27. OA 234 of 2023
 28. OA 59 of 2023
 29. OA 593 of 2022
 30. OA 60 of 2023
 31. OA 61of 2023
 32. OA 62 of 2023
  UPDATED ON //2023
Date Bench I Bench II Bench III Bench IV
24.04.2023
  UPDATED ON //2023
  UPDATED ON //2023
  UPDATED ON 24/04/2023
 1. MA 22 of 2023 [OA 363 of 2018]
 2. MA 23 of 2023 [OA 363 of 2018]
 3. OA 128 of 2023
 4. OA 131 of 2023
 5. OA 137 of 2023
 6. OA 196 of 2020
 7. OA 216 of 2023
 8. OA 217 of 2023
 9. OA 218 of 2023
 10. OA 221 of 2023
 11. CCP 42 OF 2022 (OA 573 OF 2019)
 12. CCP 43 OF 2022 (OA 531 OF 2019)
 13. OA 265 OF 2022
 14. OA 317 OF 2021
 15. OA 638 OF 2022
 16. OA 681 OF 2022
 17. OA 765 OF 2022
 18. OA 821 OF 2022
 19. MA 33 of 2022 (OA 238 of 2019)
 20. OA 238 of 2019
 21. OA 839 of 2022
 22. CCP 70 of 2020 (OA 358 of 2019)
 23. OA 171 of 2023
 24. OA 52 of 2023
 25. OA 825 of 2022
 26. OA 834 of 2022
 27. OA 455 of 2022.
 28. OA 505 of 2018.
 29. OA 717 of 2022.
 30. UPDATED ON 25/04/2023
 31. MA 103 of 2022 (OA 353 of 2022)
 32. OA 235 of 2022
 33. OA 353 of 2022
 34. OA 420 of 2022
 35. OA 562 of 2021
 36. OA 582 of 2019
 37. OA 895 of 2021
  UPDATED ON //2023
Date Bench I Bench II Bench III Bench IV
20.04.2023
  UPDATED ON //2023
  UPDATED ON //2023
  UPDATED ON 20/04/2023
 1. CCP 236 of 2022 [OA 813 of 2021]
 2. CCP 6 of 2022 [OA 87 of 2016]
 3. CCP 87 of 2022 [OA 535 of 2020]
 4. OA 404 of 2022
 5. OA 68 of 2023
 6. OA 514 of 2022
 7. OA 609 of 2022
 8. OA 687 of 2022
 9. OA 696 of 2019
 10. OA 84 of 2023
 11. OA 997 of 2019
 12. OA 445 of 2022.
 13. OA 937 of 2019.
 14. OA 77 of 2023 (MA 25 of 2023).
 15. OA 219 of 2023
 16. OA 529 of 2022
 17. UPDATED ON 02/05/2023
 18. MA 25 of 2023. (OA 77 of 2023)._200423
  UPDATED ON //2023
Date Bench I Bench II Bench III Bench IV
19.04.2023
  UPDATED ON //2023
  UPDATED ON //2023
  UPDATED ON 19/04/2023
 1. OA 1221 of 2015
 2. OA 171 of 2023
 3. OA 55 of 2023
 4. OA 170 of 2022
 5. OA 1011 of 2018
 6. MA 111 of 2022 (OA 672 of 2021)
 7. MA 36 of 2022 (OA 83 of 2018)
 8. OA 490 of 2021
 9. OA 495 of 2021
 10. OA 672 of 2021
 11. OA 127 OF 2021
 12. OA 164 OF 2021
 13. OA 618 OF 2017
 14. OA 655 OF 2017
 15. OA 997 OF 2019
  UPDATED ON //2023
Date Bench I Bench II Bench III Bench IV
18.04.2023
  UPDATED ON //2023
  UPDATED ON //2023
  UPDATED ON 18/04/2023
 1. CCP 28 of 2023 [OA 356 of 2022]
 2. CCP 35 of 2023 [OA 909 of 2021]
 3. MA 22 of 2021 [OA 93 of 2021]
 4. OA 188 of 2020
 5. OA 20 of 2023
 6. OA 211 of 2023
 7. OA 212 of 2023
 8. OA 213 of 2023
 9. OA 214 of 2023
 10. OA 215 of 2023
 11. OA 315 of 2021
 12. OA 917 of 2019
 13. OA 93 of 2021
 14. CCP 28 of 2022 (OA 113 of 2020)
 15. OA 535 of 2022
 16. OA 818 of 2019
 17. OA 172 of 2020
 18. OA 39 of 2023
 19. OA 604 of 2021
 20. OA 654 of 2022
 21. MA 1 of 2023. (OA 77 of 2022).
 22. MA 74 of 2020 (OA 941 of 2019).
 23. OA 121 of 2020.
 24. OA 322 of 2022.
 25. OA 77 of 2022.
 26. OA 941 of 2019.
 27. CCP 100 OF 2022 (OA 673 OF 2019)
 28. CCP 13 OF 2023 (OA 311 OF 2021)
 29. CCP 237 OF 2022 (OA 274 OF 2022)
 30. CCP 82 OF 2017 (OA 1061 OF 2016)
 31. MA 20 OF 2022 (OA 78 OF 2022)
 32. OA 121 OF 2023
 33. OA 122 OF 2023
 34. OA 538 OF 2022
 35. OA 561 OF 2022
 36. OA 704 OF 2022
 37. OA 71 OF 2023
 38. OA 78 OF 2022
 39. OA 90 OF 2023
  UPDATED ON //2023
Date Bench I Bench II Bench III Bench IV
17.04.2023
  UPDATED ON //2023
  UPDATED ON //2023
  UPDATED ON 17/04/2023
 1. CCP 92 of 2022 (OA 432 of 2020)
 2. OA 64 of 2023
 3. OA 65 of 2023
 4. OA 66 of 2023
 5. OA 69 of 2023
 6. OA 70 of 2023
 7. OA 92 of 2023
 8. CCP 19 of 2023 [OA 89 of 2020]
 9. MA 135 of 2022 [OA 896 of 2019]
 10. MA 136 of 2022 [OA 896 of 2019]
 11. MA 137 of 2022 [OA 704 of 2014]
 12. MA 138 of 2022 [OA 704 of 2014]
 13. MA 21 of 2023 [OA 210 of 2023]
 14. OA 140 of 2023
 15. OA 192 of 2023
 16. OA 193 of 2023
 17. OA 194 of 2023
 18. OA 210 of 2023
 19. OA 325 of 2022
 20. OA 458 of 2022
 21. OA 583 of 2022
 22. OA 882 of 2019
 23. CCP 22 OF 2023 (OA 345 OF 2022)
 24. CCP 50 OF 2020 (OA 300 OF 2019)
 25. MA 147 OF 2022 (OA 528 OF 2021)
 26. OA 16 OF 2023
 27. OA 528 OF 2021
 28. OA 626 OF 2022
 29. OA 63 OF 2023
 30. OA 236 of 2020
 31. OA 336 of 2022
 32. OA 984 of 2018
 33. UPDATED ON 18/04/2023
 34. OA 371 of 2022
 35. OA 577 of 2022
 36. OA 578 of 2022
 37. OA 735 of 2022
 38. OA 893 of 2021
 39. OA 99 of 2022
 40. OA 209 of 2023.
 41. OA 794 of 2022.
 42. OA 806 of 2022.
 43. OA 91 of 2023.
  UPDATED ON //2023
Date Bench I Bench II Bench III Bench IV
13.04.2023
  UPDATED ON //2023
  UPDATED ON //2023
  UPDATED ON 13/04/2023
 1. OA 05 of 2023
 2. OA 06 of 2023
 3. OA 519 of 2022
 4. OA 519 of 2022 (Modified)
 5. OA 634 of 2021
 6. OA 158 of 2023.
 7. OA 661 of 2022.
 8. CCP 26 of 2022 (OA 456 of 2020)
 9. OA 177 OF 2023
 10. OA 719 OF 2021
 11. OA 75 OF 2022
  UPDATED ON //2023
Date Bench I Bench II Bench III Bench IV
12.04.2023
  UPDATED ON //2023
  UPDATED ON //2023
  UPDATED ON 12/04/2023
 1. OA 297 of 2017
 2. OA 461 of 2022
 3. OA 552 of 2022
 4. OA 749 of 2022
 5. OA 1088 of 2017
 6. OA 234 of 2018
 7. OA 342 of 2018
 8. OA 788 of 2017
 9. OA 248 of 2019.
 10. OA 294 of 2019.
 11. OA 704 of 2021.
 12. OA 878 of 2021.
 13. OA 774 of 2022
 14. UPDATED ON 13/04/2023
 15. OA 505 of 2022
 16. OA 500 of 2021
  UPDATED ON //2023
Date Bench I Bench II Bench III Bench IV
11.04.2023
  UPDATED ON //2023
  UPDATED ON //2023
  UPDATED ON 12/04/2023
 1. OA 387 of 2022
 2. OA 526 of 2022
 3. OA 538 of 2022
 4. OA 598 of 2022
 5. OA 599 of 2022
 6. OA 634 of 2022
 7. CCP 118 of 2019 (OA 393 of 2019)
 8. MA 95 of 2022 (OA 1153 of 2017)
 9. MA 96 of 2022 (OA 1153 of 2017)
 10. OA 205 of 2023
 11. OA 852 of 2019
 12. OA 870 of 2021
 13. OA 267 of 2022
 14. CCP 15 of 2023 [OA 1043 of 2017]
 15. CCP 245 of 2022 [OA 453 of 2018]
 16. CCP 33 of 2023 [OA 168 of 2022]
 17. CCP 34 of 2023 [OA 316 of 2022]
 18. MA 16 of 2023 [OA 495 of 2019]
 19. OA 190 of 2023
 20. OA 191 of 2023
 21. OA 195 of 2023
 22. OA 204 of 2023
 23. OA 206 of 2023
 24. OA 207 of 2023
 25. OA 259 of 2020
 26. OA 495 of 2019
 27. OA 54 of 2021
 28. OA 528 of 2022
 29. OA 692 of 2022
 30. OA 744 of 2022
 31. OA 747 of 2022
 32. OA 751 of 2022
 33. OA 783 of 2019
 34. OA 798 of 2022
 35. OA 838 of 2022
 36. OA 886 of 2019
 37. OA 97 of 2023
 38. OA 102 of 2023
 39. OA 671 of 2022
 40. OA 690 of 2022
 41. OA 736 of 2022
 42. OA 746 of 2022
 43. OA 788 of 2022
 44. OA 799 of 2022
 45. OA 821 of 2022
 46. CCP 250 of 2022 (OA 584 of 2022).
 47. OA 152 of 2022.
 48. OA 208 of 2023.
 49. OA 229 of 2022.
 50. OA 67 of 2023.
 51. OA 752 of 2022.
 52. OA 759 of 2022.
  UPDATED ON //2023
Date Bench I Bench II Bench III Bench IV
10.04.2023
  UPDATED ON //2023
  UPDATED ON //2023
  UPDATED ON 10/04/2023
 1. CCP 257 of 2022 [OA 191 of 2017]
 2. MA 19 of 2023 [OA 424 of 2016]
 3. MA 20 of 2023 [OA 424 of 2016]
 4. OA 196 of 2023
 5. OA 197 of 2023
 6. OA 198 of 2023
 7. OA 199 of 2023
 8. OA 200 of 2023
 9. OA 201 of 2023
 10. OA 202 of 2023
 11. OA 203 of 2023
 12. OA 235 of 2023
 13. OA 47 of 2022
 14. OA 565 of 2022
 15. OA 929 of 2021
 16. OA 936 of 2019
 17. OA 506 of 2022.
 18. OA 363 of 2022
 19. OA 433 of 2020
 20. OA 560 of 2022
 21. CCP 52 of 2022 (OA 6 of 2020)........
 22. CCP 57 OF 2021 (OA 1346 OF 2014).........
 23. CCP 64 OF 2021 (OA 513 OF 2021)..........
 24. UPDATED ON 11/04/2023
 25. CCP 58 of 2022 (OA 524 of 2020)
 26. CCP 59 of 2022 (OA 525 of 2020)
 27. CCP 60 of 2022 (OA 526 of 2020)
 28. CCP 61 of 2022 (OA 527 of 2020)
 29. CCP 62 of 2022 (OA 528 of 2020)
 30. CCP 63 of 2022 (OA 529 of 2020)
 31. CCP 64 of 2022 (OA 531 of 2020)
 32. CCP 65 of 2022 (OA 532 of 2020)
 33. CCP 66 of 2022 (OA 512 of 2020)
 34. CCP 67 of 2022 (OA 513 of 2020)
 35. CCP 68 of 2022 (OA 515 of 2020)
 36. CCP 69 of 2022 (OA 517 of 2020)
 37. CCP 70 of 2022 (OA 518 of 2020)
 38. CCP 71 of 2022 (OA 519 of 2020)
 39. CCP 72 of 2022 (OA 520 of 2020)
 40. CCP 73 of 2022 (OA 521 of 2020)
 41. CCP 74 of 2022 (OA 522 of 2020)
 42. CCP 75 of 2022 (OA 322 of 2020)
 43. CCP 76 of 2022 (OA 323 of 2020)
 44. CCP 77 of 2022 (OA 324 of 2020)
 45. CCP 78 of 2022 (OA 325 of 2020)
 46. CCP 79 of 2022 (OA 326 of 2020)
 47. CCP 80 of 2022 (OA 327 of 2020)
 48. CCP 81 of 2022 (OA 328 of 2020)
 49. CCP 82 of 2022 (OA 329 of 2020)
 50. CCP 83 of 2022 (OA 330 of 2020)
 51. CCP 84 of 2022 (OA 331 of 2020)
 52. CCP 85 of 2022 (OA 332 of 2020)
 53. CCP 86 of 2022 (OA 333 of 2020)
  UPDATED ON //2023
Date Bench I Bench II Bench III Bench IV
06.04.2023
  UPDATED ON //2023
  UPDATED ON //2023
  UPDATED ON 06/04/2023
 1. CCP 246 of 2022 [OA 299 of 2021]
 2. OA 219 of 2023
 3. OA 482 of 2022
 4. CCP 242 of 2022 (OA 111 of 2021).
 5. OA 231 of 2021.
 6. OA 419 OF 2017
 7. OA 452 OF 2022
 8. OA 486 OF 2022
 9. OA 764 OF 2019
 10. OA 389 of 2022
 11. OA 826 of 2022
 12. OA 827 of 2022
 13. OA 828 of 2022
  UPDATED ON //2023
Date Bench I Bench II Bench III Bench IV
05.04.2023
  UPDATED ON //2023
  UPDATED ON //2023
  UPDATED ON 05/04/2023
 1. OA 553 of 2021
 2. OA 620 of 2021
 3. OA 805 of 2019
 4. OA 204 of 2020
 5. OA 6 of 2021
 6. OA 908 of 2018
 7. CCP 42 of 2022 (OA 573 of 2019).
 8. CCP 43 of 2022 (OA 531 of 2019).
 9. MA 15 of 2020 (OA 774 of 2018).
 10. OA 1056 of 2016.
 11. OA 77 of 2023.
 12. OA 774 of 2018.
 13. OA 989 of 2016.
 14. OA 480 OF 2021
 15. OA 484 OF 2019
 16. OA 773 OF 2019
  UPDATED ON //2023
Date Bench I Bench II Bench III Bench IV
31.03.2023
  UPDATED ON //2023
  UPDATED ON //2023
  UPDATED ON 31/03/2023
 1. CCP 32 of 2023 [OA 643 of 2018]
 2. MA 18 of 2023 [OA 364 of 2022]
 3. MA 19 of 2023 [OA 424 of 2016]
 4. OA 138 of 2023
 5. OA 183 of 2023
 6. OA 185 of 2023
 7. OA 189 of 2023
 8. OA 219 of 2023
 9. OA 222 of 2020
 10. OA 222 of 2022
 11. OA 24 of 2023
 12. OA 25 of 2023
 13. OA 599 of 2018
 14. OA 704 of 2022
 15. CCP 26 of 2021 (OA 639 of 2016)
 16. OA 08 of 2019
 17. OA 803 of 2021
 18. OA 175 of 2022.
 19. OA 479 of 2022.
 20. CCP 46 of 2022
 21. OA 625 of 2014
 22. CCP 8 OF 2023 (OA 160 OF 2021)
 23. CCP 9 OF 2023 (OA 726 OF 2019)
 24. MA 133 OF 2022 (OA 403 OF 2017)
 25. OA 403 OF 2017
 26. OA 58 OF 2023
 27. OA 74 OF 2023
  UPDATED ON //2023
Date Bench I Bench II Bench III Bench IV
30.03.2023
  UPDATED ON //2023
  UPDATED ON //2023
  UPDATED ON 30/03/2023
 1. OA 500 of 2021.
 2. CCP 61 OF 2017 (OA 669 OF 2012)
 3. OA 654 OF 2022
 4. OA 928 of 2021
 5. OA 158 of 2023
 6. OA 313 of 2022
  UPDATED ON //2023
Date Bench I Bench II Bench III Bench IV
29.03.2023
  UPDATED ON //2023
  UPDATED ON //2023
  UPDATED ON 29/03/2023
 1. OA 619 of 2019
 2. OA 1227 of 2016
 3. OA 29 of 2019
 4. OA 909 of 2018
 5. MA 106 of 2021 (OA 505 of 2020).
 6. OA 303 of 2020.
 7. OA 505 of 2020.
 8. OA 543 of 2020.
 9. OA 797 of 2021.
  UPDATED ON //2023
Date Bench I Bench II Bench III Bench IV
28.03.2023
  UPDATED ON //2023
  UPDATED ON //2023
  UPDATED ON 28/03/2023
 1. CCP 30 of 2023 [OA 55 of 2022]
 2. CCP 31 of 2023 [OA 868 of 2021]
 3. MA 17 of 2023 [OA 181 of 2023]
 4. OA 1041 of 2018
 5. OA 1043 of 2018
 6. OA 1044 of 2018
 7. OA 179 of 2022
 8. OA 180 of 2023
 9. OA 181 of 2023
 10. OA 182 of 2015
 11. OA 607 of 2021
 12. CCP 11 of 2023 (OA 330 of 2022)
 13. OA 101 of 2023
 14. OA 182 of 2023
 15. OA 184 of 2023
 16. OA 188 of 2023
 17. OA 57 of 2023
 18. OA 688 of 2022
 19. OA 96 of 2023
 20. OA 1124 of 2017.
 21. OA 149 of 2019.
 22. OA 187 of 2023.
 23. OA 277 of 2020.
 24. OA 813 of 2022.
 25. OA 218 of 2022
 26. OA 316 of 2021
 27. UPDATED ON 29/03/2023
 28. OA 10 of 2023.
 29. OA - 186 of 2023
  UPDATED ON //2023
Date Bench I Bench II Bench III Bench IV
27.03.2023
  UPDATED ON //2023
  UPDATED ON //2023
  UPDATED ON 27/03/2023
 1. CCP 27 of 2023 [OA 720 of 2022]
 2. CCP 28 of 2023 [OA 356 of 2022]
 3. CCP 29 of 2023 [OA 522 of 2022]
 4. MA 148 of 2022 [OA 1038 of 2015]
 5. OA 176 of 2023
 6. OA 177 of 2023
 7. OA 178 of 2023
 8. OA 179 of 2023
 9. OA 266 of 2020
 10. OA 731 of 2022
 11. OA 76 of 2023
 12. OA 78 of 2023
 13. MA - 102 OF 2022 (OA 725 of 2021)
 14. OA 34 of 2023
 15. OA 375 of 2017
 16. OA 725 of 2021
 17. OA 170 of 2023
 18. OA 47 of 2023
 19. OA 48 of 2023
 20. OA 49 of 2023
 21. OA 51 of 2023
 22. OA 53 of 2023
 23. OA 816 of 2022
 24. OA 94 of 2023
 25. OA 95 of 2023
 26. OA 261 OF 2020
 27. OA 276 OF 2022
 28. OA 284 OF 2021
 29. OA 315 OF 2022
 30. OA 774 OF 2021
 31. UPDATED ON 28/03/2023
 32. OA 631 OF 2022
  UPDATED ON //2023
Date Bench I Bench II Bench III Bench IV
24.03.2023
  UPDATED ON //2023
  UPDATED ON //2023
  UPDATED ON 24/03/2023
 1. OA 127 of 2020
 2. OA 39 of 2022
 3. OA 79 of 2023
 4. OA 80 of 2023
 5. OA 805 of 2022
 6. OA 114 of 2023.
 7. OA 125 of 2023.
 8. OA 175 of 2023.
 9. OA 82 OF 2023
 10. OA 83 OF 2023
 11. OA 84 OF 2023
 12. CCP 16 of 2023 [OA 387 of 2019]
 13. CCP 17 of 2023 [OA 759 of 2019]
 14. OA 169 of 2023
 15. OA 170 of 2023
 16. OA 171 of 2023
 17. OA 172 of 2023
 18. OA 173 of 2023
 19. OA 174 of 2023
 20. OA 534 of 2019
 21. RA 8 of 2022 [OA 944 of 2018]
 22. RA 9 of 2022 [OA 916 of 2018]
  UPDATED ON //2023
Date Bench I Bench II Bench III Bench IV
23.03.2023
  UPDATED ON //2023
  UPDATED ON //2023
  UPDATED ON 23/03/2023
 1. OA 139 of 2023
 2. OA 362 of 2023
 3. OA 556 of 2022
 4. OA 764 of 2021
 5. OA 291 of 2021
 6. OA 719 of 2021
 7. OA 729 of 2022.
 8. OA 679 OF 2013
 9. OA 126 of 2022
 10. OA 214 of 2016
  UPDATED ON //2023
Date Bench I Bench II Bench III Bench IV
22.03.2023
  UPDATED ON //2023
  UPDATED ON //2023
  UPDATED ON 22/03/2023
 1. OA 389 of 2020
 2. OA 390 of 2020
 3. OA 93 of 2019
 4. OA 1006 of 2017
 5. OA 214 of 2021
 6. OA 233 of 2022
 7. OA 404 of 2022
 8. OA 643 of 2022
 9. OA 68 of 2023
 10. OA 1006 OF 2016
 11. OA 1007 OF 2016
 12. OA 976 OF 2016
  UPDATED ON //2023
Date Bench I Bench II Bench III Bench IV
21.03.2023
  UPDATED ON //2023
  UPDATED ON //2023
  UPDATED ON 21/03/2023
 1. CCP 241 OF 2022 (OA 914 OF 2015)
 2. CCP 26 OF 2023 (OA 235 OF 2021)
 3. OA 164 OF 2023
 4. OA 165 OF 2023
 5. OA 166 OF 2023
 6. OA 167 OF 2023
 7. OA 168 OF 2023
 8. CCP 251 of 2022 (OA 30 of 2020).
 9. MA 14 of 2023 (OA 313 of 2017).
 10. MA 15 of 2023 (OA 286 of 2014).
 11. OA 1 of 2023.
 12. OA 113 of 2022.
 13. OA 646 of 2022.
 14. OA 668 of 2022.
 15. OA 761 of 2022.
 16. CCP 15 of 2022 (OA 380 of 2019).
 17. OA 303 of 2019
 18. OA 494 of 2022
 19. RA 6 of 2022 _OA 653 of 2018
 20. RA 7 of 2022 _OA 990 of 2018
 21. CCP 252 of 2022
 22. OA 677 OF 2022
 23. OA 678 OF 2022
 24. OA 679 OF 2022
 25. OA 791 of 2022
 26. OA 792 of 2022
 27. OA 793 of 2022
  UPDATED ON //2023
Date Bench I Bench II Bench III Bench IV
20.03.2023
  UPDATED ON //2023
  UPDATED ON //2023
  UPDATED ON 20/03/2023
 1. CCP 25 of 2023 [OA 449 of 2020]
 2. MA 13 of 2023 [OA 358 of 2020]
 3. OA 156 of 2023
 4. OA 160 of 2023
 5. OA 161 of 2023
 6. OA 163 of 2023
 7. OA 388 of 2022
 8. OA 490 of 2022
 9. OA 520 of 2022
 10. OA 844 of 2022
 11. OA 169 OF 2020
 12. OA 214 OF 2020
 13. OA 215 OF 2020
 14. OA 283 OF 2022
 15. OA 518 OF 2022
 16. OA 521 OF 2019
 17. OA 71 OF 2021
 18. CCP 5 of 2023 (OA 593 of 2019)
 19. CCP 7 of 2023 (OA 109 of 2022)
 20. OA 159 of 2023
 21. OA 758 of 2022
 22. OA 770 of 2022
 23. OA 771 of 2022
 24. OA 527 of 2022.
 25. UPDATED ON 21/03/2023
 26. CCP 1 of 2023 _OA 194 of 2022
 27. CCP 4 of 2023 _OA 248 of 2022
 28. OA 157 of 2023
 29. OA 162 of 2023
 30. OA 464 of 2022
 31. OA 158 of 2023
  UPDATED ON //2023
Date Bench I Bench II Bench III Bench IV
17.03.2023
  UPDATED ON //2023
  UPDATED ON //2023
  UPDATED ON 17/03/2023
 1. CCP 14 of 2020 [OA 653 of 2019]
 2. OA 30 of 2023
 3. OA 37 of 2023
 4. OA 750 of 2022
 5. OA 775 of 2022
 6. OA 780 of 2022
 7. OA 782 of 2022
 8. OA 784 of 2022
 9. OA 73 of 2023
 10. OA 74 of 2023
 11. OA 824 of 2022
 12. OA 277 of 2020.
 13. OA 484 of 2022.
 14. OA 667 of 2021.
 15. CCP 75 of 2018 _OA 689 of 2017
 16. OA 13 of 2023
 17. OA 228 of 2021
  UPDATED ON //2023
Date Bench I Bench II Bench III Bench IV
16.03.2023
  UPDATED ON //2023
  UPDATED ON //2023
  UPDATED ON 16/03/2023
 1. CCP 239 of 2022 [OA 829 of 2021]
 2. CCP 24 of 2023 [OA 787 of 2021]
 3. CCP 243 of 2022 [OA 62 of 2022]
 4. OA 153 of 2023
 5. OA 154 of 2023
 6. OA 155 of 2023
 7. OA 273 of 2020
 8. OA 462 of 2019
 9. OA 495 of 2019
 10. OA 54 of 2023
 11. OA 587 of 2022
 12. OA 588 of 2022
 13. OA 589 of 2022
 14. OA 590 of 2022
 15. OA 591 of 2022
 16. OA 757 of 2022
 17. OA 640 of 2022
 18. OA 754 of 2022
 19. OA 781 of 2022
 20. OA 798 of 2022
 21. OA 799 of 2022
 22. CCP 10 of 2023 _OA 835 of 2018
 23. OA 119 of 2023
 24. OA 56 of 2023
 25. OA 68 of 2023
 26. OA 800 of 2022
 27. OA 119 of 2022.
 28. OA 153 of 2022.
 29. OA 156 of 2022.
 30. OA 23 of 2023.
 31. OA 474 of 2020.
 32. OA 498 of 2022.
 33. OA 567 of 2022.
 34. OA 603 of 2022.
 35. OA 683 of 2019.
 36. OA 71 of 2022.
 37. OA 98 of 2022.
  UPDATED ON //2023
Date Bench I Bench II Bench III Bench IV
15.03.2023
  UPDATED ON //2023
  UPDATED ON //2023
  UPDATED ON 15/03/2023
 1. CCP 20 of 2023 [OA 405 of 2019]
 2. CCP 21 of 2023 [OA 427 of 2021]
 3. OA 111 of 2023
 4. OA 143 of 2023
 5. OA 147 of 2023
 6. OA 24 of 2023
 7. OA 25 of 2023
 8. OA 26 of 2023
 9. OA 27 of 2023
 10. OA 704 of 2022
 11. OA 734 of 2022
 12. MA 54 of 2019 (OA 7 of 2018)
 13. OA 7 of 2018
 14. OA 311 OF 2018
 15. OA 353 OF 2018
 16. OA 464 OF 2017
 17. OA 921 OF 2016
 18. OA 97 of 2015
 19. OA 301 of 2022
 20. OA 20 of 2021.
 21. OA 298 of 2019.
 22. OA 418 of 2019.
 23. OA 449 of 2022.
 24. OA 477 of 2015.
 25. OA 988 of 2012.
  UPDATED ON //2023
Date Bench I Bench II Bench III Bench IV
14.03.2023
  UPDATED ON //2023
  UPDATED ON //2023
  UPDATED ON 14/03/2023
 1. MA 127 of 2022 (OA 610 of 2021)
 2. OA 610 of 2021
 3. OA 639 of 2022
 4. OA 760 of 2022
 5. OA 931 of 2021
 6. CCP 99 OF 2022 (OA 842 OF 2016)
 7. OA 150 OF 2020
 8. OA 152 OF 2023
 9. OA 309 OF 2022
 10. MA 80 OF 2021 (OA 11 of 2021)
 11. OA 1323 of 2011
 12. OA 321 of 2020
 13. OA 499 of 2022
 14. OA 683 of 2022
 15. OA 716 of 2013
 16. OA 1066 of 2015
 17. OA 241 of 2020
 18. OA 287 of 2010
 19. OA 356 of 2010
 20. OA 803 of 2022
 21. OA 804 of 2022
 22. CCP 22 of 2023 _OA 345 of 2022
 23. CCP 23 of 2023 _OA 808 of 2021
 24. MA 12 of 2023 _OA 12 of 2022
 25. OA 148 of 2023
 26. OA 149 of 2023
 27. OA 150 of 2023
 28. OA 151 of 2023
 29. OA 186 of 2020
 30. OA 655 of 2022
  UPDATED ON //2023
Date Bench I Bench II Bench III Bench IV
10.03.2023
  UPDATED ON //2023
  UPDATED ON //2023
  UPDATED ON 10/03/2023
 1. OA 136 of 2023
 2. OA 137 of 2023
 3. OA 138 of 2023
 4. OA 139 of 2023
 5. OA 140 of 2023
 6. OA 141 of 2023
 7. OA 142 of 2023
 8. OA 144 of 2023
 9. OA 145 of 2023
 10. OA 146 of 2023
 11. OA 842 of 2021
 12. MA 07 of 2023(OA 508 of 2014)
 13. MA 121 of 2022 (OA 508 of 2014)
 14. OA 237 of 2022
 15. OA 238 of 2022
 16. OA 239 of 2022
 17. OA 324 of 2021
 18. OA 15 of 2023
 19. OA 16 of 2023
 20. OA 17 of 2023
 21. OA 18 of 2023
 22. OA 21 of 2023
 23. CCP 4 OF 2023 (OA 748 OF 2022)
 24. CCP 74 OF 2019 (OA 433 OF 2018)
 25. OA 119 OF 2020
 26. OA 310 OF 2022
 27. OA 81 OF 2023
 28. OA 570 of 2022
 29. OA 674 of 2022
 30. CCP 2 of 2023 (OA 470 of 2022).
 31. CCP 45 of 2021 (OA 421 of 2020).
 32. OA 706 of 2022.
  UPDATED ON //2023
Date Bench I Bench II Bench III Bench IV
09.03.2023
  UPDATED ON //2023
  UPDATED ON //2023
  UPDATED ON 09/03/2023
 1. CCP 19 of 2023 [OA 89 of 2020]
 2. OA 128 of 2023
 3. OA 129 of 2023
 4. OA 130 of 2023
 5. OA 131 of 2023
 6. OA 132 of 2023
 7. OA 133 of 2023
 8. OA 134 of 2023
 9. OA 135 of 2023
 10. OA 174 of 2022
 11. OA 22 of 2021
 12. OA 746 of 2022
 13. UPDATED ON 10/03/2023
 14. CCP 46 of 2022 (OA 599 of 2021)
 15. OA 187 of 2022
 16. OA 280 of 2022
 17. OA 281 of 2022
 18. OA 51 of 2021
 19. OA 865 of 2021
 20. OA 102 of 2022.
 21. OA 13 of 2022.
 22. OA 220 of 2022.
 23. OA 269 of 2021.
 24. OA 550 of 2021.
 25. OA 68 of 2022.
 26. OA 691 of 2022.
 27. OA 726 of 2022.
 28. OA 833 of 2021.
 29. CCP 225 of 2022 (OA 703 of 2019)
 30. OA 337 of 2019
 31. OA 363 of 2022
 32. OA 4 of 2020
 33. OA 420 of 2022
 34. OA 450 of 2022
 35. OA 721 of 2022
 36. OA 85 of 2021
 37. OA 978 of 2014
 38. OA 461 OF 2022
 39. OA 515 OF 2022
 40. OA 552 OF 2022
 41. OA 636 OF 2022
 42. OA 749 OF 2022
  UPDATED ON //2023
Date Bench I Bench II Bench III Bench IV
06.03.2023
  UPDATED ON //2023
  UPDATED ON //2023
  UPDATED ON 06/03/2023
 1. CCP 18 of 2023 [OA 204 of 2016]
 2. MA 10 of 2023 [OA 127 of 2023]
 3. MA 11 of 2023 [CCP 97 of 2022]
 4. OA 11 of 2023
 5. OA 123 of 2023
 6. OA 126 of 2023
 7. OA 127 of 2023
 8. OA 739 of 2022
 9. OA 795 of 2022
 10. OA 467 of 2022
 11. OA 592 of 2022
 12. OA 613 of 2022
 13. OA 659 of 2022
 14. OA 124 of 2023.
 15. OA 474 of 2021.
 16. OA 835 of 2021.
 17. OA 309 of 2021
 18. OA 310 of 2021
 19. OA 742 of 2021
 20. OA 22 of 2023
 21. OA 52 of 2023
 22. CCP 48 OF 2022 (OA 144 OF 2019)
 23. CCP 55 OF 2022 (OA 959 OF 2019)
 24. OA 377 OF 2022
  UPDATED ON //2023
Date Bench I Bench II Bench III Bench IV
03.03.2023
  UPDATED ON //2023
  UPDATED ON //2023
  UPDATED ON 03/03/2023
 1. CCP 95 of 2022 (OA 32 of 2022)
 2. OA 534 of 2017
 3. OA 618 of 2022
 4. CCP 247 of 2022 (OA 882 of 2018)
 5. CCP 248 of 2022 (OA 881of 2018)
 6. MA-134 of 2022 (OA 12 of 2022)
 7. OA 692 of 2018
 8. OA 77 of 2023
 9. OA 895 of 2019
 10. MA 3 of 2023 _OA 413 of 2022
 11. OA 116 of 2023
 12. OA 117 of 2023
 13. OA 118 of 2023
 14. OA 119 of 2023
 15. OA 120 of 2023
 16. OA 121 of 2023
 17. OA 122 of 2023
 18. OA 413 of 2022
 19. MA 36 of 2022 (OA 83 of 2018).
 20. OA 616 of 2022.
 21. OA 617 of 2022.
 22. OA 650 of 2022.
 23. CCP 250 OF 2022 (OA 584 OF 2022)
 24. CCP 41 OF 2022 (OA 19 OF 2022)
 25. OA 305 OF 2022
 26. OA 525 OF 2022
 27. OA 623 OF 2022
  UPDATED ON //2023
Date Bench I Bench II Bench III Bench IV
02.03.2023
  UPDATED ON //2023
  UPDATED ON //2023
  UPDATED ON 02/03/2023
 1. CCP 16 of 2023 [OA 387 of 2019]
 2. CCP 17 of 2023 [OA 759 of 2019]
 3. MA 8 of 2023 [OA 629 of 2022]
 4. OA 111 of 2023
 5. OA 112 of 2023
 6. OA 113 of 2023
 7. OA 740 of 2022
 8. OA 777 of 2021
 9. OA 808 of 2019
 10. RA 10 of 2022 [MA 2 of 2019]
 11. OA 334 OF 2021
 12. OA 444 OF 2022
 13. OA 477 OF 2022
 14. OA 527 OF 2017
 15. OA 687 OF 2021
 16. CCP 30 of 2022(OA 265 of 2021)
 17. CCP 42 of 2019 (OA 779 of 2015)
 18. CCP 47 of 2020(OA 553 of 2014)
 19. CCP 56 of 2022(OA 126 of 2021)
 20. OA 114 of 2023
 21. OA 115 of 2023
 22. OA 198 of 2022
 23. OA 629 of 2021
 24. OA 151 of 2019
 25. OA 332 of 2022
 26. OA 631 of 2019
  UPDATED ON //2023
Date Bench I Bench II Bench III Bench IV
01.03.2023
  UPDATED ON //2023
  UPDATED ON //2023
  UPDATED ON 01/03/2023
 1. OA 193 of 2022
 2. OA 196 of 2021
 3. OA 282 of 2021
 4. OA 313 of 2022
 5. OA 358 of 2022
 6. OA 437 of 2019
 7. OA 679 of 2016
 8. OA 920 of 2018
 9. MA 5 of 2023 [OA 293 of 2022]
 10. OA 293 of 2022
 11. OA 475 of 2022
 12. OA 497 of 2021
 13. OA 508 of 2022
 14. OA 8 of 2022
 15. OA 881 of 2021
 16. (MA 72 OF 2021) OA 1349 OF 2011
 17. OA 1349 OF 2011
  UPDATED ON //2023
Date Bench I Bench II Bench III Bench IV
28.02.2023
  UPDATED ON //2023
  UPDATED ON //2023
  UPDATED ON 01/03/2023
 1. CCP 15 of 2023 [OA 1043 of 2017]
 2. OA 103 of 2023
 3. OA 104 of 2023
 4. OA 105 of 2023
 5. OA 106 of 2023
 6. OA 107 of 2023
 7. OA 108 of 2023
 8. OA 109 of 2023
 9. OA 41 of 2023
 10. OA 42 of 2023
 11. OA 43 of 2023
 12. OA 45 of 2023
 13. OA 46 of 2023
 14. OA 718 of 2022
 15. CCP 253 OF 2022 (OA 504 OF 2020)
 16. OA 183 OF 2022
 17. OA 30 OF 2022
 18. OA 31 OF 2022
 19. OA 770 OF 2021
 20. OA 887 OF 2021
 21. OA 917 OF 2021
 22. OA 1499 of 2009.
 23. OA 299 of 2022.
 24. OA 637 of 2022.
 25. UPDATED ON 02/03/2023
 26. MA 144 of 2022 (OA 935 of 2021)
 27. OA 110 of 2023
 28. OA 29 of 2023
 29. OA 40 of 2023
 30. OA 511 of 2022
 31. OA 767 of 2022
 32. OA 773 of 2022
 33. OA 935 of 2021
 34. OA 537 of 2022
 35. OA 743 of 2019
  UPDATED ON //2023
Date Bench I Bench II Bench III Bench IV
27.02.2023
  UPDATED ON //2023
  UPDATED ON //2023
  UPDATED ON 27/02/2023
 1. MA 149 of 2022 [OA 560 of 2018]
 2. MA 150 of 2022 [OA 560 of 2018]
 3. OA 100 of 2023
 4. OA 101 of 2023
 5. OA 28 of 2023
 6. OA 39 of 2022
 7. OA 505 of 2022
 8. OA 753 of 2022
 9. OA 762 of 2022
 10. OA 763 of 2022
 11. OA 820 of 2022
 12. OA 822 of 2022
 13. OA 823 of 2022
 14. OA 840 of 2022
 15. OA 98 of 2023
 16. OA 99 of 2023
 17. MA 40 OF 2022 (OA 231 of 2021)
 18. OA 102 of 2023
 19. OA 188 of 2022
 20. OA 231 of 2021
 21. OA 621 of 2022
 22. OA 642 of 2022
 23. OA 675 of 2022
 24. OA 766 of 2022
 25. MA 16 of 2021 (OA 989 of 2018).
 26. OA 306 of 2022.
 27. OA 510 of 2014.
 28. RA 1 of 2021 (OA 989 of 2018).
 29. OA 10 of 2022
 30. OA 186 of 2021
 31. OA 59 of 2022
 32. CCP 14 OF 2023 (OA 1117 OF 2015)
 33. OA 198 OF 2106
 34. OA 441 OF 2020
 35. OA 650 OF 2022
 36. OA 904 OF 2016
 37. RA 2 OF 2021 (OA 292 OF 2019)
  UPDATED ON //2023
Date Bench I Bench II Bench III Bench IV
23.02.2023
  UPDATED ON //2023
  UPDATED ON //2023
  UPDATED ON 23/02/2023
 1. CCP 13 of 2023 [OA 311 of 2021]
 2. CCP 249 of 2022 [OA 317 of 2020]
 3. MA 06 of 2023 [CCP 242 of 2022]
 4. MA 07 of 2023 [OA 508 of 2014]
 5. OA 125 of 2023
 6. OA 765 of 2022
 7. OA 93 of 2023
 8. OA 94 of 2023
 9. OA 95 of 2023
 10. OA 96 of 2023
 11. OA 97 of 2023
 12. OA 457 of 2022
 13. OA 552 of 2022
 14. OA 609 of 2022
 15. OA 681 of 2022
 16. OA 749 of 2022
 17. OA 145 of 2022.
 18. OA 221 of 2022.
 19. OA 255 of 2021.
 20. OA 295 of 2022.
 21. OA 478 of 2021.
 22. OA 924 of 2021.
 23. OA 554 of 2022
 24. OA 783 of 2022
 25. OA 867 of 2019
 26. MA 3 OF 2019 (OA 651OF 2018)
 27. OA 137 OF 2020
 28. OA 156 OF 2019
 29. OA 313 OF 2018
 30. OA 440 OF 2020
 31. OA 651OF 2018
 32. OA 825 OF 2022
 33. OA 902 OF 2019
 34. UPDATED ON 28/02/2023
 35. OA 11 of 2022
  UPDATED ON //2023
Date Bench I Bench II Bench III Bench IV
22.02.2023
  UPDATED ON //2023
  UPDATED ON //2023
  UPDATED ON 22/02/2023
 1. OA 1057 of 2015
 2. OA 257 of 2021
 3. OA 571 of 2021
 4. OA 601 of 2021
 5. OA 637 of 2019
 6. OA 686 of 2017
 7. OA 692 of 2017
 8. OA 966 of 2016
 9. OA 967 of 2016
 10. OA 44 of 2023
 11. OA 742 of 2022.
 12. OA 196 of 2020
 13. OA 317 of 2021
 14. OA 374 of 2019
 15. OA 375 of 2019
 16. OA 452 of 2019
 17. OA 468 of 2018
 18. OA 563 of 2019
 19. OA 676 of 2018
 20. OA 814 of 2019
 21. OA 928 of 2018
 22. OA 844 of 2021
  UPDATED ON //2023
Date Bench I Bench II Bench III Bench IV
21.02.2023
  UPDATED ON //2023
  UPDATED ON //2023
  UPDATED ON 21/02/2023
 1. CCP 94 of 2022 [OA 192 of 2021]
 2. MA 67 of 2021 [OA 188 of 2021]
 3. OA 231 of 2022
 4. OA 301 of 2017
 5. OA 33 of 2023
 6. OA 358 of 2020
 7. OA 36 of 2023
 8. OA 367 of 2020
 9. OA 808 of 2019
 10. OA 577 of 2022
 11. OA 624 of 2022
 12. OA 700 of 2022
 13. OA 749 of 2021
 14. OA 31 of 2023
 15. OA 620 of 2022
 16. OA 32 of 2023
 17. OA 55 of 2023
 18. OA 725 of 2022
 19. OA 866 of 2017
 20. OA 257 OF 2022
 21. OA 735 OF 2019
 22. OA 737 OF 2019
 23. OA 772 OF 2021
 24. OA 78 OF 2020
 25. OA 789 OF 2022
  UPDATED ON //2023
Date Bench I Bench II Bench III Bench IV
20.02.2023
  UPDATED ON //2023
  UPDATED ON //2023
  UPDATED ON 20/02/2023
 1. CCP 12 of 2023 [OA 507 of 2020]
 2. CCP 48 of 2020 [OA 770 of 2019]
 3. MA 20 of 2022 [OA 78 of 2022]
 4. MA 68 of 2022 [OA 286 of 2014]
 5. MA 9 of 2023 [OA 85 of 2023]
 6. OA 188 of 2020
 7. OA 634 of 2022
 8. OA 78 of 2022
 9. OA 833 of 2022
 10. OA 834 of 2022
 11. OA 838 of 2022
 12. OA 839 of 2022
 13. OA 91 of 2023
 14. OA 92 of 2023
 15. MA 17 of 2021 _OA 594 of 2015
 16. MA 21 of 2022 _OA 594 of 2015
 17. OA 558 of 2022
 18. OA 594 of 2015
 19. OA 652 of 2015
 20. OA 660 of 2022
 21. OA 664 of 2022
 22. OA 732 of 2022
 23. OA 745 of 2022
 24. OA 581 OF 2022
 25. OA 623 OF 2022
 26. OA 864 OF 2021
 27. MA 114 of 2021 (OA 140 of 2021)
 28. MA 122 of 2022 (OA 692 of 2021)
 29. OA 140 of 2021
 30. OA 155 of 2022
 31. OA 517 of 2022
 32. OA 568 of 2022
 33. OA 692 of 2021
 34. UPDATED ON 21/02/2023
 35. MA 61 of 2021 (OA 525 of 2021).
 36. MA 90 of 2021 (OA 726 of 2021).
 37. MA 91 of 2021 (OA 727 of 2021).
 38. MA 92 of 2021 (OA 728 of 2021).
 39. MA 93 of 2021 (OA 527 of 2021).
 40. OA 525 of 2021
 41. OA 527 of 2021.
 42. OA 726 of 2021.
 43. OA 727 of 2021.
 44. OA 728 of 2021.
  UPDATED ON //2023
Date Bench I Bench II Bench III Bench IV
17.02.2023
  UPDATED ON //2023
  UPDATED ON //2023
  UPDATED ON 17/02/2023
 1. CCP 50 of 2022 [OA 598 of 2021]
 2. MA 141 of 2022 [OA 219 of 2020]
 3. MA 142 of 2022 [OA 219 of 2020]
 4. OA 1011 of 2018
 5. OA 12 of 2023
 6. OA 347 of 2022
 7. OA 626 of 2022
 8. OA 719 of 2022
 9. OA 743 of 2022
 10. OA 772 of 2022
 11. OA 85 of 2023
 12. OA 86 of 2023
 13. OA 87 of 2023
 14. OA 88 of 2023
 15. OA 89 of 2023
 16. OA 90of 2023
 17. OA 929 of 2021
 18. MA 75 of 2022 _OA 374 of 2020
 19. OA 11 of 2022
 20. OA 14 of 2023
 21. OA 259 of 2022
 22. OA 374 of 2020
 23. OA 193 of 2020
 24. OA 24 of 2022
 25. OA 241 of 2022
 26. OA 364 of 2022
 27. OA 368 of 2022
 28. OA 403 of 2022
 29. OA 531 of 2022
 30. OA 618 of 2017
 31. OA 618 of 2018
 32. OA 655 of 2017
  UPDATED ON //2023
Date Bench I Bench II Bench III Bench IV
16.02.2023
  UPDATED ON //2023
  UPDATED ON //2023
  UPDATED ON 16/02/2023
 1. MA 114 of 2022 (OA 23 of 2021)
 2. MA 115 of 2022 (OA 21 of 2021)
 3. OA 177 of 2017
 4. OA 21 of 2021
 5. OA 23 of 2021
 6. OA 42 of 2022
 7. OA 1066 of 2017
 8. OA 158 of 2022
 9. OA 328 of 2021
 10. OA 330 of 2018
 11. OA 638 of 2022
 12. OA 79 of 2023
 13. OA 80 of 2023
 14. OA 818 of 2022
 15. OA 819 of 2022
 16. OA 82 of 2023
 17. OA 83 of 2023
 18. OA 84 of 2023
 19. OA 411 of 2017
 20. OA 421 of 2022
 21. OA 422 of 2022
 22. OA 423 of 2022
 23. OA 571 of 2022
 24. OA 636 of 2019
 25. OA 64 of 2022
 26. CCP 3 of 2023 _OA 85 of 2020
 27. MA 2 of 2023 _OA 9 of 2023
 28. OA 10 of 2023
 29. OA 330 of 2021
 30. OA 405 of 2022
 31. OA 9 of 2023
 32. OA 962 of 2019
  UPDATED ON //2023
Date Bench I Bench II Bench III Bench IV
15.02.2023
  UPDATED ON //2023
  UPDATED ON //2023
  UPDATED ON 15/02/2023
 1. CCP 36 of 2022 [OA 744 of 2021]
 2. OA 576 of 2021
 3. OA 76 of 2023
 4. OA 768 of 2021
 5. OA 77 of 2023
 6. OA 776 of 2022
 7. OA 78 of 2023
 8. OA 803 of 2022
 9. OA 804 of 2022
 10. OA 805 of 2022
 11. OA 814 of 2022
 12. OA 815 of 2022
 13. OA 816 of 2022
 14. OA 863 of 2018
 15. CCP 26 OF 2020 (OA 178 OF 2018)
 16. CCP 34 OF 2022 (OA 656 OF 2021)
 17. OA 159 OF 2021
 18. OA 186 OF 2022
 19. OA 459 OF 2020
 20. OA 769 OF 2021
 21. OA 956 OF 2019
 22. OA 957 OF 2019
 23. OA 958 OF 2019
 24. OA 444 of 2017
 25. OA 510 of 2020
 26. OA 521 of 2018
 27. OA 625 of 2021
 28. OA 864 of 2017
 29. OA 1236 of 2016
 30. OA 313 of 2017
 31. OA 514 of 2017
 32. OA 821 of 2016
 33. OA 876 of 2016
 34. OA 877 of 2016
 35. OA 879 of 2021
 36. UPDATED ON 16/02/2023
 37. OA 680 of 2022
 38. OA 73 of 2022
 39. OA 810 of 2021
 40. OA 925 of 2021
  UPDATED ON //2023
Date Bench I Bench II Bench III Bench IV
13.02.2023
  UPDATED ON //2023
  UPDATED ON //2023
  UPDATED ON 13/02/2023
 1. MA 121 of 2022 [OA 508 of 2014]
 2. OA 179 of 2022
 3. OA 237 of 2022
 4. OA 238 of 2022
 5. OA 239 of 2022
 6. OA 337 of 2017
 7. OA 410 of 2022
 8. OA 714 of 2022
 9. OA 802 of 2022
 10. OA 811 of 2022
 11. OA 829 of 2022
 12. OA 830 of 2022
 13. MA 84 of 2022 (OA 1560 of 2013)
 14. OA 1560 of 2013
 15. OA 239 of 2019
 16. OA 357 of 2022
 17. OA 455 of 2020
 18. OA 542 of 2022
 19. OA 831 of 2022
 20. OA 44 of 2023.
 21. OA 742 of 2022.
 22. OA 1020 of 2019
 23. OA 324 of 2021
 24. OA 534 of 2022
 25. OA 628 of 2022
 26. OA 75 of 2023
  UPDATED ON //2023
Date Bench I Bench II Bench III Bench IV
10.02.2023
  UPDATED ON //2023
  UPDATED ON //2023
  UPDATED ON 10/02/2023
 1. CCP 11 of 2023 [OA 330 of 2022]
 2. CCP 95 of 2022 [OA 32 of 2022]
 3. OA 3 of 2023
 4. OA 5 of 2023
 5. OA 6 of 2023
 6. OA 71 of 2023
 7. OA 72 of 2023
 8. OA 81 of 2023
 9. OA 813 of 2022
 10. MA 134 of 2022 (OA 12 of 2022)
 11. MA 140 of 2022 (OA 465 of 2022)
 12. MA 42 of 2022 (OA 12 of 2022)
 13. OA 12 of 2022
 14. OA 34 of 2020
 15. OA 465 of 2022
 16. OA 73 of 2023
 17. OA 74 of 2023
 18. OA 271 of 2022.
 19. OA 481 of 2018.
 20. CCP 40 OF 2022 (OA 511 of 2020)
 21. OA 705 of 2021
 22. OA 175 of 2022
 23. CCP 2 of 2023 _OA 470 of 2022
 24. OA 562 of 2022
 25. OA 593 of 2022
 26. OA 688 of 2022
 27. OA 7 of 2023
 28. OA 8 of 2023
  UPDATED ON //2023
Date Bench I Bench II Bench III Bench IV
09.02.2023
  UPDATED ON //2023
  UPDATED ON //2023
  UPDATED ON 10/02/2023
 1. OA 20 of 2020
 2. OA 500 of 2022
 3. OA 730 of 2022
 4. OA 349 of 2022
 5. OA 844 of 2021
 6. CCP 10 of 2023 [OA 835 of 2018]
 7. OA 1257 of 2013
 8. OA 172 of 2020
 9. OA 692 of 2018
 10. OA 895 of 2019
 11. OA 785 of 2022
 12. OA 44 of 2023.
 13. OA 742 of 2022.
 14. OA 511 of 2022
 15. OA 648 of 2022
 16. OA 652 of 2022
 17. OA 736 of 2022
 18. OA 747 of 2022
 19. OA 777 of 2022
 20. CCP 100 of 2022 (OA 673 of 2019)
 21. MA 143 2022 (OA 755 of 2022)
 22. OA 65 of 2023
 23. OA 66 of 2023
 24. OA 70 of 2023
 25. OA 774 of 2021
 26. UPDATED ON 13/02/2023
 27. OA 13 of 2023
 28. OA 63 of 2023
 29. OA 64 of 2023
 30. OA 67 of 2023
 31. OA 68 of 2023
 32. OA 69 of 2023
 33. CCP 35 OF 2022 (OA 232 OF 2019)
 34. CCP 70 OF 2020 (OA 358 OF 2019)
 35. MA 205 OF 2018 (OA 849 OF 2018)
 36. MA 206 OF 2018 (OA 857 OF 2018)
 37. OA 272 OF 2022
  UPDATED ON //2023
Date Bench I Bench II Bench III Bench IV
08.02.2023
  UPDATED ON //2023
  UPDATED ON //2023
  UPDATED ON 08/02/2023
 1. OA 58 of 2023
 2. OA 59 of 2023
 3. OA 60 of 2023
 4. OA 61 of 2023
 5. OA 62 of 2023
 6. OA 458 of 2017.
 7. OA 279 OF 2020
 8. OA 39 OF 2019
 9. OA 704 OF 2019
 10. OA 817 OF 2019
 11. OA 865 OF 2017
 12. OA 866 OF 2019
 13. OA 677 OF 2022
 14. OA 678 OF 2022
 15. OA 679 OF 2022
 16. CCP 8 of 2023 [OA 160 of 2021]
 17. CCP 9 of 2023 [OA 726 of 2019]
 18. OA 126 of 2022
 19. OA 536 of 2022
 20. OA 832 of 2022
 21. MA 105 of 2022 _CCP 72 of 2014
 22. MA 106 of 2022 _CCP 148 of 2013
 23. MA 146 of 2022 _OA 563 of 2022
 24. OA 190 of 2016
 25. OA 379 of 2016
 26. OA 426 of 2022
 27. OA 563 of 2022
 28. OA 776 of 2022
  UPDATED ON //2023
Date Bench I Bench II Bench III Bench IV
07.02.2023
  UPDATED ON //2023
  UPDATED ON //2023
  UPDATED ON 07/02/2023
 1. CCP 7 of 2023 (OA 109 of 2022)
 2. MA 5 of 2023 (OA 293 of 2022)
 3. OA 629 of 2021
 4. OA 757 of 2022
 5. OA 798 of 2022
 6. OA 1006 of 2017
 7. OA 54 of 2023
 8. OA 55 of 2023
 9. OA 56 of 2023
 10. OA 57 of 2023
 11. OA 882 of 2016
 12. OA 101 OF 2020
 13. OA 19 OF 2023
 14. OA 539 OF 2022
 15. OA 543 OF 2022
 16. OA 572 OF 2022
 17. OA 605 OF 2022
 18. OA 750 OF 2021
 19. OA 149 of 2019.
 20. OA 373 of 2022.
 21. OA 537 of 2017.
 22. OA 726 of 2017.
 23. OA 727 of 2017.
 24. CCP 97 OF 2022 (OA 756 of 2021)
 25. OA 295 of 2021
 26. OA 411 of 2022
 27. OA 491 of 2021
 28. OA 654 of 2022
 29. OA 801 of 2022
 30. UPDATED ON 10/02/2023
 31. MA 4 OF 2019 (OA 652 of 2018)
  UPDATED ON //2023
Date Bench I Bench II Bench III Bench IV
06.02.2023
  UPDATED ON //2023
  UPDATED ON //2023
  UPDATED ON 06/02/2023
 1. OA 1095 of 2015
 2. OA 139 of 2020
 3. OA 216 of 2020
 4. OA 720 of 2019
 5. OA 736 of 2016
 6. OA 951 of 2018
 7. OA 998 of 2016
 8. CCP 98 of 2022 (OA 798 of 2021)
 9. MA 04 of 2022 (OA 891 of 2021)
 10. OA 163 of 2021
 11. OA 204 of 2020
 12. OA 384 of 2022
 13. OA 476 of 2022
 14. OA 891 of 2021
 15. UPDATED ON 07/02/2023
 16. CCP 242 of 2022 [OA 111 of 2021]
 17. CCP 6 of 2023 [OA 285 of 2022]
 18. CCP 61 of 2017 [OA 669 of 2012]
 19. MA 102 of 2022 [OA 725 of 2021]
 20. OA 110 of 2017
 21. OA 1252 of 2016
 22. OA 1323 of 2016
 23. OA 186 of 2020
 24. OA 309 of 2022
 25. OA 433 of 2022
 26. OA 45 of 2020